wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини София 456

В ОБЩИНА АНТОН СЕ ИНТЕРЕСУВАТ ОТ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“

Екипът на Областeн информационен център-София (ОИЦ-София) проведе изнесена приемна в община Антон, на която представи актуални и предстоящи процедури по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ). Приемната беше посетена от много хора, които търсеха информация за възможностите за започване на работа и за повишаване на квалификацията си. Експертите на ОИЦ Лина Савова и Силвия Ангелова им представиха току-що стартиралата операция „Ваучери за заети лица”, в рамките на която ще се финансира професионално обучение и обучение за придобиване на ключови компетентности за общуване на чужди езици и дигитална компетентност. Допустими кандидати по тази операция са хора, които са на трудов договор в предприятия извън държавната администрация и имат средна или по-ниска степен на образование. Безвъзмездното финансиране по проекта е в размер на 85% от стойността на ваучера, а останалите 15% се доплащат от обучаваното лице. За целите на проекта е разработена услуга, даваща възможност на заетите лица да подават своето заявление по електронен път на адрес: http://212.122.187.78:8012/service_description.aspx?ID=6b563855-0d63-40e7-906f-bae5c31369c5. Заявления ще се приемат и на хартиен носител, лично във всички Дирекции „Бюра по труда” в страната. Срокът за прием на заявления е до изчерпване на финансовия ресурс по проекта.
Експертите представиха и други мерки по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОПРЧР), с насоченост към търсещите работа и подробно разясниха какъв е процесът за намиране на работа от страна на безработните като крайни ползватели на европейските програми. Хората бяха насърчени да следят операциите по ОПРЧР през бюрата по труда.
Откритата приемна в община Антон е част от информационна кампания на ОИЦ-София, която се провежда във всички общини от Софийска област и има за цел да популяризира актуални и предстоящи процедури по програмите, съфинансирани от ЕСИФ. На 19 юни екипът на ОИЦ-София ще посети община Сливница.
ОИЦ-София (Договор №BG05SFOP001-4.001-0020-C01, изпълняван от Столична община) е част от мрежата от 28 информационни центъра, функциониращи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Продължава...

ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН ПО ПРОЕКТ ФИНАНСИРАН ОТ ОПИК ОРГАНИЗИРА "МАУС-ПС" ЕООД

На 21 юни 2017 година от 10.00 часа фирма "МАУС-ПС" ЕООД организира информационен ден, на който ще бъде представено изпълнението на дейностите по проект „Повишаване на производствения капацитет и засилване…

Продължава...

В КОПРИВЩИЦА СЕ ИНТЕРЕСУВАТ ОТ ФИНАНСИРАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИ УСЛУГИ

Екипът на Областeн информационен център София-град и София-област (ОИЦ-София) проведе изнесена приемна в община Копривщица, на която представи актуални и предстоящи процедури по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни…

Продължава...

ЕКИПЪТ НА ОИЦ-СОФИЯ ПОСЕТИ ПИРДОП

Екипът на Областeн информационен център-София (ОИЦ-София) проведе изнесена приемна в община Пирдоп, на която представи актуални и предстоящи процедури по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ). Над…

Продължава...

В ОБЩИНА ЗЛАТИЦА С ГОЛЯМ ИНТЕРЕС КЪМ МЕРКИТЕ ЗА РАБОТА

Екипът на Областeн информационен център-София (ОИЦ-София) проведе изнесена приемна в община Златица, на която представи актуални и предстоящи процедури по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ). Приемната…

Продължава...

ЖИТЕЛИТЕ НА ЧЕЛОПЕЧ ПРОЯВИХА ГОЛЯМ ИНТЕРЕС КЪМ ИЗНЕСЕНАТА ПРИЕМНА НА ОИЦ-СОФИЯ

Екипът на Областeн информационен център-София (ОИЦ-София) проведе изнесена приемна в община Челопеч, на която представи актуални и предстоящи процедури по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ). Над…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.