wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Разград 508

Участници в проект „Твоят час” посетиха ОИЦ - Разград

Това стана в рамките на съвместно организираното от Областната администрация и Областния информационен център (ОИЦ) информационно събитие.

Присъстваха ученици в 10-ти и 11-ти клас и техни преподаватели от Професионалната гимназия по икономика „Робер Шуман” гр. Разград, обучаващи се в групите по интереси: „Бизнесът в моя град” и „Политика-икономика-предприемачество” по проект „Твоят час”.

Светлин Симеонов, главен експерт по регионално развитие в Областната управа запозна участниците със структурата и функциите на институцията. Поясни как се разработват стратегическите и планови документи на областно ниво. Представи множество инициативи и дейности в подкрепа на регионалното развитие на област Разград. Направи преглед на участието на институцията като бенефициент и партньор на неправителствени организации по програми и проекти с национално и европейско финансиране.

Управителят на ОИЦ-Разград Юлиян Данаилов разказа за дейността и услугите на мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в България и за нейната актуална обща инициатива „Заедно за Европа”. Представи основните събития от кампанията, които ще се осъществят от ОИЦ в Лудогорието. Отправи покана към всички да участват в конкурса за фотоколаж „Лудогорието в Европейския съюз: 10 години по-късно”, победителите в който ще получат цифров фотоапарат и таблет.

Участниците в срещата бяха много заинтригувани от предоставената информация и  зададоха много въпроси, на които получиха изчерпателни отговори.

Областен информационен център - Разград е част от мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в България.

Продължава...

Ученически фотоконкурс „Лудогорието в Европейския съюз – 10 години по-късно”

Областен информационен център (ОИЦ) – Разград обявява конкурс за фотоколаж на тема „Лудогорието в Европейския съюз – 10 години по-късно”. Фотоконкурсът е част от кампанията „Заедно за Европа” на мрежата…

Продължава...

МИГ - Исперих проведе две информационни събития

Поредните информационни срещи на Местната инициативна група (МИГ) се състояха на 16 и 21 март в лудогорския град. Емилия Германова, изпълнителен директор на МИГ-а представи и разясни общо девет мерки…

Продължава...

МИГ Завет – Кубрат набира външни експерти – оценители

Във връзка с изпълнение на Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ „Завет-Кубрат“ по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно…

Продължава...

ОИЦ-Разград стартира кампанията „Заедно за Европа” в Лудогорието

На пресконференция за журналисти Областният информационен център (ОИЦ) - Разград даде старт на националната инициатива „Заедно за Европа” в региона. Инициативата е на мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране…

Продължава...

МИГ – Исперих проведе информационна среща

Местната инициативна група (МИГ) – Исперих проведе работна информационна среща, на която разясни своята Индикативна годишна работна програма (ИГРП) и две от мерките за кандидати от обществения сектор, по които…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.