wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини София 456

Стартира изпълнението на проект „Повишаване на капацитета на служителите в сферата на закрилата на детето, социалните услуги и социалното подпомагане“

В началото на месец февруари 2017 г. Агенция за социално подпомагане (АСП) стартира изпълнението на проект „Повишаване на капацитета на служителите в сферата на закрилата на детето, социалните услуги и социалното подпомагане“ по Оперативно програма „Развитие на човешките ресурси „2014-2020 г. финансиран съгласно договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с регистрационен номер BG05M9ОP001-3.006.
За постигане на целите на проекта АСП ще си сътрудничи с всички 265 общини. В рамките на дейностите вече са наети 56 областни координатора в подкрепа на политиката по деинституционализация за деца и възрастни. Предстои обособяване на 28 областни мобилни екипи за индивидуална работа на място с уязвими групи в трудно достъпни места, наемане на 10 експерти по социална работа с денонощен режим на работа, ситуирани към две пилотни дирекции „Социално подпомагане“ - София и Бургас, които ще реализират нов модел за закрила на деца и възрастни в специфични кризистни ситуации. Ще бъдат изготвени проучвания и последващи анализи в сферата на социалното включване за подкрепа на общинските стратегии за развитие на социалните услуги, като така ще се оцени ефективността и ефикасността на областните стратегии за развитие на социалните услуги.
Целите и очакваните резултати след приключване на проекта са да се подобри качеството на работа на АСП и подкрепящите администрации. Дейностите ще допринесат за по-добра политика в сферата на социалните услуги и ще стимулират развитието на персонала работещ в социалната сфера. Проектът трябва да бъде изпълнен до края на 2019 г.

Продължава...

ОИЦ-СОФИЯ ОТБЕЛЯЗА СЕДМИЦАТА НА ГОРАТА В РАЙОН „НОВИ ИСКЪР“

С много настроение и отношение, ученици от IV и V клас от 176 ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ и членовете на Областен информационен център София-град и София-област (ОИЦ-София) засадиха…

Продължава...

Европа в моя регион 2017

Или как се променя столицата и областта показва ОИЦ-София в серия Дни на отворените врати по проекти с европейско финансиране В периода 20 април – 20 май 2017 г. ОИЦ-София…

Продължава...

Информационен ден за представяне на проект на фирма „МЕЙК-БЪЛГАРИЯ” ЕООД

На 21.03.2017 г. от 9:45 ч. в офиса на фирма „Мейк-България” ЕООД (гр. София, ул. „Фритьоф Нансен“ 11, ет.5, ап.15) ще се проведе информационен ден за представяне на целите, дейностите…

Продължава...

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – СОФИЯ ОБЯВЯВА ФОТОКОНКУРС НА ТЕМА "НА ЛОВ ЗА ТАБЕЛИ"

Областен информационен център – София обяви фотоконкурс на тема „На лов за табели“. В него могат да участват всички – фотографи, професионалисти или любители, като изпращат снимки на информационни табели…

Продължава...

НАЧАЛО НА НАЦИОНАЛНАТА КАМПАНИЯ „ЗАЕДНО ЗА ЕВРОПА“ В СОФИЯ

В Областен информационен център-София (ОИЦ-София) се проведе пресконференция по повод старта на националната кампания на мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове под мотото…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.