wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини София 416

ОИЦ-СОФИЯ ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА В ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ

Екипът на Областен информационен център София-град и София-област (ОИЦ-София) проведе информационна среща в община Божурище, на която представи актуални и предстоящи процедури и мерки по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ). На представителите на бизнеса, експертите от ОИЦ представиха процедурите, които ще се отворят до края на 2016 година по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, ОП „Иновации и конкурентоспособност“ и Програма за развитие на селските райони. Най-голям интерес имаше към процедури „Обучения за заети лица“ и „Специфични обучения за заети лица“ (ОПРЧР), по които работодателите ще могат да кандидатстват за обучение за придобиване на професионална квалификация и на ключови компетенции на своите служители. Представени бяха и проектите на Индикативните годишни работни програми за 2017 г. на програмите, съфинансирани от ЕСИФ. В последвалата дискусия присъстващите споделиха очакванията си от бъдещата местна инициативна група и от подхода ВОМР като цяло.
Срещата в Божурище е част от информационна кампания на ОИЦ-София, която се провежда във всички общини от Софийска област и има за цел да популяризира актуални и предстоящи процедури по програмите, съфинансирани от ЕСИФ. Следващото събитие ще бъде в община Годеч.
ОИЦ-София (Договор №BG05SFOP001-4.001-0020-C01, изпълняван от Столична община) е част от мрежата от 28 информационни центъра, функциониращи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Продължава...

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ – НА ФОКУС В ОБЩИНА КОСТИНБРОД

Екипът на Областен информационен център София-град и София-област (ОИЦ-София) проведе информационна среща в община Костинброд, на която представи актуални и предстоящи процедури и мерки по програмите, съфинансирани от Европейските структурни…

Продължава...

ОИЦ-СОФИЯ ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА В ОБЩИНА БОТЕВГРАД

Екипът на Областен информационен център София-град и София-област (ОИЦ-София) проведе информационна среща в община Ботевград, на която представи актуални и предстоящи процедури и мерки по програмите, съфинансирани от Европейските структурни…

Продължава...

ОИЦ-СОФИЯ ПОСЕТИ ОБЩИНА СЛИВНИЦА

Екипът на Областен информационен център София-град и София-област (ОИЦ-София) проведе информационна среща в град Сливница, на която представи актуални и предстоящи процедури и мерки по програмите, финансирани от Европейските структурни…

Продължава...

ОИЦ-СОФИЯ С ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ В СОФИЯ ОБЛАСТ

Със среща в община Драгоман стартира новата информационна кампания на ОИЦ-София, насочена към представянето на актуални и предстоящи процедури и мерки по програмите, финансирани с европейски пари. В рамките на…

Продължава...

ОИЦ-СОФИЯ ЗАПОЗНА ПОТЕНЦИАЛНИ БЕНЕФИЦИЕНТИ С УСЛОВИЯТА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРОЦЕДУРА „АКТИВНО ВКЛЮЧВАНЕ“

Екипът на Областен информационен център София-град и София-област представи пред потенциални бенефициенти Условията за кандидатстване по процедура BG05M9OP001-2.005 „Активно включване“, оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 (ОП РЧР). Присъстващите…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.