wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини София 413

ЕКИПЪТ НА ОИЦ-СОФИЯ ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА В ОБЩИНА ГОРНА МАЛИНА

Екипът на Областен информационен център София-град и София-област за популяризиране на ЕСИФ в България (ОИЦ-София) проведе информационна среща в община Горна Малина. На срещата присъстваха представители на местната администрация, училища, читалища, НПО и граждани. Експертите запознаха присъстващите с условията за финансиране по отворени процедури и мерки, проектите на Индикативни годишни работни програми за 2017 г. по програмите финансирани от ЕСИФ, както и с предстоящи възможности за кандидатстване до края на 2016 година. Специален акцент на информационната среща бяха областите на подкрепа от оперативните програми: „Развитие на човешките ресурси“ и „Околна среда“ за прилагане на подхода „Воденото от общностите местно развитие“ (ВОМР), чрез стратегията за местно развитие.
Подходът „Воденото от общностите местно развитие“ (ВОМР) е инструмент за участието на гражданите на местно равнище в разработването на отговори на социалните, екологичните и икономическите предизвикателства, пред които сме изправени днес. ВОМР е подход, който изисква време и усилия, но със сравнително малки финансови инвестиции, може да окаже значително влияние върху живота на хората и да генерира нови идеи и обща отговорност за въвеждането им в практиката.
Прилагането на операции в рамките на стратегии за ВОМР получава подкрепа от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) чрез ПРСР 2014 - 2020 г., но може и да получи подкрепа и от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), Европейския социален фонд (ЕСФ) и Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР) чрез оперативните програми: „Околна среда“, „Развитие на човешките ресурси“, „Иновации и конкурентоспособност“, „Наука и образование за интелигентен растеж“ и Програмата за морско дело и рибарство. Прилагането на интегрирани подходи при съответните европейски структурни и инвестиционни фондове ще улесни постигането на местно равнище на 11-те тематични цели, тъй като подходът позволява местните общности да поемат отговорността върху постигането на целите на стратегията Европа 2020 за устойчив, интелигентен и приобщаващ растеж.
Срещата в Горна Малина е част от информационна кампания на ОИЦ-София, която се провежда във всички общини от Софийска област и има за цел да популяризира актуални и предстоящи възможности за финансиране по програмите, съфинансирани от ЕСИФ.
ОИЦ-София (Договор №BG05SFOP001-4.001-0020-C01, изпълняван от Столична община) е част от мрежата от 28 информационни центъра, функциониращи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Продължава...

ОИЦ-СОФИЯ ПОСЕТИ ОБЩИНА СВОГЕ

Екипът на Областен информационен център София-град и София-област (ОИЦ-София) проведе информационна среща в град Своге, на която представи актуални и предстоящи процедури и мерки по програмите, финансирани от Европейските структурни…

Продължава...

В ГОДЕЧ С ГОЛЕМИ ОЧАКВАНИЯ КЪМ МЕСТНАТА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА

Екипът на Областен информационен център София-град и София-област (ОИЦ-София) проведе информационна среща в община Годеч, на която представи актуални и предстоящи процедури и мерки по програмите, съфинансирани от Европейските структурни…

Продължава...

ОИЦ-СОФИЯ ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА В ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ

Екипът на Областен информационен център София-град и София-област (ОИЦ-София) проведе информационна среща в община Божурище, на която представи актуални и предстоящи процедури и мерки по програмите, съфинансирани от Европейските структурни…

Продължава...

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ – НА ФОКУС В ОБЩИНА КОСТИНБРОД

Екипът на Областен информационен център София-град и София-област (ОИЦ-София) проведе информационна среща в община Костинброд, на която представи актуални и предстоящи процедури и мерки по програмите, съфинансирани от Европейските структурни…

Продължава...

ОИЦ-СОФИЯ ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА В ОБЩИНА БОТЕВГРАД

Екипът на Областен информационен център София-град и София-област (ОИЦ-София) проведе информационна среща в община Ботевград, на която представи актуални и предстоящи процедури и мерки по програмите, съфинансирани от Европейските структурни…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.