wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини ОПДУ - 2014-2020

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ“ ПРЕДОСТАВЯ НАД 5 МЛН. ЛВ. ЗА ПО-ЕФЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ

15.09.2017 г. Управляващият орган на Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ) обявява три нови процедури за…

Read more...

ОП „ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ“ ПРЕДОСТАВЯ 28 МЛН. ЛВ. ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ЕКСПЕРТНИЯ КАПАЦИТЕТ В АДМИНИСТРАЦИЯТА

05.05.2016 г. Управляващият орган на Оперативна програма „Добро управление“ публикува процедура за кандидатстване в изпълнение…

Read more...

ПРЕДОСТАВЯТ СЕ 32,6 МЛН. ЛВ. ПО ОПДУ ЗА РАЗВИТИЕ НА ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ, ПОС, ПИК И НАТУРА 2000

13.05.2016 г. Управляващият орган на Оперативна програма „Добро управление“ публикува процедура за кандидатстване: BG05SFOP001-2.001„Стратегически проекти…

Read more...

ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ: ОП „ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ“ E КАТАЛИЗАТОР НА КЛЮЧОВИТЕ ЗА СТРАНАТА НИ РЕФОРМИ

02.06.2016 г. „Следващата стъпка, след като са налице всички инструменти, стратегически и финансови, e да…

Read more...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.