wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Разград 525

МИГ Завет - Кубрат проведе информационни дни

Местната инициативна група (МИГ) Завет - Кубрат популяризира Стратегията за Водено от общностите местно развитие (СВОМР) на територията. Това стана на 29 март т. г. на две иформационни срещи с местни лидери в селата Брестовене и Севар.

Представители на местните общности се запознаха с актуализираната индикативна работна програма за 2017-та година на МИГ-а, както и с включените в нея мерки за прием на проекти.

Разяснена бе и процедурата за подбор на проектни предложения. Дискутираха се конкретни въпроси, зададени от потенциални бенефициенти. Най-голям интерес бе проявен към възможностите за финансиране на дейности по мерки 4.1, 4.2, 6.4 и 19.2-05.  

Участниците в събитията наброяваха общо 24 лица, сред които земеделски производители, представители на кооперации, малки и средни фирми, НПО, читалища, предприемачи в сферата на услугите, туризма и леката промишленост, граждани и бенефициенти с вече финансирани проекти от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) по различни мерки.

Областен информационен център - Разград е част от мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз в Република България.

Продължава...

Наградиха призьорите в националния ученически журналистически конкурс „Григор Попов”

Петото издание на надпреварата за млади журналисти бе на тема „Светът под лупа”. В него участваха деца от 41 населени места на 21 областни центъра в страната, с общо 244…

Продължава...

Европа в моя регион ‒ Разград 2017

В периода 19 април – 15 май Областен информационен център - Разград ще проведе Дни на отворените врати по проекти с европейско финансиране. Събитията ще се състоят във всички общински…

Продължава...

Покана за кръгла маса по проект на Община Завет

На 7 април 2017 г. (петък) от 10:00 часá в заседателна зала №201 на Общинска администрация - Завет ще се проведе заключителна кръгла маса по проект „Активирани и мотивирани младежи…

Продължава...

Среща на ОИЦ-Разград с организации на пенсионерите

Екипът на Областния информационен център (ОИЦ) - Разград проведе поредната си среща с членове на oбластния и общински съюзи на пенсионерите. Присъстващите узнаха възможностите и начините за кандидатстване с проекти…

Продължава...

Участници в проект „Твоят час” посетиха ОИЦ - Разград

Това стана в рамките на съвместно организираното от Областната администрация и Областния информационен център (ОИЦ) информационно събитие. Присъстваха ученици в 10-ти и 11-ти клас и техни преподаватели от Професионалната гимназия…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.