wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Разград 508

ОИЦ-Разград проведе цикъл от информационни срещи в Лудогорието

Екипът на Областния информационен център (ОИЦ) ‒ Разград проведе цикъл от информационни срещи на тема „Актуални и предстоящи възможности по европрограмите”. Събитията се състояха в периода 19 април ‒ 11 май 2017 г. и в тях участваха 170 представители на местните общности от седемте общински центъра Разград, Кубрат, Исперих, Завет, Лозница, Цар Калоян и Самуил на територията на област Разград.

 

Експертите на ОИЦ запознаха присъстващите с възможностите и начините за кандидатстване с проекти по обявените процедури на оперативните програми „Развитие на човешките ресурси”, „Добро управление” и „Иновации и конкурентоспособност”, както и тези по Програмата за развитие на селските райони. Разгледани бяха и известните към момента условия по предстоящите за отваряне процедури за безвъзмездна финансова помощ до края на настоящата 2017 година.

 

Областен информационен център - Разград е част от мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в България.

Продължава...

Финална пресконференция по европроект в Завет

Успешно приключи проект BG05M9OP001-1.002-0126-C01 „Активирани и мотивирани младежи от Община Завет”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския социален фонд и Инициативата за младежка…

Продължава...

Наградиха победителите във фотоконкурса „Лудогорието в Европейския съюз: 10 години по-късно”

Областен информационен център (ОИЦ) – Разград, в партньорство с Център за ученическо техническо и научно творчество (ЦУТНТ) – Разград, Клуб на Разградските любители на фотографията и Регионална библиотека „Проф. Боян…

Продължава...

Дни на Европа в Разград 2017

Областният информационен център (ОИЦ) организира за шести пореден път „Дни на Европа в Разград”. Кампанията е насочена към широката общественост и популяризира приноса на еврофондовете за развитието на Лудогорието. На…

Продължава...

Успешнo завършва европроект на МБАЛ – Кубрат

Многопрофилната болница за активно лечение (МБАЛ) ‒ Кубрат приключва изпълнението на проект „Превенция за сексуално и репродуктивно здраве на юноши на възраст от 10 до 19 години със специфичен фокус…

Продължава...

Пресконференция по проект на програма „Еразъм+”

Основно училище „Ив. Сергеевич Тургенев” проведе пресконференция с представители на медиите по повод изпълнението на проект, финансиран от Програма „Еразъм+”. Домакин на събитието беше Областния информационен център (ОИЦ) – Разград.…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.