wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини София 413

ОИЦ-СОФИЯ ПРЕДСТАВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ НА ЧИТАЛИЩА

Екипът на Областен информационен център София-град и София-област (ОИЦ-София) проведе две последователни информационни срещи на тема: „Европейски възможности за българските читалища“. Експерти от ОИЦ-София представиха на множеството представители на читалища от София област отворената процедура „Развитие на социалното предприемачество“ (ОПРЧР), по която читалищата са допустими кандидати. Мадлен Георгиева, експерт „Информационно обслужване и услуги“, разясни целите на процедурата, а именно да се улесни достъпа до заетост и подкрепа за социалното включване на уязвими групи чрез създаване на подходящи условия за тяхната професионална интеграция в сферата на социалната икономика. Минималният размер на безвъзмездна финансова помощ на проектно предложение трябва да е 50 000 лева, а максималният – 391 166 лева, като размерът на БФП е 100%. Срокът за кандидатстване е 5 януари 2017 г. Отговорено беше на различни запитвания, касаещи допустимите дейности и разходи, индикатори, критерии за оценка на проектните предложения и пр. Силвия Ангелова, екперт „Логистика и информация“, подробно разясни как става електронното кандидатстване чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020). Експертите на ОИЦ представиха по какви други процедури читалищата ще могат да кандидатстват до края на 2017 г.
„Възможностите са много, читалищата трябва да се възползват от тях“, обобщи доц. д-р Венцислав Велев, началник на отдел „Регионални дейности“ в Министерство на културата, който също взе участие в срещата. Той подчерта, че служителите в читалищата трябва да бъдат активни, да участват поне като партньори в проекти, за да натрупат опит и най-вече – непрекъснато да повишават квалификацията си.
ОИЦ-София (Договор №BG05SFOP001-4.001-0020-C01, изпълняван от Столична община) е част от мрежата от 28 информационни центъра, функциониращи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Продължава...

ОИЦ-СОФИЯ ПРЕДСТАВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРЕДПРИЕМАЧИТЕ

Екипът на Областен информационен център София-град и София-област (ОИЦ-София) проведе информационна среща на тема: „Европейски ден на предприемача – добри практики и перспективи“. В рамките на събитието Мадлен Георгиева, експерт…

Продължава...

ОИЦ-СОФИЯ ПОКАЗА ЖИВОТО БОГАТСТВО НА ЕВРОПА

Екипът на Областен информационен център София-град и София-област (ОИЦ-София) проведе интерактивно събитие в Природозащитен информационен център „Витоша“. В събитието взеха участие ученици от осми, девети и десети клас на столичната…

Продължава...

СЪС СРЕЩА В САМОКОВ ПРИКЛЮЧИ ИНФОРМАЦИОННАТА КАМПАНИЯ НА ОИЦ-СОФИЯ В ОБЛАСТТА

Екипът на Областен информационен център София-град и София-област (ОИЦ-София) проведе информационна среща в община Самоков, на която представи актуални и предстоящи процедури и мерки по програмите, съфинансирани от Европейските структурни…

Продължава...

ОИЦ-СОФИЯ С ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА ЗА ЕВРФОНДОВЕТЕ В КОСТЕНЕЦ

Екипът на Областен информационен център София-град и София-област (ОИЦ-София) проведе информационна среща в община Костенец, на която представи актуални и предстоящи процедури и мерки по програмите, съфинансирани от Европейските структурни…

Продължава...

ОИЦ-СОФИЯ ПРЕДСТАВИ СОЦИАЛНОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО В ДОЛНА БАНЯ

Екипът на Областен информационен център София-град и София-област (ОИЦ-София) проведе информационна среща в община Долна баня, на която представи актуални и предстоящи процедури и мерки по програмите, финансирани от Европейските…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.