wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини София 416

УЧЕНИЦИ ОТ СПГТ ПОСЕТИХА „КАРСТОВ КОМПЛЕКС ДРАГОМАНСКО БЛАТО”

По случай Световния ден на туризна – 27 септември ученици от Софийската професионална гимназия по туризъм (СПГТ) посетиха „Карстов комплекс Драгоманско блато”. Инициативата стартира с посещение на образователен център за опазване на влажните зони „Драгоманско блато“ - първият и единствен специализиран център около София. Тук те се запознаха с историята на блатото, уникалните растения и животни срещащи се в района. Екипът на ОИЦ представи накратко проект „Непознатата България – Откритието – Западни покрайнини”. По време на събитието учениците разгледаха най-голямата естествена карстова влажна зона в България.
Целта на събитието е по интерактивен начин да се представят пред младите хора туристически обекти, които са реконструирани, обновени или изградени със средства от ЕС.
„Карстов комплекс Драгоманско блато” е обект включен в туристически пакет по проект „Непознатата България – Откритието – Западни покрайнини”, който е финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие”. Проекта е изпълнен в партньорство между Община Драгоман, Община Брезник, Община Трън и Община Сливница. По проекта са усвоени 280 076 лв., които представляват БФП. ДБФП е подписан на 29.06.2012 г., а дейностите са изпълнени през август 2014 г. В рамките на проекта са разработени индивидуални туристически продукти за всяка община поотделно, както и тематични пакети за всички четири общини, а именно - Екологичен туризъм, Културен туризъм, Поклоннически туризъм и Комбинирана програма, разработени както на български, така и на английски език.
Проект „Осигуряване ефективното функциониране на Областен информационен център София-град и София-област за популяризиране на ЕСИФ в България”, финансиран от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

Продължава...

УЧЕНИЦИ ОТ САМОКОВ ПОСЕТИХА ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТИ В СОФИЯ ОБНОВЕНИ СЪС СРЕДСТВА ОТ ЕС

По случай Световния ден на туризма (27 септември), ученици от Професионална гимназия по туризъм, град Самоков посетиха Музея за история на София и Археологически музей под базиликата „Света София“ в…

Продължава...

ПОКАНА ЗА ВСТЪПИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ, ФИНАНСИРАН ПО ОП „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ”

На 04.10.2016 г. (вторник) от 11:00 ч. в Аула Максима на Средно училище „Христо Ботев“, гр. Ихтиман ще се проведе пресконференция по проект № BG05M2OP001-3.002-0070 „ПОДКРЕПА“. Проектът се финансира по процедура…

Продължава...

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ №BG05SFOP001-4.001-0020-C01 „ОСИГУРЯВАНЕ ЕФЕКТИВНОТО ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР СОФИЯ-ГРАД И СОФИЯ-ОБЛАСТ ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ЕСИФ В БЪЛГАРИЯ”

На пресконференция днес ръководителят на проект „Осигуряване ефективното функциониране на Областен информационен център София-град и София-област за популяризиране на ЕСИФ в България” Петранка Димитрова представи целите, дейностите и индикаторите по…

Продължава...

ПОКАНА ЗА ВСТЪПИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ, ФИНАНСИРАН ПО ОП „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ”

На 9 септември (петък) от 11.00 часа в град Ботевград, ул. „Индустриална“ 2Б ще се проведе встъпителна пресконференция по проект № BG16RFOP002-2.001-0959-C01 „Повишаване на производствения капацитет и износа на „НАКМАШ…

Продължава...

Покана за встъпителна пресконференция по проект, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси”

На 27 август 2016 г. (събота) от 10.00 часа в град София, ул. "Букет" 50 ще се проведе встъпителна пресконференция по проект № BG05M9OP001-1.003-0977-C01 „Шанс за ново начало”. Проектът се…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.