wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини София 413

ОИЦ-СОФИЯ ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА В ИХТИМАН

Екипът на Областен информационен център София-град и София-област (ОИЦ-София) проведе информационна среща в община Ихтиман, на която представи актуални и предстоящи процедури и мерки по програмите, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ). На присъстващите беше представена процедура „Развитие на социалното предприемачество“ (ОПРЧР). По нея ще се подкрепят дейности за социалното включване на различни уязвими групи чрез създаване на подходящи условия за тяхната професионална интеграция. Минималният размер на безвъзмездна финансова помощ на проектно предложение трябва да е 50 000 лева, а максималният – 391 166 лева, като размерът на БФП е 100%. Срокът за кандидатстване е 5 януари 2017 г. Експертите на ОИЦ отговориха на различни запитвания, касаещи структурирането на бюджета, допустимите дейности и разходи, индикатори, критерии за оценка на проектните предложения и пр. В рамките на събитието експертите на ОИЦ представиха на местните читалища и музеи за какви дейности ще могат да кандидатстват по ОП „Развитие на човешките ресурси“ и „Наука и образование за интелигентен растеж“.
Срещата в Ихтиман е част от информационна кампания на ОИЦ-София, която се провежда във всички общини от Софийска област и има за цел да популяризира актуални и предстоящи процедури по програмите, съфинансирани от ЕСИФ.
ОИЦ-София (Договор №BG05SFOP001-4.001-0020-C01, изпълняван от Столична община) е част от мрежата от 28 информационни центъра, функциониращи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Продължава...

В ЧАВДАР С ИНТЕРЕС КЪМ ЕВРОПЕЙСКИТЕ ПРОГРАМИ

Екипът на Областен информационен център София-град и София-област (ОИЦ-София) проведе информационна среща в община Чавдар, на която представи актуални и предстоящи процедури и мерки по програмите, финансирани от Европейските структурни…

Продължава...

ЕКИПЪТ НА ОИЦ-СОФИЯ ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА В ЧЕЛОПЕЧ

Екипът на Областен информационен център София-град и София-област (ОИЦ-София) проведе информационна среща в община Челопеч, на която представи актуални и предстоящи процедури и мерки по програмите, финансирани от Европейските структурни…

Продължава...

В МИРКОВО С ИНТЕРЕС КЪМ ЕВРОПЕЙСКИТЕ ПРОГРАМИ

Екипът на Областен информационен център София-град и София-област (ОИЦ-София) проведе информационна среща в община Мирково, на която представи актуални и предстоящи процедури и мерки по програмите, финансирани от Европейските структурни…

Продължава...

ПОКАНА ЗА ИНФОРМАЦИОНЕН СЕМИНАР И КРЪГЛА МАСА ПО ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА“, ФИНАНСИРАН ПО ОП „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ”

Средно училище „Христо Ботев", гр. Ихтиман в качеството си на бенефициент по проект „ПОДКРЕПА", ще проведе на 25 октомври 2016 г. (вторник) от 17:00 ч. информационен семинар, а на 27…

Продължава...

ОИЦ-СОФИЯ С ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА ЗА ЕВРФОНДОВЕТЕ В ЗЛАТИЦА

Екипът на Областен информационен център София-град и София-област (ОИЦ-София) проведе информационна среща в община Златица, на която представи актуални и предстоящи процедури и мерки по програмите, съфинансирани от Европейските структурни…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.