wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Силистра 97

Над 43 млн.лв. европейски средства в област Силистра

Областен информационен център – Силистра (ОИЦ) проведе работна среща с журналисти и комуникатори от област Силистра на 22 декември 2016 г. Управителят Ана Караджова обобщи дейността на центъра за 2016 г. на областно и общинско ниво – събития, участници и консултации, направи анонс за предстоящата Национална инициатива на мрежата от ОИЦ през 2017 г. и представи план за провеждане на информационни събития през следващата година.

Експертите представиха обобщена справка на финансираните проекти във всяка община, както и разпределението им по сектори. В област Силистра се изпълняват проекти на обща стойност над 43 млн. лв., като най-много средства са договорени в община Силистра – над 17 млн. лв. Следва община Тутракан с малко над 11 млн. лв. Разпределени по сектори, най-голям е делът на инфраструктурните проекти (42,24%), следван от проекти в селското стопанство (34,79%). Общините като бенефициенти заемат дял от 43%, Агенция пътна инфраструктура – 12 %, а останалите проценти се разпределят между различни други бенефициенти – фирми и земеделски стопани.

Журналистите бяха запознати и с възможностите по ЕСИФ през 2017 год. по всяка оперативна програма. От началото на 2016 г. експертите от ОИЦ-Силистра предоставят информация и по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР), която представлява интерес за много голяма част от населението на областта, предвид развитата земеделска дейност в района. През годината се очакват мерки за модернизиране на малки стопанства, създаване на стопанства на млади фермери и инвестиции в преработка на продукти, неземеделски и горски мерки. Предстоят множество информационни срещи във всички общини от област Силистра за разясняване на отворени процедури за кандидатстване с проекти.

Срещата приключи с пожелание за продължаване на ползотворното сътрудничество между ОИЦ-Силистра и представителите на медиите от областта. Участниците бяха изпратени със забавни коледни късмети и с призива „Да информираме ЗАЕДНО!“.

Областен информационен центърСилистра е част от националната мрежа от информационни центрове за популяризиране на Eвропейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ), регламентирана от Закона за управление на средствата от ЕСИФ. Центърът функционира в рамките на проект на Община Силистра, финансиран по Оперативна програма „Добро управление” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Продължава...

ОИЦ - Силистра със заключителна обиколка в общините от областта

Областен информационен център – Силистра (ОИЦ) проведе посещения при бенефициенти във формат работни срещи с ръководствата на всички общини в област Силистра и с това завърши обиколките по общини за…

Продължава...

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО ПРЕД БЪЛГАРИЯ – ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО НА СЪВЕТА НА ЕС

Областен информационен център – Силистра (ОИЦ) проведе две срещи и представи информация по повод предстоящото първо Българско Председателство на Съвета на Европейския съюз (ЕС), което България поема от 1 януари…

Продължава...

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО ПРЕД БЪЛГАРИЯ – ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Областен информационен център – Силистра (ОИЦ) организира информационна среща на тема „Българското Председателство на Съвета на Европейския съюз (ЕС)“. Какво представлява българското председателство и защо е важно за нас, са…

Продължава...

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНАТА ИКОНОМИКА В СИЛИСТРА

Областен информационен център – Силистра (ОИЦ) представи процедура „Развитие на социалното предприемачество“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, финансирана от Европейския социален фонд. Социалното предприемачество е бизнес със социална…

Продължава...

ОИЦ-СИЛИСТРА ПРЕДСТАВЯ ПРОЦЕДУРА „РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО“

Областен информационен център – Силистра (ОИЦ) организира информационни срещи в гр.Силистра за представяне на процедура BG05M9OP001-2.006 „Развитие на социалното предприемачество“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020. Процедурата е…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.