wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини София 446

В ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН ЕКИПЪТ НА ОИЦ-СОФИЯ ЗАПОЧНА ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ

Над 70 жители на община Елин Пелин посетиха днес изнесената мобилна приемна на Областен информационен център София-град и София-област. Така започна информационната кампания на ОИЦ – София, по време на която в рамките на месец и половина експертите на ОИЦ – София ще обиколят всички 22 общини на територията на София-област, за да информират на място потенциални бенефициенти и всички, които желаят, за възможностите за финансиране на проекти по оперативните програми чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.
Посетителите на първата от поредицата изнесени приемни в Елин Пелин се интересуваха предимно от актуалните и предстоящи възможности за финансиране на неземеделски проекти по Програмата за развитие на селските райони. Екипът на ОИЦ – София отговори на множество въпроси, свързани с мерки 6.2 и 6.4.1, които предоставят възможности на земеделски стопани и фирми с помощта на европейско финансиране да направят инвестиции в неземеделски дейности, насочени към развитие на туризма и на занаятите, на услугите в секторите на грижите за деца и възрастни хора, ветеринарни дейности и услуги, базирани на информационни технологии и много други.
На 23 май екипът на ОИЦ-София ще посети община Долна баня.
ОИЦ-София (Договор №BG05SFOP001-4.001-0020-C01, изпълняван от Столична община) е част от мрежата от 28 информационни центъра, функциониращи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Продължава...

Заповядайте на спортен празник в Ихтиман

На 26.05.2017 г. от 09.30 ч. в град Ихтиман ще се проведе спортен празник на училище „Христо Ботев“ под мотото „Много красота чрез отбор, сила и игра”.Спортните мероприятия ще се…

Продължава...

ОИЦ-СОФИЯ ВРЪЧИ НАГРАДИ НА СТУДЕНТИ ОТ УНИБИТ

Областен информационен център – София връчи три награди на студенти от Университета по библиотекознание и информационни технологии (УНИБИТ), които изучават дисциплината „Проектен мениджмънт“. Студентите имаха за задача, като част от…

Продължава...

ГОЛЯМ ИНТЕРЕС КЪМ ИНФОРМАЦИОННАТА СРЕЩА НА ОИЦ-СОФИЯ В УНИБИТ

Eкипът на Областен информационен център София-град и София-област (ОИЦ-София) проведе информационна среща в Университета по библиотекознание и информационни технологии (УНИБИТ), на която представи различните възможности за финансиране на проекти, които…

Продължава...

НАД 1600 КОНСУЛТАЦИИ И 60 СЪБИТИЯ СА ПРОВЕДЕНИ ОТ ОИЦ – СОФИЯ ЗА ПО-МАЛКО ОТ ГОДИНА И ПОЛОВИНА

От декември 2015 година до април 2017 включително в Областен информационен център – София (ОИЦ – София) са проведени 1 646 консултации с посетители, а експертите на Центъра са отговорили…

Продължава...

МИГ Костенец обявява конкурс за избор на външни оценители

МИГ Костенец 2010 обявява конкурс за избор на външни експерт-оценители на проекти към Стратегията за водено от общностите местно развитие за периода 2014 - 2020 г. Пълния текст на поканата…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.