wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини София 416

ЕКИПЪТ НА ОИЦ-СОФИЯ ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА В АНТОН

Екипът на Областен информационен център София-град и София-област (ОИЦ-София) проведе информационна среща в община Антон, на която представи актуални и предстоящи процедури и мерки по програмите, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ). Най-голям беше дялът на представители на общинската администрация. На тях експертите от ОИЦ представиха всички процедури, които се очаква да бъдат отворени до края на 2016 г., по които общините ще бъдат допустими бенефициенти и партньори. В рамките на срещата бяха представени и проектите на Индикативни годишни работни програми за 2017 г. по програмите, финансирани от ЕСИФ. В последвалата дискусия бяха обсъдени различни проблеми, пред които са изправени малките общини в България и как чрез многофондовото финансиране при разработването на стратегията за местно развитие могат да решат част от тях.
Срещата в Антон е част от информационна кампания на ОИЦ-София, която се провежда във всички общини от Софийска област и има за цел да популяризира актуални и предстоящи процедури по програмите, съфинансирани от ЕСИФ.
ОИЦ-София (Договор №BG05SFOP001-4.001-0020-C01, изпълняван от Столична община) е част от мрежата от 28 информационни центъра, функциониращи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Продължава...

В ОБЩИНА КОПРИВЩИЦА – ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ОТ СОЦИАЛНОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

Екипът на Областен информационен център София-град и София-област (ОИЦ-София) проведе информационна среща в община Копривщица, на която представи актуални и предстоящи процедури и мерки по програмите, финансирани от Европейските структурни…

Продължава...

ОИЦ-СОФИЯ ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ИНСТИТУЦИИ ОТ ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН

Екипът на Областен информационен център София-град и София-област (ОИЦ-София) проведе информационна среща в община Елин Пелин, на която представи актуални и предстоящи процедури и мерки по програмите, финансирани от Европейските…

Продължава...

ЕКИПЪТ НА ОИЦ-СОФИЯ ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА В ОБЩИНА ГОРНА МАЛИНА

Екипът на Областен информационен център София-град и София-област за популяризиране на ЕСИФ в България (ОИЦ-София) проведе информационна среща в община Горна Малина. На срещата присъстваха представители на местната администрация, училища,…

Продължава...

ОИЦ-СОФИЯ ПОСЕТИ ОБЩИНА СВОГЕ

Екипът на Областен информационен център София-град и София-област (ОИЦ-София) проведе информационна среща в град Своге, на която представи актуални и предстоящи процедури и мерки по програмите, финансирани от Европейските структурни…

Продължава...

В ГОДЕЧ С ГОЛЕМИ ОЧАКВАНИЯ КЪМ МЕСТНАТА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА

Екипът на Областен информационен център София-град и София-област (ОИЦ-София) проведе информационна среща в община Годеч, на която представи актуални и предстоящи процедури и мерки по програмите, съфинансирани от Европейските структурни…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.