wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини София 446

ЖИТЕЛИТЕ НА МИРКОВО – АКТИВНИ УЧАСТНИЦИ В ИЗНЕСЕНАТА ПРИЕМНА НА ОИЦ-СОФИЯ

Екипът на Областeн информационен център-София (ОИЦ-София) проведе изнесена приемна в община Мирково, на която представи актуални и предстоящи процедури по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ). Над 80 души посетиха приемната – земеделски производители, учители и ученици, представители на общината, граждани.
Най-голям беше интересът към Програма за развитие на селските райони и по-специално към мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на земеделски продукти“ и мярка 4.1.2 „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“. Експертите от Областния център Лина Савова и Силвия Ангелова разясниха кои са допустими бенефициенти по двете мерки, за какви дейности ще се отпуска финансиране, кои проекти ще са с приоритет. Приемът по мярка 4.2 се очаква да бъде в периода септември-октомври тази година, а по 4.1.2 – в периода август-септември.
Интерес посетителите на изнесената приемна проявиха и към отворената за кандидатстване до 30 юни процедура „Обучения за заети лица“ (ОПРЧР). По нея могат да кандидатстват работодателите, за да проведат обучения за заетите на трудови договори в съответните фирми лица. Допустими са микро, малки, средни и големи предприятия. Обученията, които се финансират по процедурата, са за професионално обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация, както и за придобиване на ключови компетентности по общуване на чужди езици и дигитална компетентност.
Откритата приемна в община Мирково е част от информационна кампания на ОИЦ-София, която се провежда във всички общини от Софийска област и има за цел да популяризира актуални и предстоящи процедури по програмите, съфинансирани от ЕСИФ. На 6 юни екипът на ОИЦ-София ще посети община Чавдар.
ОИЦ-София (Договор №BG05SFOP001-4.001-0020-C01, изпълняван от Столична община) е част от мрежата от 28 информационни центъра, функциониращи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Продължава...

САМОКОВ С ГОЛЯМ ИНТЕРЕС КЪМ НЕЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ДЕЙНОСТИ ПО ПРСР

Екипът на Областен информационен център София-град и София-област (ОИЦ-София) проведе изнесена приемна в град Самоков, на която представи актуални и предстоящи процедури по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни…

Продължава...

ГОЛЯМ ИНТЕРЕС КЪМ ПРСР ОТЧЕТОХА ЕКСПЕРТИТЕ НА ОИЦ – СОФИЯ НА ОТКРИТАТА ПРИЕМНА В ИХТИМАН

С голям интерес жителите на община Ихтиман очакват отварянето на мерките от Програмата за развитие на селските райони, по които ще бъдат финансирани неземеделски дейности. Това стана ясно по време…

Продължава...

ЕКИПЪТ НА ОИЦ-СОФИЯ ОРГАНИЗИРА ИЗНЕСЕНА ПРИЕМНА В КОСТЕНЕЦ

Екипът на Областeн информационен център-София (ОИЦ-София) проведе изнесена приемна в община Костенец, на която представи актуални и предстоящи процедури по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ). Много…

Продължава...

В ОБЩИНА ДОЛНА БАНЯ С ГОЛЯМ ИНТЕРЕС КЪМ МЕРКИТЕ ЗА РАБОТА

Екипът на Областeн информационен център-София (ОИЦ-София) проведе изнесена приемна в община Долна баня, на която представи актуални и предстоящи процедури по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ).…

Продължава...

Пресконференция по проект, изпълняван по ОП „Иновации и конкурентоспособност“

На 30 май в конферентната зала на „МАУС-ПС“ ЕООД (гр. София, ул. „Проф. Иван Георгиева“ 3) от 11.00 ч. ще се проведе пресконференция за представяне на проект „Повишаване на производствения…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.