wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

banner oic new

Абонамент за бюлетин

Подайте сигнал за нередност

Задайте ни въпросите, които Ви интересуват

Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г.

Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г.

Обществено обсъждане на предстоящия прием на проекти по мярка 1.8 „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки“

УО на ПМДР публикува за обществено обсъждане документи по процедура за подбор на проекти по мярка 1.8 „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки“. Приемът ще е…

Продължава...

Стартира приемът на проекти за инвестиции в аквакултурни стопанства

Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство кани желаещите да представят проектни предложения по мярка 2.2 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите“ като обявява процедура чрез подбор на проекти №BG14MFOP001-2.006 „Продуктивни инвестиции в…

Продължава...

Обществено обсъждане на процедура за подбор на проекти по мярка 2.2 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите“, сектор „Рециркулационни системи“ и Сектор „Изграждане на нови, както и разширяване и модернизация на съществуващи аквакултурни стопанства"

Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство публикува за обществено обсъждане документи по процедура за подбор на проекти по мярка 2.2 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите“, сектор „Рециркулационни системи“ и…

Продължава...

Прием на проекти по мярка 3.2 „Събиране на данни по Национална програма за събиране и управление на данни от сектор „Рибарство” 2014 – 2016 г.”

Дирекция „Морско дело и рибарство”, Управляващ орган на Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г. (ПМДР) кани Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури в качеството й на конкретен бенефициент…

Продължава...

Прием на проекти по мярка 4.1. "Подготвителна помощ за стратегии за ВОМР"

Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство (ПМДР) кани желаещите да представят проектни предложения по приоритет на Съюза 4 "Повишаване на заетостта и териториално сближаване", Мярка 4.1 „Подготвителна…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.