wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини София 413

ОИЦ-СОФИЯ ПОСЕТИ ОБЩИНА СЛИВНИЦА

Екипът на Областен информационен център София-град и София-област (ОИЦ-София) проведе информационна среща в град Сливница, на която представи актуални и предстоящи процедури и мерки по програмите, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ). В рамките на събитието жители и представители на общината бяха запознати с условията за кандидатстване по отворената в момента процедура „Активно включване“ (Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“) – с допустими дейности и разходи, индикатори, критерии за оценка на проектните предложения и пр. Експертите подчертаха, че процедурата се реализира в рамките на две приоритетни оси на ОПРЧР: ПО 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места” и ПО 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, като за основни дейности се приемат тези, които се реализират по приоритетна ос 2 (Компонент 2), а дейностите по приоритетна ос 1 (Компонент 1) са допълващи. На общинските служители бяха представени и всички процедури, които се очаква да бъдат отворени до края на 2016 г., по които общините ще бъдат допустими бенефициенти и партньори.
Срещата в Сливница е част от информационна кампания на ОИЦ-София, която се провежда във всички общини от Софийска област и има за цел да популяризира актуални и предстоящи процедури по програмите, съфинансирани от ЕСИФ. Следващото събитие ще бъде в община Ботевград.
ОИЦ-София (Договор №BG05SFOP001-4.001-0020-C01, изпълняван от Столична община) е част от мрежата от 28 информационни центъра, функциониращи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

Продължава...

ОИЦ-СОФИЯ С ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ В СОФИЯ ОБЛАСТ

Със среща в община Драгоман стартира новата информационна кампания на ОИЦ-София, насочена към представянето на актуални и предстоящи процедури и мерки по програмите, финансирани с европейски пари. В рамките на…

Продължава...

ОИЦ-СОФИЯ ЗАПОЗНА ПОТЕНЦИАЛНИ БЕНЕФИЦИЕНТИ С УСЛОВИЯТА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРОЦЕДУРА „АКТИВНО ВКЛЮЧВАНЕ“

Екипът на Областен информационен център София-град и София-област представи пред потенциални бенефициенти Условията за кандидатстване по процедура BG05M9OP001-2.005 „Активно включване“, оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 (ОП РЧР). Присъстващите…

Продължава...

УЧЕНИЦИ ОТ СПГТ ПОСЕТИХА „КАРСТОВ КОМПЛЕКС ДРАГОМАНСКО БЛАТО”

По случай Световния ден на туризна – 27 септември ученици от Софийската професионална гимназия по туризъм (СПГТ) посетиха „Карстов комплекс Драгоманско блато”. Инициативата стартира с посещение на образователен център за…

Продължава...

УЧЕНИЦИ ОТ САМОКОВ ПОСЕТИХА ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТИ В СОФИЯ ОБНОВЕНИ СЪС СРЕДСТВА ОТ ЕС

По случай Световния ден на туризма (27 септември), ученици от Професионална гимназия по туризъм, град Самоков посетиха Музея за история на София и Археологически музей под базиликата „Света София“ в…

Продължава...

ПОКАНА ЗА ВСТЪПИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ, ФИНАНСИРАН ПО ОП „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ”

На 04.10.2016 г. (вторник) от 11:00 ч. в Аула Максима на Средно училище „Христо Ботев“, гр. Ихтиман ще се проведе пресконференция по проект № BG05M2OP001-3.002-0070 „ПОДКРЕПА“. Проектът се финансира по процедура…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.