wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Смолян 137

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - СМОЛЯН ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА БИЗНЕСА

На 01 март 2016 г. (вторник) от 10,30 ч. в зала 201 на Областна администрация – Смолян, Областен информационен център (ОИЦ) – Смолян проведе информационна среща за представители на бизнеса.

Основна цел на срещата бе популяризиране на актуалните възожности за финансиране на бизнес инициативи с европейски средства за организации от област Смолян. Събитието бе открито от Управителя на Областен информационен център – Смолян, г-жа Андреана Трифонова, а г-н Андреан Петров – зам. областен управител на Област Смолян отправи приветствени слова към присъстващите. Експерт на ОИЦ - Смолян презентира основни акценти от актуални процедури по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г., а именно „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“ и „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“, а партньори от Бюро по труда – Смолян представиха информация за актуално финансиране по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. В допълнение, г-жа Веселина Велчева, Регионален представител на Изпълнителна Агенция за насърчаване на малки и средни предприятия, разказа на присъстващите за функциите, дейностите и възможните сфери на взаимодействие с местния бизнес. В края на срещата присъстващите участници от страна на финансовите институции - Райфайзенбанк – Смолян, ОББ – Смолян и Сибанк – Смолян представиха управляваните от тях европейски финансови инструменти. Срещата приключи с дискусия по актуални теми и индивидуални консултации от страна на екипа на ОИЦ - Смолян

Read more...

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - СМОЛЯН ВЗЕ УЧАСТИЕ В СРЕЩА – ОБМЕН ПО ПРОЕКТ „МОДЕЛ ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА ОТ СВЛАЧИЩА И ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И НАМАЛЯВАНЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ БЕДСТВИЯ“

Заместник-областният управител Андриян Петров откри среща-обмен по проект “Модел за оценка на риска от свлачища и за превенция и намаляване на последиците от бедствия” (акроним LANDSLIDE), по Европейска програма „Финансов…

Read more...

МИХАЛКОВО АД „ОТВОРИ“ ВРАТИТЕ СИ ЗА ПОСЕТИТЕЛИ И ДЕМОНСТРИРА ПОВИШЕН ПРОИЗВОДСТВЕН КАПАЦИТЕТ, ФИНАНСИРАН С ЕВРОПЕЙСКИ СРЕДСТВА

На 19.02.2016 г., в рамките на „Ден на отворените врати“, Областен информационен център – Смолян посети производствена база за бутилиране на изворна (тиха) и естествено газирана минерална вода „Михалково” в…

Read more...

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР С ПОПУЛЯРИЗАЦИОННО СЪБИТИЕ ЗА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014 - 2020

На 21.01.2016г. в офиса на Областен информационен център – Смолян се проведе тематична среща с представители на ученическо общежитие – гр. Смолян за обсъждане на възможностите, които Оперативна програма „Наука…

Read more...

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР С ПОПУЛЯРИЗАЦИОННО СЪБИТИЕ ЗА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014 - 2020

На 21.01.2016г. в офиса на Областен информационен център – Смолян се проведе тематична среща с представители на ученическо общежитие – гр. Смолян за обсъждане на възможностите, които Оперативна програма „Наука…

Read more...

Област Смолян отново с добра практика на национално ниво с пилотно финансиране по Оперативна програма "Околна среда", приоритетна ос "Води" в началото на 2017 г.

Благодарение на активната и навременна работа на местните и регионални власти и ВиК Смолян, първата област, осъществила изискванията на изпълняваната от България реформа във водния сектор е именно нашата. Това…

Read more...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.