wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Разград 508

МЛАДИ ХОРА В РАЗГРАД СЕ ОБУЧАВАТ ЗА ПАРАМЕДИЦИ ПО ПРОЕКТ

Стартира обучението на първата група парамедици по проект „Активност, обучение и заетост”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” чрез Инициативата за младежка заетост на Европейския съюз.

Дванадесет младежи от общините Исперих, Цар Калоян, Лозница, Разград и Търговище на възраст до 29 години ще усвояват престижната професия. Пет от тях са жени, а седем – мъже. Всички ще получават стипендия от по 15 лева за всеки присъствен ден по време на обучението, което е в рамките на 960 учебни часа – теория и практика.

Бъдещите парамедици ще се запознаят с основните моменти при асистиране в спешната помощ, техниките за оказване на първа помощ,  как да правят превръзки и да поставят шини. Ще се обучават да шофират и линейки, поради което се изисква валидна шофьорска книжка и правоспособност за управление на автомобил.

Обучението се извършва от Центъра за професионално обучение на Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ). Обучителната организация е избрана за изпълнител по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП). Лектори са разградски лекари, специалисти в съответната област на медицината.

Акó завършат успешно, участниците ще получат професионална квалификация „парамедик” – трета степен и ще стажуват 6 месеца в Центъра за спешна медицинска помощ (ЦСМП), като ще им бъдат изплащани възнаграждения и осигуровки.

След този времеви период и след като се направи вътрешно преструктуриране в Спешния център, желаещите ще получат постоянни трудови договори.

Съществува възможност за сформиране на още една група при наличие на кандидати, без значение какви са техните постоянни адреси и местоживеене. Срокът за допълнително записване е 6 януари 2017 г.

Проектът „Активност, обучение и заетост” се изпълнява от ЦСМП – Разград, в партньорство с ЦСМП – Търговище и Сдружение „Международен алианц за развитие”.

Областен информационен център - Разград е част от мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз в Република България.

Продължава...

Филм за Дните на Европа в Разград през 2016 година

Видеофилм за петата поредна кампания „Дни на Европа в Разград”, проведена от Областния информационен център (ОИЦ) през 2016 година може да бъде изгледан тук: www.youtube.com/watch?v=rI3A8vl9LTo Програмата на Дните включи множество инициативи, популяризиращи приноса на европейските…

Продължава...

БЕЗРАБОТНИ МЛАДЕЖИ ОТ ОБЩИНА КУБРАТ ЗАПОЧВАТ РАБОТА ПО ПРОЕКТ

В рамките на проект BG05M9OP001-1.002-0093-C01 „Активни младежи - устойчиво бъдеще за община Кубрат”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 - 2020 г., Инициативата за младежка заетост и…

Продължава...

Обществена трапезария заработи в разградския квартал „Орел”

Община Разград предоставя топъл обяд на 100 лица в риск. Финансирането е по процедура за безвъзмездна финансова помощ „Осигуряване на топъл обяд” на Оперативна програма за храни и/или основно материално…

Продължава...

ПРОГРАМАТА РОМАКТ В РАЗГРАДСКА ОБЛАСТ

Европрограмата РОМАКТ, подпомагаща местните власти за устойчиво адресиране на проблеми на хора от маргинализирани територии, представиха на заседание на Областния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси. Европейската комисия…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.