wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини София 413

Пресконференция по проект, изпълняван по ОП "Транспорт и транспортна инфраструктура"

На 25 януари 2017 г. (сряда), от 11.00 часа в „Радисън Блу Гранд хотел София“, зала „Библиотека“ ще се проведе закриваща пресконференция по проект №BG16M1OP001-5.001-0006 „Проектиране и внедряване на интегрирана информационна система (ИИС) за планиране и управление на ресурсите в ДП „Пристанищна инфраструктура”.
Проектът се финансира със средства на ЕС от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г., по която ДП „Пристанищна инфраструктура“ е бенефициент. Общата стойност на проекта е 6 418 644,12 лв.
По време на пресконференцията ще бъдат представени постигнатите резултати от изпълнението на проекта и ще се направи демонстрация на функционалностите на внедрената интегрирана информационна система.

Продължава...

ОИЦ-СОФИЯ ПРЕДСТАВИ ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПРЕД ОБЩИНИТЕ

Екипът на Областен информационен център София-град и София-област (ОИЦ-София) проведе информационна среща, на която представи възможностите за кандидатстване на общините от Софийска област и районите на Столична община през 2017…

Продължава...

ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ, ФИНАНСИРАН ПО ОП „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”

На 14 декември 2016 г. (сряда) от 11:00 часа в град София, ул. „Илия Бешков“ 12, ет. 2, „Унитрейд 2002“ ООД  - бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ №…

Продължава...

В ОИЦ-СОФИЯ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ВСТЪПИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

На 9 декември 2016 г. (петък) от 11:00 ч. в залата на Областен информационен център-София (гр. София, бул. „Витоша“ 99) ще се проведе пресконференция по проект „Техническа помощ за Столична…

Продължава...

ОИЦ-СОФИЯ ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА ЗА БЪЛГАРСКОТО ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО НА СЪВЕТА НА ЕС

Екипът на Областен информационен център София-град и София-област (ОИЦ-София) проведе информационна среща, посветена на българското Председателство на Съвета на ЕС през 2018 г. Участие в събитието взеха множество представители на…

Продължава...

ОИЦ-СОФИЯ ПРЕДСТАВИ СОЦИАЛНОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

Екипът на Областен информационен център София-град и София-област (ОИЦ-София) проведе информационна среща за представяне на процедура „Развитие на социалното предприемачество”. Участие взеха допустимите по процедурата кандидати: работодатели, специализирани предприятия и…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.