wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Разград 525

Уъркшоп в МИГ - Исперих

Местната инициативна група (МИГ) – Исперих проведе работен семинар - уъркшоп, на който представи информация от направено проучване на потребностите на местните общности и идентифициране на иновативни практики за интеграция на социално уязвими групи.

В извършеното от СНЦ „ГОРД – Раковски” проучване са обхванати 280 семейства, представители на три етноса – български, ромски и турски, от няколко населени места на община Исперих: Подайва, Лъвино, Китанчево, Вазово, Дражомъж и Бърдоква. От анкетираните е събрана информация за социалния им статус, проблеми в сферата на образованието, жилищното настаняване, заетостта и междуетническите отношения. На базата на събраната информация е изработена цялостна оценка на потребностите на уязвимите общности и техните очаквания за разрешаване на проблемите. 

Представени бяха няколко добри практики за интеграция на социално уязвими групи от страната и чужбина. Акцентирано бе върху иновативни подходи при решаването на проблеми в образованието, достъпа до здравни услуги, създаването на възможности за заетост чрез самонаемане и подкрепа на предприемачеството.

Резултатите от обсъжданията и анализа на анкетните данни ще позволят да бъдат разработени приемливи за всички заинтересовани страни препоръки за приложими  дейности към мерките от стратегията за ВОМР на МИГ – Исперих.

Областен информационен център - Разград е част от мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в България.

Продължава...

Ученически скаутски лагер в местността Пчелина

Възпитаници на Основно училище „Иван Сергеевич Тургенев” – Разград участваха в петдневен лагер сред природата. Учениците са членове на клубовете „Скаути” и „Военно обучение и гражданска защита” в рамките на…

Продължава...

Община Цар Калоян изпълнява поредния европейски проект

Проектът „Подобряване на достъпа до заетост и насърчаване на социалното включване на уязвими групи в община Цар Калоян” по процедура „Активно включване” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020…

Продължава...

Участници в проект „Твоят час” от село Езерче посетиха областния център

Ученици от 5 до 8 клас на ОУ „Св. Паисий Хилендарски” с. Езерче, членове на клуб „Езикът – общуване и творчество” с ръководител Веселина Цветкова, посетиха културно-исторически обекти в гр.…

Продължава...

Ученици от село Лудогорци се изявиха в инициатива по европроект

В края на учебната 2016/2017 година ученици от Основно училище „Христо Ботев” село Лудогорци, община Исперих участваха в годишна представителна изява в рамките на проект „Твоят час”, финансиран от Оперативна…

Продължава...

Осем са кандидатите пожелали да благоустрояват Разградския квартал „Орел”

Кандидатите се състезават за две обособени позиции: благоустрояване и паркоустрояване на междублокови пространства в ж.к. „Орел” и изграждане и възстановяване на зелена среда - южен парк „Орел”. По-голям е интересът…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.