wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

pdfСтратегия за целите на Споразумението за партньорство
Проект. Ревизирана версия към 15.12.2012 г. 
pdfВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА
за дейността на Работната група за разработване на Договора за партньорство 

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.