wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Изменени указания за прием и изпълнение на проекти_ВОМР_ОПРЧР_окт2017. 

 

УО на ПРСР обявява втори прием на стратегии за Водено от общностите местно развитие.pdf

 

Протокол от първо заседание на Комитета за координация на подхода „Водено от общностите местно развитие” по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. от 22 декември 2016 г..pdf

 

Поименен състав на комитет по координация.pdf

 

pdf ВРЪЗКИ КЪМ ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦИТЕ НА УО НА ПРОГРАМИТЕ И НА МИГ.pdf

 
За определяне на правила за координация между управляващите органи на програмите и местните инициативни групи, и местните инциативни рибарски групи във връзка с изпълнението на подхода "Водено от общностите местно развитие" за периода 2014-2020 г.
 
 
 

„На вниманието на МИГ с одобрени стратегии за ВОМР

 УО на ОПРЧР публикува отговори на зададени въпроси от МИГ по изпълнението на стратегии за ВОМР на проведена Информационна среща на 11.04.2017 г. в Министерство на труда и социалната политика.“

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.