wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини София 465

В ЕТРОПОЛЕ – С ИНТЕРЕС КЪМ ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ И ГОРСКИТЕ МЕРКИ

Екипът на Областeн информационен център-София (ОИЦ-София) проведе изнесена приемна в община Етрополе, на която представи актуални и предстоящи процедури по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ). Над 80 души посетиха приемната – земеделски производители, представители на общината, ученици, граждани.
Най-голям беше интересът към Програма за развитие на селските райони и по-специално към мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на земеделски продукти“ и мярка 4.1.2 „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“. Експертите от Областния център Силвия Ангелова и Лина Савова разясниха кои са допустими бенефициенти по двете мерки, за какви дейности ще се отпуска финансиране, кои проекти ще са с приоритет. Приемът по 4.2 се очаква да бъде в периода септември-октомври тази година, а по 4.1.2 – в периода август-септември. Голям беше и интересът към т.нар. „горски“ мерки. На заинтересованите беше оповестено, че през октомври и ноември тази година се очаква да има прием по мерки 8.3 „Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“, 8.4 „Възстановяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“ и 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти“. Разяснени бяха допустимите кандидати, дейности и разходи по тези мерки.
Откритата приемна в община Етрополе е част от информационна кампания на ОИЦ-София, която се провежда във всички общини от Софийска област и има за цел да популяризира актуални и предстоящи процедури по програмите, съфинансирани от ЕСИФ. На 22 юни екипът на ОИЦ-София ще посети община Правец.
ОИЦ-София (Договор №BG05SFOP001-4.001-0020-C01, изпълняван от Столична община) е част от мрежата от 28 информационни центъра, функциониращи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Read more...

ХОРА ОТ СОЦИАЛНО ЖИЛИЩЕ В СОФИЯ НАУЧИХА ЗА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В ПРОЕКТИ ПО ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ

Как могат оперативните програми, финансирани чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, да помогнат за осигуряване на достъп до образование, здравеопазване, заетост и социално приобщаване – това разясниха експерти от Областен информационен…

Read more...

ОИЦ-СОФИЯ С ИЗНЕСЕНА ПРИЕМНА В ОБЩИНА СЛИВНИЦА

Екипът на Областeн информационен център-София (ОИЦ-София) проведе изнесена приемна в община Сливница, на която представи актуални и предстоящи процедури по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ). Над…

Read more...

В ОБЩИНА АНТОН СЕ ИНТЕРЕСУВАТ ОТ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“

Екипът на Областeн информационен център-София (ОИЦ-София) проведе изнесена приемна в община Антон, на която представи актуални и предстоящи процедури по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ). Приемната…

Read more...

ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН ПО ПРОЕКТ ФИНАНСИРАН ОТ ОПИК ОРГАНИЗИРА "МАУС-ПС" ЕООД

На 21 юни 2017 година от 10.00 часа фирма "МАУС-ПС" ЕООД организира информационен ден, на който ще бъде представено изпълнението на дейностите по проект „Повишаване на производствения капацитет и засилване…

Read more...

В КОПРИВЩИЦА СЕ ИНТЕРЕСУВАТ ОТ ФИНАНСИРАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИ УСЛУГИ

Екипът на Областeн информационен център София-град и София-област (ОИЦ-София) проведе изнесена приемна в община Копривщица, на която представи актуални и предстоящи процедури по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни…

Read more...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.