wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020

banner oic new

Абонамент за бюлетин

Подайте сигнал за нередност

Задайте ни въпросите, които Ви интересуват

Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020

Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020

Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020

Актуализирана индикативна годишна работна програма 2017 г. Актуализиран състав на комитета за наблюдение към 21.06.2017 г. Протокол от проведена писмена процедура през м. Април 2017 г. на КН на ОП…

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.