wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини София 456

В ОБЩИНА ЧАВДАР – АКТИВНИ ПОЛЗВАТЕЛИ НА УСЛУГИТЕ НА ОБЛАСТНИЯ ЦЕНТЪР

Екипът на Областeн информационен център-София (ОИЦ-София) проведе изнесена приемна в община Чавдар, на която представи актуални и предстоящи процедури по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ). Приемната беше посетена от над 70 души. Много от тях потърсиха информация за подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от Програма за развитие на селските райони (ПРСР), по която се очаква да има прием през периода август-септември на настоящата година. Лина Савова и Силвия Ангелова, експерти в ОИЦ-София, разясняваха на посетителите какво представлява стандартния производствен обем (СПО) и как могат да го изчислят, тъй като изискване по мярката е икономическият размер на стопанството да е в границите между 8000 и 16 000 СПО. Експертите отговаряха на много въпроси, отнасящи се до видовете допустими култури и породи, допустимите кандидати и дейности по мярката.
Друга голяма група от посетители се интересуваха от възможността да развиват пчеларство в района. На тях беше представена подмярка 10.1.7 „Подсигуряване разнообразна паша на пчелите и осигуряване на естествено опрашване” от Програма за развитие на селските райони. Допустими бенефициенти по нея са земеделски стопани, регистрирани в ИСАК. Бенефициентите трябва да притежават минимум 25 бр. пчелни семейства в пчелин, регистриран в животновъдния регистър.
Откритата приемна в община Чавдар е част от информационна кампания на ОИЦ-София, която се провежда във всички общини от Софийска област и има за цел да популяризира актуални и предстоящи процедури по програмите, съфинансирани от ЕСИФ. На 7 юни екипът на ОИЦ-София ще посети община Челопеч.
ОИЦ-София (Договор №BG05SFOP001-4.001-0020-C01, изпълняван от Столична община) е част от мрежата от 28 информационни центъра, функциониращи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Продължава...

ОИЦ-СОФИЯ СЕ СРЕЩНА СЪС СТУДЕНТИ ОТ БИОЛОГИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ НА СУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“

Какви са политиките на Европейския съюз в областта на опазването на околната среда и кои са актуалните и предстоящите възможности за финансиране на проекти от Европейските структурни и инвестиционни фондове…

Продължава...

ОИЦ-СОФИЯ С ИНТЕРАКТИВНО СЪБИТИЕ ПО ПОВОД СВЕТОВНИЯ ДЕН НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Представители на Областен информационен център София-град и София-област (ОИЦ-София) проведоха открит урок на тема „Живото богатство на Европа“. Събитието се проведе по повод Световния ден на околната среда.В детския екостационар…

Продължава...

ОИЦ-СОФИЯ ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА ПО ПРОЦЕДУРА „ОБУЧЕНИЯ ЗА ЗАЕТИ ЛИЦА“

Екипът на Областен информационен център София-град и София-област (ОИЦ-София) проведе в столицата информационна среща за представяне на процедура „Обучения за заети лица”. Участие в събитието взеха над 60 души –…

Продължава...

ЖИТЕЛИТЕ НА МИРКОВО – АКТИВНИ УЧАСТНИЦИ В ИЗНЕСЕНАТА ПРИЕМНА НА ОИЦ-СОФИЯ

Екипът на Областeн информационен център-София (ОИЦ-София) проведе изнесена приемна в община Мирково, на която представи актуални и предстоящи процедури по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ). Над…

Продължава...

САМОКОВ С ГОЛЯМ ИНТЕРЕС КЪМ НЕЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ДЕЙНОСТИ ПО ПРСР

Екипът на Областен информационен център София-град и София-област (ОИЦ-София) проведе изнесена приемна в град Самоков, на която представи актуални и предстоящи процедури по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.