wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Разград 525

Ученически фотоконкурс „Лудогорието в Европейския съюз – 10 години по-късно”

Областен информационен център (ОИЦ) – Разград обявява конкурс за фотоколаж на тема „Лудогорието в Европейския съюз – 10 години по-късно”.

Фотоконкурсът е част от кампанията „Заедно за Европа” на мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в страната и е посветен на 10-та годишнина от присъединяването на България към ЕС.

Конкурсът се провежда в партньорство с Център за ученическо техническо и научно творчество (ЦУТНТ) – Разград, Клуб на Разградските любители на фотографията и Регионална библиотека „Проф. Боян Пенев”.

Целта е участниците да покажат чрез своя обектив градската среда,  природни, културни и исторически обекти и съпътстващи събития, които са реновирани, възстановени, изградени или проведени със средства предоставени от Европейския съюз по различни програми.

Участниците е добре да се запознаят с фотоисторията на родния край от архивите на библиотеките и музеите, социалните мрежи, семейните албуми, институционални сайтове и други източници. Младите фотографи, използвайки изразните средства на фотоколажа следва да представят своите виждания по темата, като издирят и съпоставят снимки от миналото на Лудогорието и актуални фотографии на същите местоположения/обекти, обновени или изградени с евросредства.

В конкурса могат да участват ученици от всички училища в Разградска област, разпределени в две възрастови групи:

  • Първа възрастова група: 5 – 8 клас;
  • Втора възрастова група: 9 – 12 клас.

Участието е индивидуално. Творбите трябва да отговарят на темата на конкурса.

Всеки участник има право да представи до 3 колажа от снимки.

Регистрация и участие:

Попълнен Формуляр за участие и колажите се представят:

или

  • В офиса на ОИЦ, на адрес: гр. Разград, бул. „България” №34, като формулярът се депозира на хартия, а колажите – на електронен носител.

Срокове:

  • Конкурсът стартира на 10 март 2017 г.;
  • Краят на конкурса настъпва в 18:00 часá на 18 април 2017 г.;
  • На 25 април 2017 г., в офиса на ОИЦ - Разград ще бъдат обявени  резултатите от конкурса и ще бъдат наградени победителите в двете възрастови групи.

Награди:

Класираните на първо място участници ще получат, съответно:

  • Цифров фотоапарат (за възрастова група 9–12 клас);
  • Таблет (за възрастова група 5–8 клас).

Класираните на второ и трето място участници в двете възрастови групи ще получат материални награди. Отличéните участници ще бъдат информирани лично.

Регламент и Формуляр за участие могат да се изтеглят оттук: www.eufunds.bg/razgrad

 

Допълнителна информация за конкурса:

Областен информационен център (ОИЦ) – Разград

гр. Разград, бул. „България” №34

телефони за връзка: 084 55 78 55; 084 55 75 77

e-mail: oic.razgrad@gmail.com

Продължава...

МИГ - Исперих проведе две информационни събития

Поредните информационни срещи на Местната инициативна група (МИГ) се състояха на 16 и 21 март в лудогорския град. Емилия Германова, изпълнителен директор на МИГ-а представи и разясни общо девет мерки…

Продължава...

МИГ Завет – Кубрат набира външни експерти – оценители

Във връзка с изпълнение на Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ „Завет-Кубрат“ по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно…

Продължава...

ОИЦ-Разград стартира кампанията „Заедно за Европа” в Лудогорието

На пресконференция за журналисти Областният информационен център (ОИЦ) - Разград даде старт на националната инициатива „Заедно за Европа” в региона. Инициативата е на мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране…

Продължава...

МИГ – Исперих проведе информационна среща

Местната инициативна група (МИГ) – Исперих проведе работна информационна среща, на която разясни своята Индикативна годишна работна програма (ИГРП) и две от мерките за кандидати от обществения сектор, по които…

Продължава...

Успешно приключи проект „Активни младежи – силни позиции”

На заключителна пресконференция от Сдружение с нестопанска цел „Феникс - Разград” представиха извършените дейности и постигнатите резултати по проект „Активни младежи – силни позиции”, финансиран от Националната програма за младежта…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.