wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини София 465

ЕКИПЪТ НА ОИЦ-СОФИЯ ПОСЕТИ ПИРДОП

Екипът на Областeн информационен център-София (ОИЦ-София) проведе изнесена приемна в община Пирдоп, на която представи актуални и предстоящи процедури по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ). Над 80 жители на града посетиха мобилния щанд. Голяма част от хората потърсиха информация за възможностите за започване на самостоятелна стопанска дейност. Експертите на Областния център представиха подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от Програма за развитие на селските райони (ПРСР), по която се очаква да има нов прием през периода август-септември на настоящата година. Те отговаряха на много въпроси, отнасящи се до начина на изчисляване на стандартен производствен обем, допустимите кандидати, дейности и видове култури и породи по мярката. Голям интерес посетителите проявиха и към подмярка 6.4.1, по която ще се предоставя европейско финансиране за различни неземеделски дейности, насочени към развитие на туризма и на занаятите, на услугите в секторите на грижите за деца и възрастни хора, ветеринарни дейности и услуги, базирани на информационни технологии и много други.
Откритата приемна в община Пирдоп е част от информационна кампания на ОИЦ-София, която се провежда във всички общини от Софийска област и има за цел да популяризира актуални и предстоящи процедури по програмите, съфинансирани от ЕСИФ. На 13 юни екипът на ОИЦ-София ще посети община Копривщица.

ОИЦ-София (Договор №BG05SFOP001-4.001-0020-C01, изпълняван от Столична община) е част от мрежата от 28 информационни центъра, функциониращи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Read more...

В ОБЩИНА ЗЛАТИЦА С ГОЛЯМ ИНТЕРЕС КЪМ МЕРКИТЕ ЗА РАБОТА

Екипът на Областeн информационен център-София (ОИЦ-София) проведе изнесена приемна в община Златица, на която представи актуални и предстоящи процедури по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ). Приемната…

Read more...

ЖИТЕЛИТЕ НА ЧЕЛОПЕЧ ПРОЯВИХА ГОЛЯМ ИНТЕРЕС КЪМ ИЗНЕСЕНАТА ПРИЕМНА НА ОИЦ-СОФИЯ

Екипът на Областeн информационен център-София (ОИЦ-София) проведе изнесена приемна в община Челопеч, на която представи актуални и предстоящи процедури по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ). Над…

Read more...

В ОБЩИНА ЧАВДАР – АКТИВНИ ПОЛЗВАТЕЛИ НА УСЛУГИТЕ НА ОБЛАСТНИЯ ЦЕНТЪР

Екипът на Областeн информационен център-София (ОИЦ-София) проведе изнесена приемна в община Чавдар, на която представи актуални и предстоящи процедури по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ). Приемната…

Read more...

ОИЦ-СОФИЯ СЕ СРЕЩНА СЪС СТУДЕНТИ ОТ БИОЛОГИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ НА СУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“

Какви са политиките на Европейския съюз в областта на опазването на околната среда и кои са актуалните и предстоящите възможности за финансиране на проекти от Европейските структурни и инвестиционни фондове…

Read more...

ОИЦ-СОФИЯ С ИНТЕРАКТИВНО СЪБИТИЕ ПО ПОВОД СВЕТОВНИЯ ДЕН НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Представители на Областен информационен център София-град и София-област (ОИЦ-София) проведоха открит урок на тема „Живото богатство на Европа“. Събитието се проведе по повод Световния ден на околната среда.В детския екостационар…

Read more...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.