wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Разград 508

Успешно приключи проект „Активни младежи – силни позиции”

На заключителна пресконференция от Сдружение с нестопанска цел „Феникс - Разград” представиха извършените дейности и постигнатите резултати по проект „Активни младежи – силни позиции”, финансиран от Националната програма за младежта 2016-2020 г. и със съдействието на Областна администрация Разград.

Председателят на Сдружението и ръководител на проекта Огнян Станчев направи обзорен преглед на изпълнените дейности. Проведени са редица срещи-дискусии и обучителни семинари с младежи от селата Голям извор и Хърсово в община Самуил, направен е опознавателен тур от работни срещи с местните и регионални власти, осъществени са първите инициативи от създадените местни младежки инициативни групи, реализирани са срещи за мултиплициране на модела в малки населени места в общината.

Целта на проекта е да активизира младите хора в посочените села и да мултиплицира модела в други малки населени места от община Самуил. 

В рамките на проекта 40 младежи придобиват компетенции за образователна и професионална реализация, както и за местно общностно развитие. Запознават се с работата на местните и регионални власти, посредством инфотурове и работни срещи с институции в Разград и Самуил. Създадени са подходящи условия младежите да поставят публично свои проблеми и да ги разрешават, участвайки по-активно в процесите на вземане на решения и формулирането на политики.

Младите хора от местните младежки инициативни групи са организирали и първите свои доброволчески инициативи ‒ работилница за саморъчно изработване на мартеници, които ще раздадат на представители на институции, с които работят, на деца от учебни заведения, както и на представители на уязвими групи.

На свое заседание младежите от Хърсово избират темата и на доброволческа инициатива. Те решават да се включат в доброволческа кампания за набиране на средства за лечението на дете от село Хърсово.

Огнян Станчев благодари за подкрепата от страна на Областна администрация Разград, Областен информационен център (ОИЦ) – Разград, кмета на община Самуил, кметовете на селата Голям извор и Хърсово, здравните медиатори работещи там, директорите на училищата в селата Самуил и Желязковец, и на младежите доброволци, включили се в проекта.

В края на събитието млади хора – участници в проекта подариха на присъстващите саморъчно направени от тях мартеници.

СНЦ „Феникс - Разград” ще продължи да работи и след приключването на проекта за постигане устойчивост на неговите резултати и за интеграцията на уязвими общности.

 

Областен информационен център - Разград е част от мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз в Република България.

Продължава...

Еврофинансиране на проекти за гражданския сектор

В информационната среща на тази тема, която осъществи Областния информационен център (ОИЦ) - Разград участваха представители на неправителствени организации (НПО), читалища и библиотеки. Те се запознаха с възможности за разработване…

Продължава...

ПО ПРОЕКТ ЩЕ КОНСУЛТИРАТ МЛАДИ ХОРА ОТ РАЗГРАДСКО

В рамките на проект „Младежки информационно-консултантски център в Разград”, финансиран от Националната програма за младежта на Министерството на младежта и спорта, млади хора на възраст между 15 и 29 години…

Продължава...

Публикувани са Насоки за кандидатстване по мерки от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ Завет – Кубрат

Във връзка с изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие (ВОМР) и Споразумение №РД 50-139 от 21.10.2016 г. между УО на ПРСР 2014-2020 г. и МИГ Завет –…

Продължава...

На 117 безработни младежи от Лудогорието се осигурява възможност за трудова заетост

35 работодатели от Разградска област се очаква да осигурят 117 работни места на млади хора. Това е възможно да стане по процедура „Обучения и заетост за младите хора” (втора фаза)…

Продължава...

НАБИРА ПОПУЛЯРНОСТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА МИГ ЗАВЕТ – КУБРАТ

МИГ Завет - Кубрат представи пред УО на ПРСР 2014-2020 г. годишен доклад за извършените дейности по подмярка 19.4. „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР” на МИГ Завет-Кубрат…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.