wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Разград 508

Успешно приключи европроект за младежи в община Лозница

Проектът „Активирани и мотивирани младежи от община Лозница” по процедура „Активни”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. приключи днес с кръгла маса.

 Участници в събитието бяха кметове на населени места от общината, в които има назначени на работа младежи по проекта, представители на Бюрото по труда, общинската управа, партньорите и целевата група.

Галина Иванова, председател на Сдружение с нестопанска цел „Зорница” – партньор по проекта, представи извършените дейности и обобщи постигнатите резултати.

Стана ясно, че по проекта мотивационно обýчени са 28 млади хора, а други 26 са преминали обучение за професионална квалификация. За последните е осигурена трудова заетост като озеленители и поддръжка на сгради в населените места, където живеят. В рамките на проекта са обхванати всички шест населени места от лудогорската община.

В последвалата дискусия участниците споделиха своите виждания за проблемите на младежите, препятстващи реализирането им на пазара на труда, както и впечатленията и поуките от изпълнението на проекта. Обобщиха, че макар резултатите да са изцяло постигнати, младите хора имат нужда да се образоват, да оптимизират очакванията си, както и да им се предложи дългосрочна заетост, отговаряща на техните квалификация и опит.

След завършването на проектните дейности, в резултат на установените добри работни взаимоотношения между партньорите, ще се потърсят и други възможности за осигуряване на заетост не само за млади хора, но и за представители на по-възрастното поколение.

Проектът се осъществи от Община Лозница в партньорство с Центъра за професионално обучение към „Бейском” ООД и Сдружение „Зорница”. Бюджетът му е 213 604.72 лева, а продължителността на изпълнение – 13 месеца.

Областен информационен център - Разград е част от мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз в Република България.

Продължава...

Информационна обиколка и Дни на отворените врати в Лудогорието

В периода 19 април – 11 май екипът на Областен информационен център (ОИЦ) ‒ Разград ще проведе цикъл от информационни срещи във всичките седем общини от Разградска област на тема…

Продължава...

Четящи хора си дадоха среща в ОИЦ – Разград

Областният информационен център (ОИЦ) – Разград прие за пореден път поканата на Регионалната библиотека „Проф. Боян Пенев” да бъде един от домакините в националната кампания „Маратон на четенето” и „Походът…

Продължава...

В Лудогорието ще се разкрият 320 работни места по процедура на ОП „Развитие на човешките ресурси”

На свое заседание Комисията по заетост към Областния съвет за развитие на област Разград оцени и класира всички подадени от кандидати – работодатели заявки по процедура „Обучение и заетост на…

Продължава...

По проект Агенцията за социално подпомагане подобрява капацитета на служителите си

Проектът „Повишаване на капацитета на служителите в сферата на закрилата на детето, социалните услуги и социалното подпомагане” започна в началото на месец февруари 2017 г. Той е финансиран от Оперативна…

Продължава...

Кръгла маса по европроект за младежи се състоя в Завет

Проектът „Активирани и мотивирани младежи от Община Завет” е финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” и Инициативата за младежка заетост и е към своя край. В провелата се…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.