wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини ОПДУ - 2014-2020

Новини ОПДУ - 2014-2020

ПРЕЗ 2017 Г. ПО ОПДУ ЩЕ БЪДАТ ОТВОРЕНИ СЕДЕМ ПРОЦЕДУРИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ НА СТОЙНОСТ 35,5 МЛН. ЛВ.

23.06.2017 г. „Оперативна програма „Добро управление“ e ключова за реализирането на реформите в страната. С нейна помощ трябва да се изпълнят стратегически проекти, които да отговорят на нуждите на гражданите…

НА 21 ЮНИ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИТЕТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ”

19.06.2017 г. На 21.06.2017 г. в „Гранд Хотел София“ ще се проведе Шестото редовно заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Добро управление” (КН на ОПДУ). На него ще…

ЕКИПЪТ НА ПРОГРАМА „ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ“ ЩЕ ЗАСАДИ НАД 300 ФИДАНКИ В СЕЛО ЗЛАТУША

05.04.2017 г. В седмицата на гората екипът на Оперативна програма „Добро управление“ ще подкрепи инициативата „Когато станем 100 000, ще посадим гора“ на http://www.gorata.bg. Амбицията ни е да засадим най-малко…

ОП „ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ“ ПУБЛИКУВА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ПРОЦЕДУРА ЗА ГРАЖДАНСКИ КОНТРОЛ ВЪРХУ РЕФОРМАТА В СЪДЕБНАТА СИСТЕМА

11.01.2017 г. Управляващият орган на Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ) публикува за обществено обсъждане проект на Насоки за кандидатстване по процедура BG05SFOP001-3.003 „Граждански контрол върху реформата в съдебната система“.Документите могат…

В КОМИТЕТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ ОП „ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ“ СЕ ВКЛЮЧВАТ ОЩЕ ДВЕ ГРУПИ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

04.01.2017 г. В Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Добро управление“ като членове с право на глас се включват две нови групи юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност…

ОБЩО 22 ПРОЕКТА В ПОДКРЕПА НА ЕЛЕКТРОННОТО УПРАВЛЕНИЕ КАНДИДАТСТВАТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПО ОПДУ

23.12.2016 г. Общо 22 проекта са подадени чрез електронната система ИСУН в рамките на срока за кандидатстване по двете процедури по приоритетна ос 1 „Административно обслужване и е-управление“ на Оперативна…

ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ” ВЕЧЕ СА ОБЯВЕНИ ПРОЦЕДУРИ ЗА 47% ОТ ЦЕЛИЯ БЮДЖЕТ

12.12.2016 г. Комитетът за наблюдение на Оперативна програма „Добро управление” (КН на ОПДУ) гласува създаването на постоянен подкомитет, който да следи управлението на средствата за неправителствения сектор по приоритетна ос…

НА 12 ДЕКЕМВРИ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИТЕТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ”

07.12.2016 г. На 12.12.2016 г. в Гранитната зала на Министерския съвет ще се проведе Петото редовно заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Добро управление” (КН на ОПДУ). На…

ПРЕДОСТАВЯТ СЕ 8,1 МЛН. ЛВ. ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА И ПРОЗРАЧНОСТТА НА СИСТЕМАТА ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

23.11.2016 г.   Управляващият орган на Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ) обяви процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFOP001-1.003: „Подобряване на ефективността, ефикасността и прозрачността на системата за обществените…

ОП „ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ“ СТАРТИРА ПРОЦЕДУРА ЗА ВКЛЮЧВАНЕ НА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНОПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ В СЪСТАВА НА КОМИТЕТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ

02.11.2016 г. Управляващият орган на Оперативна програма „Добро управление“ (УО на ОПДУ) кани следните групи юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност да участват в избора на представители в…

ОДИТНИЯТ ОРГАН ПУБЛИКУВА АНАЛИЗ ЗА НЕРЕДНОСТИТЕ ПО ОПЕРАТИВНИТЕ ПРОГРАМИ В ОБЛАСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ ПРЕЗ 2015 Г.

17.10.2016 г. Уважаеми кандидати и бенефициенти, Предоставяме на Вашето внимание Анализ на нередностите в областта на обществените поръчки, установени от Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз“ по оперативните…

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.