wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

banner oic new

Абонамент за бюлетин

Подайте сигнал за нередност

Задайте ни въпросите, които Ви интересуват

Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г.

Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г.

Списък на проектните предложения, които не се допускат до техническа и финансова оценка по процедура за подбор на проекти - BG14MFOP001-5-004 „Преработка на продуктите от риболов и аквакултури“

В изпълнение на чл. 34. (1) от ЗУСЕСИФ, въз основа на извършена оценка за административно съответствие и допустимост на проектни предложения по процедура BG14MFOP001-5-004 „Преработване на продуктите от риболов и…

Продължава...

Отворен е приемът на проекти за рибарски пристанища и лодкостоянки - 23/03/2017

Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020  кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритет на Съюза 1 „Насърчаване на устойчиво в екологично отношение, иновативно, конкурентоспособно и…

Продължава...

Трета писмена процедура на Комитета за наблюдение на ПМДР – 22/03/2017

В периода 24 февруари 2017 г. – 20 март 2017 г. беше проведена Третата писмена процедура за неприсъствено вземане на решение от Комитета за наблюдение на Програмата за морско дело…

Продължава...

Обществено обсъждане на предстоящия прием на проекти по мярка 1.3 „Окончателно преустановяване на риболовните дейности“ – 22/03/2017

УО на ПМДР публикува за обществено обсъждане документи по процедура за подбор на проекти по мярка 1.3 „Окончателно преустановяване на риболовните дейности“. Приемът ще е насочен към скрапиране на част от старите и…

Продължава...

Обществено обсъждане на предстоящия прием на проекти по мярка 1.8 „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки“

УО на ПМДР публикува за обществено обсъждане документи по процедура за подбор на проекти по мярка 1.8 „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки“. Приемът ще е…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.