wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

banner oic new

Абонамент за бюлетин

Подайте сигнал за нередност

Задайте ни въпросите, които Ви интересуват

Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г.

Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г.

Отворен е приемът по мярка 3.1 „Контрол и изпълнение” - 25/07/2017

Дирекция „Морско дело и рибарство”, Управляващ орган на Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г. (ПМДР) кани Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури в качеството й на конкретен бенефициент…

Продължава...

Обществено обсъждане на предстоящия прием на проекти по мярка 4.2 "Изпълнение на стратегиите за водено от общностите местно развитие" - 27/06/2017

УО на ПМДР публикува за обществено обсъждане документи по процедура за подбор на проекти по мярка 4.2. "Изпълнение на стратегиите за водено от общностите местно развитие". Приемът ще е насочен към…

Продължава...

Списък на проектните предложения, които не се допускат до техническа и финансова оцененка по процедура за подбор на проекти - BG14MFOP001-5-004 „ Преработка на продуктите от риболов и аквакултури“ - 21/06/2017

В изпълнение на чл. 34. (1) от ЗУСЕСИФ, въз основа на извършена оценка за административно съответствие и допустимост на проектни предложения по процедура BG14MFOP001-5-004 „Преработване на продуктите от риболов и…

Продължава...

Удължаване на срока за кандидатстване по Мярка 1.8 „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки“ - 20/06/2017

На основание чл.9, ал.5 и чл.26, ал.7, т.3 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове, чл.11, чл.5, т.2 от Постановление 162/2016 г. за определяне на…

Продължава...

Пета писмена процедура по ПМДР - Годишен доклад за 2016 г. - 08/06/2017

Протокол от писмената процедура Одобрен от КН Годишен доклад за изпълнението на ПМДР за 2016 г. Резюме за гражданите към Годишния доклад за изпълнението на ПМДР за 2016 г.

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.