wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Разград 478

Публикации и издания на ОИЦ - Разград

 

Ученически фотоконкурс „Лудогорието в Европейския съюз – 10 години по-късно”

Областен информационен център (ОИЦ) – Разград обявява конкурс за фотоколаж на тема „Лудогорието в Европейския съюз – 10 години по-късно”. Фотоконкурсът е част от кампанията „Заедно за Европа” на мрежата…

Продължава...

МИГ - Исперих проведе две информационни събития

Поредните информационни срещи на Местната инициативна група (МИГ) се състояха на 16 и 21 март в лудогорския град. Емилия Германова, изпълнителен директор на МИГ-а представи и разясни общо девет мерки…

Продължава...

МИГ Завет – Кубрат набира външни експерти – оценители

Във връзка с изпълнение на Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ „Завет-Кубрат“ по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно…

Продължава...

ОИЦ-Разград стартира кампанията „Заедно за Европа” в Лудогорието

На пресконференция за журналисти Областният информационен център (ОИЦ) - Разград даде старт на националната инициатива „Заедно за Европа” в региона. Инициативата е на мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране…

Продължава...

МИГ – Исперих проведе информационна среща

Местната инициативна група (МИГ) – Исперих проведе работна информационна среща, на която разясни своята Индикативна годишна работна програма (ИГРП) и две от мерките за кандидати от обществения сектор, по които…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.