wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Разград 508

Започва раздаването на храни за нуждаещи се лица в Лудогорието

Поетапно раздаване на хранителни продукти на 7 395 нуждаещи се от Разградска област започва в началото на годината Областният секретариат на Българския червен кръст (БЧК).

Помощите се осигуряват от Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане по Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица.

Хранителните пакети ще бъдат разпределени, както следва ‒ в община Разград на 1728 човека; в община Исперих на 1599; в община Кубрат на 1348; в община Лозница на 761; в община Завет на 832; в община Самуил на 682 и в община Цар Калоян на 445 лица.

Наред с хората, получавали целева помощ за отопление през изминалия отоплителен сезон (2015-2016 г.), право на хранително подпомагане имат майки и осиновителки, които получават месечни помощи за отглеждане на дете до навършване на 1 година.

От хранителните пакети ще се възползват също  лица и семейства, получили еднократна помощ за ученици, записани в първи клас, както и такива, получили еднократни или месечни помощи предназначени за превенция, реинтеграция и отглеждане на детето при близки (роднини) или в приемни семейства по реда и условията на ППЗЗД.

В списъка на правоимащите са още лица и семейства, инцидентно пострадали при бедствия и аварии при форсмажорни обстоятелства, подпомогнати с еднократна помощ.

За областния град раздаването на хранителните пакети ще започне на 16 януари.

Кампанията ще продължи до 20 март т. г., като ще се извършва от служители и доброволци на БЧК във всички населени места от Разградска област. Всеки правоимащ ще получава хранителните продукти срещу подпис и документ за самоличност.

Областен информационен център - Разград е част от мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз в Република България.

Продължава...

ОИЦ - Разград: 5 години ЗА Eврофондовете

На пресконференция екипът на Областния информационен център (ОИЦ) - Разград отчете резултатите от дейността си през изтичащата година и извършеното за петгодишния период от функционирането си. През 2016 г. ОИЦ…

Продължава...

МИГ – Исперих представи многофондовата стратегия за развитие на територията

На първата си конференция Местната инициативна група (МИГ) – Исперих разясни основни моменти на одобрената за финансиране Стратегия за Водено от общностите местно развитие (СВОМР). Участваха представители на общинската администрация,…

Продължава...

В ОБЩИНА РАЗГРАД ПО ПРОЕКТ СЕ ПРЕДОСТАВЯТ УСЛУГИ ЗА САМОТНИ И ВЪЗРАСТНИ ХОРА

В рамките на Проект №BG05M9ОP001-2.002-0210-C001 „Създаване на център към Домашен социален патронаж гр. Разград за почасово предоставяне на услуги за социално включване” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020…

Продължава...

МИГ Завет – Кубрат проведе първата си конференция

Информационната конференция на тема „Генериране на идеи и прилагане на иновативни проекти, допринасящи за устойчиво развитие на територията” се състоя в градовете Завет и Кубрат, съответно в дните 14 и…

Продължава...

Проект за активизиране на младежи започна в Разград

Бенефициент на средствата, предоставени от Националната програма за младежта (2016 - 2020) на Министерството на младежта и спорта е Сдружение с нестопанска цел „Феникс -Разград”. Бюджетът на проекта „Активни младежи…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.