wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Русе 180

ИАППД ПОСРЕЩНА НОВИЯ СИ ХИДРОГРАФСКИ КОРАБ ПО ОП „ТРАНСПОРТ И ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА“

Новопостроеният кораб за хидрографски проучвания на Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“ (ИАППД) акостира днес в Русе. Той бе посрещнат официално от ръководството на агенцията, представители на медиите,…

Продължава...

ОИЦ-РУСЕ ЗАПОЗНА УЧЕНИЦИ С ЕС И РЕЗУЛТАТА ОТ ЧЛЕНСТВОТО НИ

Какво представлява Европейският съюз, кои са неговите институции и кои са фондовете, които финансират проекти в различни области – икономика, селско стопанство, наука и образование, човешки ресурси, заетост, социални дейности,…

Продължава...

1/3 ОТ РАСТЕЖА НА БВП ПРЕЗ 2016 Г. В БЪЛГАРИЯ СЕ ДЪЛЖИ НА ЕСИФ

Една трета от растежа на БВП на България през 2016 г. се дължи на европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ), съобщи управителят на Областния информационен център –Русе Камелия Златанова на…

Продължава...

МИГ „ТУТРАКАН – СЛИВО ПОЛЕ“ ПРИЕ СТРАТЕГИЯ ЗА ВОМР

Над 5 млн. лева ще се инвестират в двете общини, ако я одобрят   Местната  инициативна група „Тутракан – Сливо поле“ прие Стратегия за Водено от общностите местно развитие на…

Продължава...

ШАНС ЗА РАБОТОДАТЕЛИТЕ В СТРОИТЕЛСТВОТО, ПРЕРАБОТВАЩАТА ПРОМИШЛЕНОСТ, ХОТЕЛИ И РЕСТОРАНТИ

Създаване на по-качествени и устойчиви работни места и повишаване на производителността на труда  чрез обучения за повишаване на уменията на безработни и неактивни и на квалификацията на заетите лица, съобразно…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.