wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

За определяне на правила за координация между управляващите органи на програмите и местните инициативни групи, и местните инциативни рибарски групи във връзка с изпълнението на подхода "Водено от общностите местно развитие" за периода 2014-2020 г.
 
 
 

„На вниманието на МИГ с одобрени стратегии за ВОМР

 УО на ОПРЧР публикува отговори на зададени въпроси от МИГ по изпълнението на стратегии за ВОМР на проведена Информационна среща на 11.04.2017 г. в Министерство на труда и социалната политика.“

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.