wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини София 416

В МИРКОВО С ИНТЕРЕС КЪМ ЕВРОПЕЙСКИТЕ ПРОГРАМИ

Екипът на Областен информационен център София-град и София-област (ОИЦ-София) проведе информационна среща в община Мирково, на която представи актуални и предстоящи процедури и мерки по програмите, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ). На представителите на общинската администрация бяха представени условията за кандидатстване по процедура „Развитие на социалното предприемачество“ (ОПРЧР). Целта на процедурата е да улесни достъпа до заетост и да осигури подкрепа за социалното включване на уязвими групи чрез създаване на подходящи условия за тяхната професионална интеграция в сферата на социалната икономика. Минималният размер на безвъзмездна финансова помощ на проектно предложение трябва да е 50 000 лева, а максималният – 391 166 лева, като размерът на БФП е 100%. Срокът за кандидатстване е 5 януари 2017 г. Експертите на ОИЦ отговориха на различни запитвания, касаещи партньорствата, допустимите дейности и разходи, индикатори, критерии за оценка на проектните предложения и пр. В рамките на събитието бяха представени и всички процедури, които се очаква да бъдат отворени до края на 2016 г., по които общините ще бъдат допустими бенефициенти и партньори, както и проектите на Индикативни годишни работни програми за 2017 г. по програмите, финансирани от ЕСИФ.
Срещата в Мирково е част от информационна кампания на ОИЦ-София, която се провежда във всички общини от Софийска област и има за цел да популяризира актуални и предстоящи процедури по програмите, съфинансирани от ЕСИФ.
ОИЦ-София (Договор №BG05SFOP001-4.001-0020-C01, изпълняван от Столична община) е част от мрежата от 28 информационни центъра, функциониращи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Продължава...

ПОКАНА ЗА ИНФОРМАЦИОНЕН СЕМИНАР И КРЪГЛА МАСА ПО ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА“, ФИНАНСИРАН ПО ОП „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ”

Средно училище „Христо Ботев", гр. Ихтиман в качеството си на бенефициент по проект „ПОДКРЕПА", ще проведе на 25 октомври 2016 г. (вторник) от 17:00 ч. информационен семинар, а на 27…

Продължава...

ОИЦ-СОФИЯ С ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА ЗА ЕВРФОНДОВЕТЕ В ЗЛАТИЦА

Екипът на Областен информационен център София-град и София-област (ОИЦ-София) проведе информационна среща в община Златица, на която представи актуални и предстоящи процедури и мерки по програмите, съфинансирани от Европейските структурни…

Продължава...

В ПИРДОП С ГОЛЯМ ИНТЕРЕС КЪМ СОЦИАЛНИТЕ ПРОГРАМИ

Екипът на Областен информационен център София-град и София-област (ОИЦ-София) проведе информационна среща в община Пирдоп, на която представи актуални и предстоящи процедури и мерки по програмите, финансирани от Европейските структурни…

Продължава...

ОИЦ-СОФИЯ ПРEДСТАВИ ОТВОРЕНИ ПРОЦЕДУРИ ПО ЕВРОПРОГРАМИ В ПРАВЕЦ

Екипът на Областен информационен център София-град и София-област (ОИЦ-София) проведе информационна среща в община Правец, на която представи актуални и предстоящи процедури и мерки по програмите, финансирани от Европейските структурни…

Продължава...

ОИЦ-СОФИЯ ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА В ЕТРОПОЛЕ

Екипът на Областен информационен център София-град и София-област (ОИЦ-София) проведе информационна среща в община Етрополе, на която представи актуални и предстоящи процедури и мерки по програмите, финансирани от Европейските структурни…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.