wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини София 465

ЖИТЕЛИТЕ НА ДРАГОМАН СЕ ИНТЕРЕСУВАТ ОТ ФИНАНСИРАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА

Екипът на Областeн информационен център-София (ОИЦ-София) проведе изнесена приемна в община Драгоман, на която представи актуални и предстоящи процедури по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ). Приемната беше посетена от над 70 души – земеделски производители, предприемачи, представители на общината, учители, ученици, граждани. Много от тях потърсиха информация за подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от Програма за развитие на селските райони (ПРСР), по която се очаква да има прием през периода август-септември на настоящата година. Експертите Силвия Ангелова и Лина Савова разясняваха на посетителите какво представлява стандартния производствен обем (СПО) и как могат да го изчислят, тъй като изискване по мярката е икономическият размер на стопанството да е в границите между 8000 и 16 000 СПО. Отговорено беше на много въпроси, отнасящи се до видовете допустими култури и породи, допустимите кандидати и дейности. По мярката се финансира започване на отглеждане на животни в собствен или нает животновъден обект, както и стопанисване на земя с цел производството на земеделска и животинска продукция. Подпомагането се предоставя за максимален срок от 5 години.
Откритата приемна в община Драгоман е част от информационна кампания на ОИЦ-София, която се провежда във всички общини от Софийска област и има за цел да популяризира актуални и предстоящи процедури по програмите, съфинансирани от ЕСИФ. На 3 юли екипът на ОИЦ-София ще посети община Костинброд.
ОИЦ-София (Договор №BG05SFOP001-4.001-0020-C01, изпълняван от Столична община) е част от мрежата от 28 информационни центъра, функциониращи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Read more...

ЕКИПЪТ НА ОИЦ-СОФИЯ ПРОВЕДЕ ИЗНЕСЕНА ПРИЕМНА В ГОДЕЧ

Екипът на Областeн информационен център София-град и София-област (ОИЦ-София) проведе изнесена приемна в община Годеч, на която представи актуални и предстоящи процедури по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни…

Read more...

И В СВОГЕ - ГОЛЯМ ИНТЕРЕС КЪМ ИЗНЕСЕНАТА ПРИЕМНА НА ОИЦ-СОФИЯ

Екипът на Областeн информационен център-София (ОИЦ-София) проведе изнесена приемна в община Своге, на която представи актуални и предстоящи процедури по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ). Близо…

Read more...

ГОЛЯМ ИНТЕРЕС КЪМ ИЗНЕСЕНАТА ПРИЕМНА НА ОИЦ-СОФИЯ В БОТЕВГРАД

Екипът на Областeн информационен център София-град и София-област (ОИЦ-София) проведе изнесена приемна в община Ботевград, на която представи актуални и предстоящи процедури по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни…

Read more...

ЖИТЕЛИТЕ НА ПРАВЕЦ СЕ ИНТЕРЕСУВАТ ОТ ФИНАНСИРАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИ УСЛУГИ

Екипът на Областeн информационен център София-град и София-област (ОИЦ-София) проведе изнесена приемна в община Правец, на която представи актуални и предстоящи процедури по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни…

Read more...

Информационен ден за представяне на проект „Разширение и модернизация на Нобел Интернешънъл ЕАД чрез закупуване на високопроизводителна линия за емайлиране на бойлери"

НОБЕЛ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕАД ще проведе информационен ден за представяне на проект: „Разширение и модернизация на Нобел Интернешънъл ЕАД чрез закупуване на високопроизводителна линия за емайлиране на бойлери“. Проектът се осъществява…

Read more...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.