wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини София 406

ОИЦ-СОФИЯ С ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ В СОФИЯ ОБЛАСТ

Със среща в община Драгоман стартира новата информационна кампания на ОИЦ-София, насочена към представянето на актуални и предстоящи процедури и мерки по програмите, финансирани с европейски пари. В рамките на събитието жители и представители на общината бяха запознати с условията за кандидатстване по отворената в момента процедура „Активно включване“ (Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“). Присъстващите получиха информация за допустимите кандидати и партньори, за дейностите, правила за допустимост на разходите, индикаторите, критериите за оценка на проектните предложения и др. По процедурата ще бъдат финансирани проекти, които водят до подобряване на достъпа до услуги за кариерно развитие и до насърчаване на участието на пазара на труда и възстановяването на трудовата активност на семейства с деца (включително с увреждания) и възрастни хора с увреждания. Срокът за кандидатстване е 31 октомври.
За представителите на местния бизнес пък интерес представляваха процедурите, които ще се отворят до края на 2016 година по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, ОП „Иновации и конкурентоспособност“ и Програма за развитие на селските райони.
В рамките на настоящата кампания екипът на Областен информационен център София-град и София-област ще проведе по една информационна среща във всички 22 общини от Софийска област. Следващото събитие ще бъде в община Сливница.
ОИЦ-София (Договор №BG05SFOP001-4.001-0020-C01, изпълняван от Столична община) е част от мрежата от 28 информационни центъра, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.


За допълнителна информация:
Лина Савова
експерт „Комуникация и информация“
Областен информационен център София-град и София-област
за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове
гр. София 1408, бул. „Витоша“ 99
тел.: 02/44 00 788
e-mail: l.savova@eufunds.bg; oic.sofia@eufunds.bg

Продължава...

ОИЦ-СОФИЯ ЗАПОЗНА ПОТЕНЦИАЛНИ БЕНЕФИЦИЕНТИ С УСЛОВИЯТА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРОЦЕДУРА „АКТИВНО ВКЛЮЧВАНЕ“

Екипът на Областен информационен център София-град и София-област представи пред потенциални бенефициенти Условията за кандидатстване по процедура BG05M9OP001-2.005 „Активно включване“, оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 (ОП РЧР). Присъстващите…

Продължава...

УЧЕНИЦИ ОТ СПГТ ПОСЕТИХА „КАРСТОВ КОМПЛЕКС ДРАГОМАНСКО БЛАТО”

По случай Световния ден на туризна – 27 септември ученици от Софийската професионална гимназия по туризъм (СПГТ) посетиха „Карстов комплекс Драгоманско блато”. Инициативата стартира с посещение на образователен център за…

Продължава...

УЧЕНИЦИ ОТ САМОКОВ ПОСЕТИХА ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТИ В СОФИЯ ОБНОВЕНИ СЪС СРЕДСТВА ОТ ЕС

По случай Световния ден на туризма (27 септември), ученици от Професионална гимназия по туризъм, град Самоков посетиха Музея за история на София и Археологически музей под базиликата „Света София“ в…

Продължава...

ПОКАНА ЗА ВСТЪПИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ, ФИНАНСИРАН ПО ОП „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ”

На 04.10.2016 г. (вторник) от 11:00 ч. в Аула Максима на Средно училище „Христо Ботев“, гр. Ихтиман ще се проведе пресконференция по проект № BG05M2OP001-3.002-0070 „ПОДКРЕПА“. Проектът се финансира по процедура…

Продължава...

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ №BG05SFOP001-4.001-0020-C01 „ОСИГУРЯВАНЕ ЕФЕКТИВНОТО ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР СОФИЯ-ГРАД И СОФИЯ-ОБЛАСТ ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ЕСИФ В БЪЛГАРИЯ”

На пресконференция днес ръководителят на проект „Осигуряване ефективното функциониране на Областен информационен център София-град и София-област за популяризиране на ЕСИФ в България” Петранка Димитрова представи целите, дейностите и индикаторите по…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.