wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини София 446

В ОИЦ-СОФИЯ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ВСТЪПИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

На 9 декември 2016 г. (петък) от 11:00 ч. в залата на Областен информационен център-София (гр. София, бул. „Витоша“ 99) ще се проведе пресконференция по проект „Техническа помощ за Столична община” (договор №BG16RFOP001-8.001-0035-C01). В рамките на събитието екипът по управление на проекта ще представи планираните дейности, срокове и индикатори.
Бенефициент по проекта е Столична община. Финансирането е по Оперативна програма „Региони в растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Продължителността на проекта е до 28.12.2023 г., стойността му възлиза на 1 167 506 лева, безвъзмездната финансова помощ е 100%. Целта му е да подпомогне Столична община в дейностите по управление и изпълнение на Инвестиционната програма за периода до 2023 г., както и делегираните й функции на Междинно звено по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОПРР 2014-2020.

Продължава...

ОИЦ-СОФИЯ ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА ЗА БЪЛГАРСКОТО ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО НА СЪВЕТА НА ЕС

Екипът на Областен информационен център София-град и София-област (ОИЦ-София) проведе информационна среща, посветена на българското Председателство на Съвета на ЕС през 2018 г. Участие в събитието взеха множество представители на…

Продължава...

ОИЦ-СОФИЯ ПРЕДСТАВИ СОЦИАЛНОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

Екипът на Областен информационен център София-град и София-област (ОИЦ-София) проведе информационна среща за представяне на процедура „Развитие на социалното предприемачество”. Участие взеха допустимите по процедурата кандидати: работодатели, специализирани предприятия и…

Продължава...

ОИЦ-СОФИЯ ПРЕДСТАВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ НА ЧИТАЛИЩА

Екипът на Областен информационен център София-град и София-област (ОИЦ-София) проведе две последователни информационни срещи на тема: „Европейски възможности за българските читалища“. Експерти от ОИЦ-София представиха на множеството представители на читалища…

Продължава...

ОИЦ-СОФИЯ ПРЕДСТАВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРЕДПРИЕМАЧИТЕ

Екипът на Областен информационен център София-град и София-област (ОИЦ-София) проведе информационна среща на тема: „Европейски ден на предприемача – добри практики и перспективи“. В рамките на събитието Мадлен Георгиева, експерт…

Продължава...

ОИЦ-СОФИЯ ПОКАЗА ЖИВОТО БОГАТСТВО НА ЕВРОПА

Екипът на Областен информационен център София-град и София-област (ОИЦ-София) проведе интерактивно събитие в Природозащитен информационен център „Витоша“. В събитието взеха участие ученици от осми, девети и десети клас на столичната…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.