wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини София 406

ОИЦ-СОФИЯ ПОСЕТИ ОБЩИНА СВОГЕ

Екипът на Областен информационен център София-град и София-област (ОИЦ-София) проведе информационна среща в град Своге, на която представи актуални и предстоящи процедури и мерки по програмите, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ). В рамките на събитието жители и представители на общината бяха запознати с условията за кандидатстване по отворената в момента процедура „Активно включване“ (Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“) – с допустими дейности и разходи, индикатори, критерии за оценка на проектните предложения и пр. По процедурата ще бъдат финансирани проекти, които водят до подобряване на достъпа до услуги за кариерно развитие и до насърчаване на участието на пазара на труда и възстановяването на трудовата активност на семейства с деца (включително с увреждания) и възрастни хора с увреждания. Срокът за кандидатстване е 31 октомври. Експертите на Центъра подчертаха, че процедурата се реализира в рамките на две приоритетни оси на ОПРЧР: ПО 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места” и ПО 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, като за основни дейности се приемат тези, които се реализират по приоритетна ос 2 (Компонент 2), а дейностите по приоритетна ос 1 (Компонент 1) са допълващи. На общинските служители бяха представени и всички процедури, които се очаква да бъдат отворени до края на 2016 г., по които общините ще бъдат допустими бенефициенти и партньори.
Срещата в Своге е част от информационна кампания на ОИЦ-София, която се провежда във всички общини от Софийска област и има за цел да популяризира актуални и предстоящи процедури по програмите, съфинансирани от ЕСИФ.
ОИЦ-София (Договор №BG05SFOP001-4.001-0020-C01, изпълняван от Столична община) е част от мрежата от 28 информационни центъра, функциониращи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Продължава...

В ГОДЕЧ С ГОЛЕМИ ОЧАКВАНИЯ КЪМ МЕСТНАТА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА

Екипът на Областен информационен център София-град и София-област (ОИЦ-София) проведе информационна среща в община Годеч, на която представи актуални и предстоящи процедури и мерки по програмите, съфинансирани от Европейските структурни…

Продължава...

ОИЦ-СОФИЯ ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА В ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ

Екипът на Областен информационен център София-град и София-област (ОИЦ-София) проведе информационна среща в община Божурище, на която представи актуални и предстоящи процедури и мерки по програмите, съфинансирани от Европейските структурни…

Продължава...

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ – НА ФОКУС В ОБЩИНА КОСТИНБРОД

Екипът на Областен информационен център София-град и София-област (ОИЦ-София) проведе информационна среща в община Костинброд, на която представи актуални и предстоящи процедури и мерки по програмите, съфинансирани от Европейските структурни…

Продължава...

ОИЦ-СОФИЯ ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА В ОБЩИНА БОТЕВГРАД

Екипът на Областен информационен център София-град и София-област (ОИЦ-София) проведе информационна среща в община Ботевград, на която представи актуални и предстоящи процедури и мерки по програмите, съфинансирани от Европейските структурни…

Продължава...

ОИЦ-СОФИЯ ПОСЕТИ ОБЩИНА СЛИВНИЦА

Екипът на Областен информационен център София-град и София-област (ОИЦ-София) проведе информационна среща в град Сливница, на която представи актуални и предстоящи процедури и мерки по програмите, финансирани от Европейските структурни…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.