wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Силистра 112

РАБОТНА СРЕЩА ПО ПРОЦЕДУРА „ОТКРИЙ МЕ“ В ОИЦ-СИЛИСТРА

Екипът на Областен информационен център – Силистра (ОИЦ) проведе работна среща за представяне на отворената за кандидатстване процедура „Открий ме”. Участие в събитието взеха представители на всички заинтересовани страни по процедурата – неправителствени организации, доставчици на социални услуги, общини, директори на Центрове за настаняване от семеен тип (ЦНСТ). Целта на срещата бе насърчаване и обсъждане на възможности за подготовка и изпълнение на партньорски проекти на територията на област Силистра.

Експертите от ОИЦ представиха условията за кандидатстване по процедурата, като акцентираха на допустимите дейности и разходи, както и на електронния формуляр за кандидатстване чрез Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН 2020).

С изпълнение на проекти по схемата „Открий ме“ се очакват решения на проблемите, свързани с преодоляване на социалната стигма и общественото отхвърляне на деца и младежи в неравностойно положение, настанени в резидентни услуги. Фокусът е върху превенцията на институционализирането и насърчаване на социалното включване на младите хора, включително такива с увреждания и в риск. Операцията цели реализирането на мерки за формиране на умения за самостоятелност, учене и работа и подкрепа на личностното развитие. Идеята е с дейностите по проектите да бъдат подпомогнати деца и младежи, живеещи в институции, да развият своите социални умения, да се открият талантите им и да се насърчават да ги развиват. Така те ще могат да поемат самостоятелно живота си извън институцията.

Кандидатите ще могат да разработят и прилагат програми за индивидуална и групова работа и осигуряване на съдействие за психологическо, социално, правно, здравно, трудово и друго консултиране на младежите. С изпълнението на проектите ще се компенсира липсващата семейна среда и умения за общуване, работа, учене, професионален избор и развитие. Ще се подкрепя развитието на талантите у младите хора.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира по ОП РЧР с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд и е насочена към деца и младежи до 29 години, включително с увреждания, настанени в резидентни услуги и техните семейства. Общият бюджет е 4 000 000 лв. до края на 2020 г., Кандидатите могат да получат безвъзмездна финансова помощ между 50 000 лв. и 150 000 лв.

Допустими за кандидатстване бенефициенти са неправителствени организации, доставчици на социални услуги. Партньори могат да бъдат общини и райони на общини, обучителни и образователни организации.

Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: http://esf.bg/ и https://eumis2020.government.bg

Крайният срок за представяне на проектните предложения е 30.11.2017 г., 17:30 ч.

 

Областен информационен центърСилистра е част от националната мрежа от информационни центрове за популяризиране на Eвропейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ), регламентирана от Закона за управление на средствата от ЕСИФ. Центърът функционира в рамките на проект на Община Силистра, финансиран по Оперативна програма „Добро управление” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

PA131584    PA131588   PA131592

Read more...

Актуални възможности за подпомагане на млади фермери и дребни земеделски стопанства по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020

     Областен информационен център – Силистра (ОИЦ), съвместно с Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ), офис Силистра, проведе серия от информационни срещи в общините от област Силистра през месеците…

Read more...

Актуални възможности за подпомагане на млади фермери и дребни земеделски стопанства по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020

     Областен информационен център – Силистра (ОИЦ), съвместно с Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ), офис Силистра, стартира серия от информационни срещи в общините от област Силистра през месеците…

Read more...

Областен информационен център – Силистра Ви предизвиква: „Открийте 10-те разлики“

     В рамките на Националната инициатива на Мрежата от Областни информационни центрове в България под надслов „ЗАЕДНО за Европа“, Областен информационен център – Силистра (ОИЦ) представя изложбено пано с десет…

Read more...

ДЕБАТИ „БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – 10 ГОДИНИ ПО-КЪСНО“

Позитивните младежи срещу критичните журналисти      Областен информационен център – Силистра (ОИЦ) проведе състезание по дебати на тема „10 години България в Европейския съюз“. Като част от националната инициатива „ЗАЕДНО…

Read more...

МНОГООБРАЗНИТЕ ТАЛАНТИ В СИЛИСТРА – ЕДИННИ ЗА ЕВРОПА

     Областен информационен център – Силистра (ОИЦ), със съдействието на Община Силистра, организира голям концерт за Деня на Европа – 9 май. Събитието бе част от Националната инициатива на Мрежата…

Read more...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.