wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини София 406

В ЧАВДАР С ИНТЕРЕС КЪМ ЕВРОПЕЙСКИТЕ ПРОГРАМИ

Екипът на Областен информационен център София-град и София-област (ОИЦ-София) проведе информационна среща в община Чавдар, на която представи актуални и предстоящи процедури и мерки по програмите, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ). Участие в събитието взе кметът Пенчо Геров. На присъстващите служители на общинската администрация беше представена „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“ (ОПОС). Допустими кандидати по нея са определени общини от регионални сдружения за управление на отпадъците, община Чавдар е включена в такова сдружение с водеща община Златица. Целта на процедурата е намаляване на количеството депонирани битови отпадъци чрез осигуряване на допълнителен капацитет за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци и за разделно събиране и рециклиране чрез компостиране на зелени и/или биоразградими отпадъци. БФП ще бъде предоставяна за проектни предложения, които задължително включват най-малко една инсталация за компостиране на разделно събрани зелени или биоразградими битови отпадъци и една инсталация за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци. Крайният срок за кандидатстване е 21 април 2017 г.
В рамките на събитието бяха представени и всички процедури, които се очаква да бъдат отворени до края на 2016 г., по които общините ще бъдат допустими бенефициенти и партньори, както и проектите на Индикативни годишни работни програми за 2017 г. по програмите, финансирани от ЕСИФ.
Срещата в Чавдар е част от информационна кампания на ОИЦ-София, която се провежда във всички общини от Софийска област и има за цел да популяризира актуални и предстоящи процедури по програмите, съфинансирани от ЕСИФ.
ОИЦ-София (Договор №BG05SFOP001-4.001-0020-C01, изпълняван от Столична община) е част от мрежата от 28 информационни центъра, функциониращи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Продължава...

ЕКИПЪТ НА ОИЦ-СОФИЯ ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА В ЧЕЛОПЕЧ

Екипът на Областен информационен център София-град и София-област (ОИЦ-София) проведе информационна среща в община Челопеч, на която представи актуални и предстоящи процедури и мерки по програмите, финансирани от Европейските структурни…

Продължава...

В МИРКОВО С ИНТЕРЕС КЪМ ЕВРОПЕЙСКИТЕ ПРОГРАМИ

Екипът на Областен информационен център София-град и София-област (ОИЦ-София) проведе информационна среща в община Мирково, на която представи актуални и предстоящи процедури и мерки по програмите, финансирани от Европейските структурни…

Продължава...

ПОКАНА ЗА ИНФОРМАЦИОНЕН СЕМИНАР И КРЪГЛА МАСА ПО ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА“, ФИНАНСИРАН ПО ОП „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ”

Средно училище „Христо Ботев", гр. Ихтиман в качеството си на бенефициент по проект „ПОДКРЕПА", ще проведе на 25 октомври 2016 г. (вторник) от 17:00 ч. информационен семинар, а на 27…

Продължава...

ОИЦ-СОФИЯ С ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА ЗА ЕВРФОНДОВЕТЕ В ЗЛАТИЦА

Екипът на Областен информационен център София-град и София-област (ОИЦ-София) проведе информационна среща в община Златица, на която представи актуални и предстоящи процедури и мерки по програмите, съфинансирани от Европейските структурни…

Продължава...

В ПИРДОП С ГОЛЯМ ИНТЕРЕС КЪМ СОЦИАЛНИТЕ ПРОГРАМИ

Екипът на Областен информационен център София-град и София-област (ОИЦ-София) проведе информационна среща в община Пирдоп, на която представи актуални и предстоящи процедури и мерки по програмите, финансирани от Европейските структурни…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.