wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Разград 525

Финална пресконференция по европроект в Завет

Успешно приключи проект BG05M9OP001-1.002-0126-C01 „Активирани и мотивирани младежи от Община Завет”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския социален фонд и Инициативата за младежка заетост. Общият бюджет на проекта е 211 054 лева, изцяло безвъзмездна помощ. Дейностите се изпълниха в продължение на 13 месеца. Бенефициент на проекта е Община Завет, в партньорство с „Агробизнесцентър - Кубрат”.

Ръководителят на проекта Халиме Добруджан представи подробно основните дейности и постигнатите резултати от изпълнението на проекта. Идентифицирани са 28 неактивни младежи, които са преминали десетдневно мотивационно обучение. Те са придобили нови знания за работа с компютър и подготовка на документи за кандидатстване за работа. Други 26 младежи от всички населени места на общината са преминали обучение и са придобили професионална квалификация „Работник озеленяване” и „Озеленяване и цветарство”. Те са наети на работа в Общинска администрация ‒ Завет и в кметства на населените места от общината за 6 месеца.

В пресконференцията взеха участие кметът на община Завет Ахтер Велиев, ръководителят на „Агробизнесцентър - Кубрат” Павлин Петров, представители на местната власт, образователни институции, читалища, медии и лицата от целевата група, включени в проекта.

Кметовете на населените места, в които бе реализиран проекта изразиха своето задоволство относно постигнатите резултати от изпълнението на проекта.

Областен информационен център - Разград е част от мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в България.

Продължава...

Наградиха победителите във фотоконкурса „Лудогорието в Европейския съюз: 10 години по-късно”

Областен информационен център (ОИЦ) – Разград, в партньорство с Център за ученическо техническо и научно творчество (ЦУТНТ) – Разград, Клуб на Разградските любители на фотографията и Регионална библиотека „Проф. Боян…

Продължава...

Дни на Европа в Разград 2017

Областният информационен център (ОИЦ) организира за шести пореден път „Дни на Европа в Разград”. Кампанията е насочена към широката общественост и популяризира приноса на еврофондовете за развитието на Лудогорието. На…

Продължава...

Успешнo завършва европроект на МБАЛ – Кубрат

Многопрофилната болница за активно лечение (МБАЛ) ‒ Кубрат приключва изпълнението на проект „Превенция за сексуално и репродуктивно здраве на юноши на възраст от 10 до 19 години със специфичен фокус…

Продължава...

Пресконференция по проект на програма „Еразъм+”

Основно училище „Ив. Сергеевич Тургенев” проведе пресконференция с представители на медиите по повод изпълнението на проект, финансиран от Програма „Еразъм+”. Домакин на събитието беше Областния информационен център (ОИЦ) – Разград.…

Продължава...

Успешно приключи европроект за младежи в община Лозница

Проектът „Активирани и мотивирани младежи от община Лозница” по процедура „Активни”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. приключи днес с кръгла маса.  Участници в събитието бяха…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.