wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Разград 525

Ремонтират силно компрометиран участък от пътя Кубрат – Тутракан

Рехабилитацията на отсечката от второкласния път се финансира от Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. чрез Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР).

На първата копка на обекта присъства председателят на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура” инж. Дончо Атанасов, който отбеляза, че пътят е живот и с възстановяването на този път, който е много важен за Североизточна България ще се подобри живота на хората. Пожела успех на строителите и качествено изпълнение на проекта.

Ремонтът започва от кръстовището по път II-21 Тутракан – Русе, преминава през с. Старо село и завършва на границата със съседната област Разград.

Чрез изпълнението на проекта ще се възстанови носимоспособността на настилката и ще се осигури оптимална скорост на движение, което ще доведе до намаляване на емисиите парникови газове. Отсечката ще бъде с нови мантинели, пътни знаци и маркировка.

Общата стойност на проекта BG16RFOP001-7.001-0013 Лот 14 ,,Път II-49 Кубрат‒Тутракан от км 89+100 до км 98+875.82, с обща дължина 9,776 км, област Силистра” е 5 184 886,77 лева.

 

Областен информационен център - Разград е част от мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в България.

Продължава...

И втората смяна еколетовници посети ОИЦ - Разград

Още две групи деца от кампанията „Еколято 2017” с ръководителите си Ренета Маринова и Георги Иванов от Центъра за подкрепа на личностното развитие – Център за ученическо техническо и научно…

Продължава...

Строителната фирма „Валли – 10” изпълнява европейски проект

Проектът BG05M9OP001-1.008-0023-C01 „Подобряване условията на труд във „Валли – 10” ЕООД” се реализира в рамките на процедура „Добри и безопасни условия на труд” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”…

Продължава...

Информационна среща проведе ОИЦ-Разград

Екипът на Областния информационен център (ОИЦ) ‒ Разград проведе информационна среща с представители на неправителствени организации и читалища от община Разград на тема „Възможности за кандидатстване с европроекти”. Участниците в…

Продължава...

ЕКОЛЯТО В ОИЦ - РАЗГРАД

Четири групи с общо 53 ученици и преподавателите им от първата смяна на инициативата „Еколято 2017” посетиха Областния информационен център (ОИЦ) – Разград на 11 и 12 юли. Децата и…

Продължава...

Обучени по европроект парамедици започнаха работа

Тринадесет младежи на възраст до 29 години – осем мъже и пет жени, завършиха успешно обучението си по професионална квалификация „Парамедик” – трета степен и бяха назначени на трудови договори…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.