wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини София 456

ГОЛЯМ ИНТЕРЕС КЪМ ПРСР ОТЧЕТОХА ЕКСПЕРТИТЕ НА ОИЦ – СОФИЯ НА ОТКРИТАТА ПРИЕМНА В ИХТИМАН

С голям интерес жителите на община Ихтиман очакват отварянето на мерките от Програмата за развитие на селските райони, по които ще бъдат финансирани неземеделски дейности. Това стана ясно по време на изнесената приемна, която Областен информационен център - София (ОИЦ-София) проведе на 29 май 2017 г. в Ихтиман.
Над 80 души посетиха открития информационен щанд. Голяма част от тях се интересуваха от предстоящата за отваряне в края на тази година подмярка 6.4.1, по която ще бъдат финансирани микропредприятия и земеделски производители за инвестиции в неземеделски дейности, които са насочени към развитие на туризъм, производство или продажба на продукти (които не са включени в Приложение 1 от Договора за функциониране на Европейския съюз), развитие на услуги във всички сектори (като например грижи за деца, възрастни хора, хора с увреждания, здравни услуги, счетоводство и одиторски услуги, ветеринарни дейности и услуги базирани на ИТ), производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление, развитие на занаяти и други неземеделски дейности.
Интерес у посетителите на откритата приемна в Ихтиман представляваше и отворената за кандидатстване процедура „Обучения за заети лица“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Експертите на ОИЦ – София Лина Савова и Силвия Ангелова разясниха допустимите кандидати, дейностите, които ще се финансират приоритетно и начина на кандидатстване. Срокът за подаване на проектни предложения е 30 юни 2017 г., а на 1 юни ОИЦ – София ще проведе информационна среща, на която ще представи процедурата „Обучения за заети лица“ и в София.
Откритата приемна в община Ихтиман е част от информационна кампания на ОИЦ-София, която се провежда във всички общини от Софийска област и има за цел да популяризира актуални и предстоящи процедури по програмите, съфинансирани от ЕСИФ. На 30 май екипът на ОИЦ-София ще посети община Самоков.
ОИЦ-София (Договор №BG05SFOP001-4.001-0020-C01, изпълняван от Столична община) е част от мрежата от 28 информационни центъра, функциониращи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Продължава...

ЕКИПЪТ НА ОИЦ-СОФИЯ ОРГАНИЗИРА ИЗНЕСЕНА ПРИЕМНА В КОСТЕНЕЦ

Екипът на Областeн информационен център-София (ОИЦ-София) проведе изнесена приемна в община Костенец, на която представи актуални и предстоящи процедури по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ). Много…

Продължава...

В ОБЩИНА ДОЛНА БАНЯ С ГОЛЯМ ИНТЕРЕС КЪМ МЕРКИТЕ ЗА РАБОТА

Екипът на Областeн информационен център-София (ОИЦ-София) проведе изнесена приемна в община Долна баня, на която представи актуални и предстоящи процедури по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ).…

Продължава...

Пресконференция по проект, изпълняван по ОП „Иновации и конкурентоспособност“

На 30 май в конферентната зала на „МАУС-ПС“ ЕООД (гр. София, ул. „Проф. Иван Георгиева“ 3) от 11.00 ч. ще се проведе пресконференция за представяне на проект „Повишаване на производствения…

Продължава...

В ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН ЕКИПЪТ НА ОИЦ-СОФИЯ ЗАПОЧНА ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ

Над 70 жители на община Елин Пелин посетиха днес изнесената мобилна приемна на Областен информационен център София-град и София-област. Така започна информационната кампания на ОИЦ – София, по време на…

Продължава...

Заповядайте на спортен празник в Ихтиман

На 26.05.2017 г. от 09.30 ч. в град Ихтиман ще се проведе спортен празник на училище „Христо Ботев“ под мотото „Много красота чрез отбор, сила и игра”.Спортните мероприятия ще се…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.