wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини София 406

ГОЛЯМ ИНТЕРЕС КЪМ ИЗНЕСЕНАТА ПРИЕМНА НА ОИЦ-СОФИЯ В ИХТИМАН

Екипът на Областен информационен център-София проведе изнесена приемна в община Ихтиман, на която представи актуални и предстоящи процедури по програмите, съфинансирани от ЕСИФ. Приемната беше посетена от много хора, като най-голям беше интересът към Програма за развитие на селските райони. Експертите на ОИЦ представиха мерките, които предстои да се отворят по нея до края на настоящата година, както за земеделски, така и за неземеделски дейности. Акцентирано беше върху подмярка 6.3 „Помощ при стартиране за развитието на малки стопанства“, която се очаква да се отвори всеки момент. По нея ще се финансират инвестиции в малки стопанства (с икономически размер на стопанството, измерен в стандартен производствен обем от 2000 до 7999 евро), свързани с развитие и модернизация, а също и текущи разходи, необходими за изпълнението на бизнес плана. Съобразно Проекта на наредба, общият размер на финансовата помощ за един кандидат е не повече от левовата равностойност на 15 000 евро. Помощта ще се предоставя за максимален срок от пет години и при условие, че представеният към заявлението за подпомагане бизнес план е изпълнен коректно. Изплащането ще се извършва на два етапа: първо плащане в размер на левовата равностойност на 10 000 евро – след сключване на договора за предоставяне на финансова помощ и второ плащане в размер на 5 000 евро.
Откритата приемна в община Ихтиман е част от информационна кампания на ОИЦ-София, която се провежда във всички общини от Софийска област и има за цел да популяризира актуални и предстоящи процедури по програмите, съфинансирани от ЕСИФ. На 17 юни екипът на ОИЦ-София ще посети община Костенец.
ОИЦ-София (Договор №BG05SFOP001-4.001-0020-C01, изпълняван от Столична община) е част от мрежата от 28 информационни центъра, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

За допълнителна информация:
Лина Савова
експерт „Комуникация и информация"
Областен информационен център - София
гр. София 1408, бул. „Витоша“ 99
тел.: тел.: 02/44 00 788
e-mail: oic.sofia@eufunds.bg; oic.sofia@gmail.com

Продължава...

ОИЦ-СОФИЯ ИНФОРМИРА ЗА ОТВОРЕНИ ПРОЦЕДУРИ В ЕЛИН ПЕЛИН

Областен информационен център-София проведе изнесена приемна в община Елин Пелин, на която представи актуални и предстоящи процедури по програмите, съфинансирани от ЕСИФ. Приемната беше посетена от множество предприемачи и жители…

Продължава...

ЖИТЕЛИТЕ НА МИРКОВО ОЧАКВАТ ПОВЕЧЕ РАБОТНИ МЕСТА

Екипът на Областния информационен център-София проведе изнесена приемна в община Мирково, на която представи актуални и предстоящи процедури по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ). Приемната беше…

Продължава...

ОИЦ-СОФИЯ ИНФОРМИРА ЖИТЕЛИТЕ НА ОБЩИНА ЧАВДАР ЗА ЕВРОФОНДОВЕТЕ

Екипът на Областен информационен център-София проведе изнесена приемна в община Чавдар, на която представи актуални и предстоящи процедури по програмите, съфинансирани от ЕСИФ. Най-голям интерес посетителите проявиха към Програма за…

Продължава...

ОИЦ-СОФИЯ ПОСЕТИ ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ

Екипът на Областeн информационен център-София проведе изнесена приемна в община, Челопеч, на която представи актуални и предстоящи процедури по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ). Най-голям интерес…

Продължава...

ЖИТЕЛИТЕ НА ЗЛАТИЦА ОЧАКВАТ ОЩЕ ПРОГРАМИ ЗА ЗАЕТОСТ

Екипът на Областния информационен център-София проведе изнесена приемна в община Златица, на която представи актуални и предстоящи процедури по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ). Приемната беше…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.