wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини София 465

ОИЦ-СОФИЯ ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА ПО ПРОЦЕДУРА „ОБУЧЕНИЯ ЗА ЗАЕТИ ЛИЦА“

Екипът на Областен информационен център София-град и София-област (ОИЦ-София) проведе в столицата информационна среща за представяне на процедура „Обучения за заети лица”. Участие в събитието взеха над 60 души – работодатели, представители на социалните партньори, на центрове за професионално обучение.
Управителят на ОИЦ Анна Генчева и Мадлен Георгиева, експерт „Информационно обслужване и услуги“, отговориха на множество запитвания, свързани с допустимостта на кандидатите, разходите и целевите групи, с бюджета и със самото електронно кандидатстване чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020). Могат ли да кандидатстват големи предприятия или училища, могат ли да се провеждат обучения за хора с висше образование, допустимо ли е закупуване на оборудване - това бяха само част от зададените въпроси.
Процедура „Обучения за заети лица” се реализира по линия на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и е в размер на 50 милиона лева. Целта на операцията е, посредством подходящи обучения, да се повиши способността на заетите лица в микро, малки, средни и големи предприятия да посрещнат настъпващите промени на пазара на труда. Допустими кандидати са работодатели със самостоятелна правосубектност, регистрирани и имащи право да осъществяват дейност на територията на Република България. Под „работодател“ по процедурата се разбира всяко физическо лице или юридическо лице, което извършва стопанска дейност, независимо от собствеността, правната и организационната си форма. Минималната стойност на проектното им предложение трябва да е 15 000 лева, а максималната – 391 166 лв. или 3 911 660, в зависимост от избрания режим на кандидатстване. Интензитетът на безвъзмездна финансова помощ е между 50 и 100%. Срокът за кандидатстване по процедурата е 30.06.2017 г.
ОИЦ-София (Договор №BG05SFOP001-4.001-0020-C01, изпълняван от Столична община) е част от мрежата от 28 информационни центъра, функциониращи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Read more...

ЖИТЕЛИТЕ НА МИРКОВО – АКТИВНИ УЧАСТНИЦИ В ИЗНЕСЕНАТА ПРИЕМНА НА ОИЦ-СОФИЯ

Екипът на Областeн информационен център-София (ОИЦ-София) проведе изнесена приемна в община Мирково, на която представи актуални и предстоящи процедури по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ). Над…

Read more...

САМОКОВ С ГОЛЯМ ИНТЕРЕС КЪМ НЕЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ДЕЙНОСТИ ПО ПРСР

Екипът на Областен информационен център София-град и София-област (ОИЦ-София) проведе изнесена приемна в град Самоков, на която представи актуални и предстоящи процедури по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни…

Read more...

ГОЛЯМ ИНТЕРЕС КЪМ ПРСР ОТЧЕТОХА ЕКСПЕРТИТЕ НА ОИЦ – СОФИЯ НА ОТКРИТАТА ПРИЕМНА В ИХТИМАН

С голям интерес жителите на община Ихтиман очакват отварянето на мерките от Програмата за развитие на селските райони, по които ще бъдат финансирани неземеделски дейности. Това стана ясно по време…

Read more...

ЕКИПЪТ НА ОИЦ-СОФИЯ ОРГАНИЗИРА ИЗНЕСЕНА ПРИЕМНА В КОСТЕНЕЦ

Екипът на Областeн информационен център-София (ОИЦ-София) проведе изнесена приемна в община Костенец, на която представи актуални и предстоящи процедури по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ). Много…

Read more...

В ОБЩИНА ДОЛНА БАНЯ С ГОЛЯМ ИНТЕРЕС КЪМ МЕРКИТЕ ЗА РАБОТА

Екипът на Областeн информационен център-София (ОИЦ-София) проведе изнесена приемна в община Долна баня, на която представи актуални и предстоящи процедури по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ).…

Read more...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.