wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини София 456

ГОЛЯМ ИНТЕРЕС КЪМ ИЗНЕСЕНАТА ПРИЕМНА НА ОИЦ-СОФИЯ В БОТЕВГРАД

Екипът на Областeн информационен център София-град и София-област (ОИЦ-София) проведе изнесена приемна в община Ботевград, на която представи актуални и предстоящи процедури по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ).

Близо 100 души посетиха приемната – работещи и безработни, земеделски производители, предприемачи, ученици, студенти, граждани. Най-голям беше интересът към мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от Програма за развитие на селските райони, по която ще се се очаква да има прием на проектни предложения през месец декември 2017 г. По мярката ще се финансират различни неземеделски дейности, насочени към развитие на туризма и на занаятите, на услугите в секторите на грижите за деца и възрастни хора, ветеринарни дейности, услуги, базирани на информационни технологии и много други. Допустими кандидати по нея ще бъдат земеделски стопани или микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията, както и физически лица, регистрирани по Закона за занаятите. Бенефициентите трябва да имат седалище/клон или съответно постоянен адрес за физическите лица на територията на селски район. Безвъзмездната финансова помощ ще е в размер на 75%, а размерът на проектно предложение – между 10 000 и 200 000 евро.

Откритата приемна в община Ботевград е част от информационна кампания на ОИЦ-София, която се провежда във всички 22 общини от Софийска област и има за цел да популяризира актуални и предстоящи процедури по програмите, съфинансирани от ЕСИФ. На 26 юни екипът на ОИЦ-София ще посети община Своге.

ОИЦ-София (Договор №BG05SFOP001-4.001-0020-C01, изпълняван от Столична община) е част от мрежата от 28 информационни центъра, функциониращи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 

Продължава...

ЖИТЕЛИТЕ НА ПРАВЕЦ СЕ ИНТЕРЕСУВАТ ОТ ФИНАНСИРАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИ УСЛУГИ

Екипът на Областeн информационен център София-град и София-област (ОИЦ-София) проведе изнесена приемна в община Правец, на която представи актуални и предстоящи процедури по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни…

Продължава...

Информационен ден за представяне на проект „Разширение и модернизация на Нобел Интернешънъл ЕАД чрез закупуване на високопроизводителна линия за емайлиране на бойлери"

НОБЕЛ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕАД ще проведе информационен ден за представяне на проект: „Разширение и модернизация на Нобел Интернешънъл ЕАД чрез закупуване на високопроизводителна линия за емайлиране на бойлери“. Проектът се осъществява…

Продължава...

В ЕТРОПОЛЕ – С ИНТЕРЕС КЪМ ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ И ГОРСКИТЕ МЕРКИ

Екипът на Областeн информационен център-София (ОИЦ-София) проведе изнесена приемна в община Етрополе, на която представи актуални и предстоящи процедури по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ). Над…

Продължава...

ХОРА ОТ СОЦИАЛНО ЖИЛИЩЕ В СОФИЯ НАУЧИХА ЗА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В ПРОЕКТИ ПО ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ

Как могат оперативните програми, финансирани чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, да помогнат за осигуряване на достъп до образование, здравеопазване, заетост и социално приобщаване – това разясниха експерти от Областен информационен…

Продължава...

ОИЦ-СОФИЯ С ИЗНЕСЕНА ПРИЕМНА В ОБЩИНА СЛИВНИЦА

Екипът на Областeн информационен център-София (ОИЦ-София) проведе изнесена приемна в община Сливница, на която представи актуални и предстоящи процедури по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ). Над…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.