wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Разград 525

Еврофинансиране на проекти за гражданския сектор

В информационната среща на тази тема, която осъществи Областния информационен център (ОИЦ) - Разград участваха представители на неправителствени организации (НПО), читалища и библиотеки. Те се запознаха с възможности за разработване и кандидатстване с проекти по програмите от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) и други финансови източници на Европейския съюз.

Експертите от ОИЦ представиха подходящите за местните НПО актуални и предстоящи за обявяване процедури по оперативните програми до края на 2017 година. Разяснено бе по кои от тях гражданските организации могат да се включат с проекти като водещи кандидати, и по кои като партньори. Могат да се подкрепят инициативи и дейности в сферата на предприемачеството, вкл. и социалното; обучения; подпомагане достъпа на ученици, студенти и докторанти с увреждания до висшето образование и партниране със средни и висши училища.

Представени бяха възможности и начини за участие с проекти по хоризонтални, транснационални и програми за сътрудничество на ЕС, подходящи за целевата група на събитието.

В последвалата дискусия присъстващите изказаха мнения по-често да се организират подобни срещи. Направиха се предложения за теми и насоченост на следващи събития с представителите на неправителствения сектор. ОИЦ се ангажира да проведе и обучение за разработване на проектни предложения, в съответствие с желанията и настояването на присъствалите.

Областен информационен център - Разград е част от мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз в Република България.

Продължава...

ПО ПРОЕКТ ЩЕ КОНСУЛТИРАТ МЛАДИ ХОРА ОТ РАЗГРАДСКО

В рамките на проект „Младежки информационно-консултантски център в Разград”, финансиран от Националната програма за младежта на Министерството на младежта и спорта, млади хора на възраст между 15 и 29 години…

Продължава...

Публикувани са Насоки за кандидатстване по мерки от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ Завет – Кубрат

Във връзка с изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие (ВОМР) и Споразумение №РД 50-139 от 21.10.2016 г. между УО на ПРСР 2014-2020 г. и МИГ Завет –…

Продължава...

На 117 безработни младежи от Лудогорието се осигурява възможност за трудова заетост

35 работодатели от Разградска област се очаква да осигурят 117 работни места на млади хора. Това е възможно да стане по процедура „Обучения и заетост за младите хора” (втора фаза)…

Продължава...

НАБИРА ПОПУЛЯРНОСТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА МИГ ЗАВЕТ – КУБРАТ

МИГ Завет - Кубрат представи пред УО на ПРСР 2014-2020 г. годишен доклад за извършените дейности по подмярка 19.4. „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР” на МИГ Завет-Кубрат…

Продължава...

ОИЦ-РАЗГРАД ПРЕДСТАВИ НАПРЕДЪКА ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЕВРОПРОГРАМИТЕ В ЛУДОГОРИЕТО

На среща с журналисти от печатните и електронни медии Областният информационен център (ОИЦ) – Разград представи напредъка по изпълнението на европрограмите в региона от началото на настоящия програмен период 2014-2020…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.