wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини София 456

В СОФИЯ – ИЗКЛЮЧИТЕЛНО АКТИВНИ В ИНФО СРЕЩА НА ОИЦ ЗА СТАРТИРАЩИ ПРЕДПРИЕМАЧИ

Екипът на Областен информационен център София-град и София-област (ОИЦ-София) проведе информационна среща за представяне на процедура „Подкрепа за предприемачество”. Участие в събитието взеха представители на центрове за развитие на предприемачеството, общини и райони на Столична община, обучителни организации и институции, центрове за информация и професионално ориентиране.
Експертът Силвия Ангелова подробно представи условията за кандидатстване по процедурата и показа как става електронно кандидатстване през Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020). Тя отговори на множество въпроси, свързани с методологията за техническа и финансова оценка по процедурата. Интерес предизвика например въпросът за оценката на оперативния капацитет, при която обект на оценка е опитът на законния представител на организацията или собственика на капитала, а не на ръководителя на проекта. Други въпроси касаеха териториалния обхват на процедурата. Един проект може да се изпълнява само в един от шестте региона от ниво NUTS 2, но ще се насърчават проекти, които осигуряват дейности в повече от една област в района, за който се кандидатства, стана ясно по време на информационната среща.
Процедура „Подкрепа за предприемачество” се реализира по линия на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, размерът ѝ е 5 милиона лева, а срокът за кандидатстване – 5 април. Целта е да бъдат подготвени желаещите да развиват собствен бизнес, като им се предостави комплекс от обучения и услуги, които ще им бъдат необходими, за да могат да превърнат бизнес идеите си в жизнеспособни планове. Получилите финансиране по настоящата процедура бенефициенти ще трябва да подкрепят стартиращите предприемачи при започване на реалната им стопанска дейност и при намиране на подходящи източници на финансиране, като ще им бъдат осигурени достъп до услуги и менторство за развитие на бизнес.
ОИЦ-София (Договор №BG05SFOP001-4.001-0020-C01, изпълняван от Столична община) е част от мрежата от 28 информационни центъра, функциониращи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Продължава...

ПРИ ГОЛЯМ ИНТЕРЕС ПРЕМИНА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА НА ОИЦ-СОФИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

Областен информационен център София-град и София-област (ОИЦ-София) проведе информационна среща за представяне на процедура „Развитие на социалното предприемачество”. Участие в събитието взеха множество работодатели, неправителствени организации, доставчици на социални услуги,…

Продължава...

ПОКАНА ЗА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ, ФИНАНСИРАН ПО ОП „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ”

На 7 март 2017 г. в 11.00 часа на територията на „НАК МАШ 97” ООД (гр. Ботевград, ул. „Индустриална“ 2Б) ще бъде проведена пресконференция по проект „Повишаване на производствения капацитет…

Продължава...

Представяне на проект по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ в София

На 24 февруари от 17.00 часа в офиса на „МОБАЙЛ СИСТЕМС“ ООД ще се проведе информационен ден за представяне на проект „Подобряване на конкурентоспособността и производствения капацитет на МОБАЙЛ СИСТЕМС…

Продължава...

Покана за представяне на проект по ОП "Иновации и конкурентоспособност"

Фирма „Ел Стомана“ ООД има удоволствието да Ви покани на 21 февруари от 13 часа в своя офис на информационен ден за представяне на проект „Внедряване на иновативен процес в…

Продължава...

ПРЕДПРИЯТИЯ СЪС СЕЗОННИ ДЕЙНОСТИ МОГАТ ДА КАНДИДАТСТВАТ ЗА ОБУЧЕНИЯ НА СЛУЖИТЕЛИ

Екипът на Областен информационен център София-град и София-област (ОИЦ-София) проведе информационна среща за представяне на процедура „Гъвкави възможности за заетост и обучения в предприятия с променлив интензитет на дейността”. Процедурата…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.