wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Разград 508

ОИЦ-РАЗГРАД ПРЕДСТАВИ НАПРЕДЪКА ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЕВРОПРОГРАМИТЕ В ЛУДОГОРИЕТО

На среща с журналисти от печатните и електронни медии Областният информационен център (ОИЦ) – Разград представи напредъка по изпълнението на европрограмите в региона от началото на настоящия програмен период 2014-2020 г., до момента.

Към края на януари 2017 година сключените договори за изпълнение на европроекти в Разградска област са 148, с общ бюджет  51 585 648,20 лева, разпределени по програми както следва:

 • ОП „Развитие на човешките ресурси” - 18 проекта, на обща стойност 6 241 189,28 лева;
 • ОП „Храни” - 13 проекта, 475 602,06 лева;
 • ОП „Иновации и конкурентоспособност” - 6 проекта, 3 894 644,43 лева;
 • ОП „Региони в растеж” - 4 проекта, 22 879 506,84 лева;
 • ОП „Наука и образование за интелигентен растеж” - 58 проекта, 1 130 932,00 лева;
 • ОП „Добро управление” - 1 проект, 314 594,95 лева;
 • Програма за развитие на селските райони - 48 проекта, 17 780 110,64 лева.

Началникът на отдел „Програми и проекти” в Община Разград Христина Русева направи преглед на текущото изпълнение на проектите по които Общината е бенефициент, както и на очакваните до края на годината проекти за реализация. 

Представителите на медиите се запознаха и с Плана за дейността на ОИЦ през 2017 г., в който са включени общо 30 информационни събития за настоящи и бъдещи бенефициенти на евросредства:

 • Представяне на актуални и предстоящи процедури за безвъзмездна финансова помощ по европрограмите и инструменти за финансов инженеринг;
 • Популяризиране на успешни европроекти в региона;
 • Периодични срещи с представители на медиите;
 • Две информационни обиколки във всички общини от област Разград.

ОИЦ ще организира и участва в две кампании за широката общественост:

 • Дни на Европа в Разград, за 6-ти пореден път;
 • Oбща инициатива на Мрежата от 28 информационни центъра в страната (част от кампанията на Европейската комисия „Европа в моя регион 2017”), с която ще бъдат отбелязани 3 значими годишнини: 60 години Европейски социален фонд (ЕСФ), 10 години от присъединяването на България към Европейския съюз (ЕС), 5 години функциониране на Мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране Политиката на сближаване на ЕС.

Областен информационен център - Разград е част от мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз в Република България.

Продължава...

Младежи от селата Голям извор и Хърсово посетиха ОИЦ-Разград

В рамките на провелата се информационна среща младежите се запознаха с дейността и безплатните услуги на мрежата от 28 информационни центрове в страната, както и с условията за кандидатстване с…

Продължава...

Възможности за европроекти в системата на образованието през 2017 година

Разградски учители и представители на спортни организации се запознаха с възможности за кандидатстване с проектни предложения по оперативните програми „Наука и образование за интелигентен растеж” и „Развитие на човешките ресурси”…

Продължава...

Започва проекта за благоустрояване на квартал „Орел” в Разград

На 16 януари 2017 г. между Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж” (ОПРР) и Община Разград е сключен административен договор №BG16RFOP001-1.023-0001-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП)…

Продължава...

ТОПЪЛ ОБЯД СЕ ОСИГУРЯВА ПО ПРОЕКТИ В РАЗГРАДСКИТЕ ОБЩИНИ

В Разградска област се изпълняват проекти по процедура BG05FMOP001-3.002 „Осигуряване на топъл обяд - 2016”. Те се финансират от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица по Оперативна програма…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.