wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Разград 508

Осем са кандидатите пожелали да благоустрояват Разградския квартал „Орел”

Кандидатите се състезават за две обособени позиции: благоустрояване и паркоустрояване на междублокови пространства в ж.к. „Орел” и изграждане и възстановяване на зелена среда - южен парк „Орел”. По-голям е интересът…

Продължава...

В Разград се проведе тридесет и четвъртото заседание на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район

Съвместното заседание на Регионалния съвет за развитие (РСР) на Северен централен район (СЦР) и Регионалния координационен комитет (РКК) към него се свика и ръководи от Гюнай Хюсмен - председател на…

Продължава...

Започна ремонта на пътя от Разград до Търговище

Рехабилитацията на близо 21 км от второкласния път Търговище – Разград ще се извърши с финансиране от Оперативна програма „Региони в растеж” (ОПРР) 2014-2020 г. чрез Европейския фонд за регионално…

Продължава...

Проект с екологични ползи за общността се изпълнява в Исперих

Община Исперих, в партньорство със Сдружение „Бизнесцентър Исперих” изпълняват микропроект „Младежки екофорум за устойчиво развитие” в рамките на програма LADDER (Местните власти като двигатели на развитието и повишаване на познанието),…

Продължава...

Информационен ден по проект „Твоят час” в Разград

Събитието бе организирано от Регионалното управление на образованието в края на първата година от реализацията на проекта, финансиран от Оперативна програма  „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г. Проектът…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.