wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини София 446

В ОБЩИНА ЗЛАТИЦА С ГОЛЯМ ИНТЕРЕС КЪМ МЕРКИТЕ ЗА РАБОТА

Екипът на Областeн информационен център-София (ОИЦ-София) проведе изнесена приемна в община Златица, на която представи актуални и предстоящи процедури по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ). Приемната беше посетена от 84 души. Голяма част от тях бяха безработни, които търсеха информация за възможностите за започване на работа. Експертите на Областния център им представиха мерките, насочени към търсещите работа, както и тези за придобиване на квалификация и ключови компетенции, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОПРЧР) и разясниха какъв е процесът за намиране на работа от страна на безработните като крайни ползватели на европейските програми. Хората бяха насърчени да следят операциите по ОПРЧР през бюрата по труда.
За друга група от посетители интерес представляваше Програма за развитие на селските райони (ПРСР) и по-специално мярка 4.1.2 „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“ и мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на земеделски продукти“. Експертите разясниха кои са допустими бенефициенти по двете мерки, за какви дейности ще се отпуска финансиране, кои проекти ще са с приоритет. Приемът по мярка 4.1.2 се очаква да бъде в периода август-септември тази година, а по 4.2 – в периода септември-октомври.
Откритата приемна в община Златица е част от информационна кампания на ОИЦ-София, която се провежда във всички общини от Софийска област и има за цел да популяризира актуални и предстоящи процедури по програмите, съфинансирани от ЕСИФ. На 12 юни екипът на ОИЦ-София ще посети община Пирдоп.
ОИЦ-София (Договор №BG05SFOP001-4.001-0020-C01, изпълняван от Столична община) е част от мрежата от 28 информационни центъра, функциониращи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Продължава...

ЖИТЕЛИТЕ НА ЧЕЛОПЕЧ ПРОЯВИХА ГОЛЯМ ИНТЕРЕС КЪМ ИЗНЕСЕНАТА ПРИЕМНА НА ОИЦ-СОФИЯ

Екипът на Областeн информационен център-София (ОИЦ-София) проведе изнесена приемна в община Челопеч, на която представи актуални и предстоящи процедури по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ). Над…

Продължава...

В ОБЩИНА ЧАВДАР – АКТИВНИ ПОЛЗВАТЕЛИ НА УСЛУГИТЕ НА ОБЛАСТНИЯ ЦЕНТЪР

Екипът на Областeн информационен център-София (ОИЦ-София) проведе изнесена приемна в община Чавдар, на която представи актуални и предстоящи процедури по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ). Приемната…

Продължава...

ОИЦ-СОФИЯ СЕ СРЕЩНА СЪС СТУДЕНТИ ОТ БИОЛОГИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ НА СУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“

Какви са политиките на Европейския съюз в областта на опазването на околната среда и кои са актуалните и предстоящите възможности за финансиране на проекти от Европейските структурни и инвестиционни фондове…

Продължава...

ОИЦ-СОФИЯ С ИНТЕРАКТИВНО СЪБИТИЕ ПО ПОВОД СВЕТОВНИЯ ДЕН НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Представители на Областен информационен център София-град и София-област (ОИЦ-София) проведоха открит урок на тема „Живото богатство на Европа“. Събитието се проведе по повод Световния ден на околната среда.В детския екостационар…

Продължава...

ОИЦ-СОФИЯ ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА ПО ПРОЦЕДУРА „ОБУЧЕНИЯ ЗА ЗАЕТИ ЛИЦА“

Екипът на Областен информационен център София-град и София-област (ОИЦ-София) проведе в столицата информационна среща за представяне на процедура „Обучения за заети лица”. Участие в събитието взеха над 60 души –…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.