wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини София 465

Информационен ден за представяне на проект на фирма „МЕЙК-БЪЛГАРИЯ” ЕООД

На 21.03.2017 г. от 9:45 ч. в офиса на фирма „Мейк-България” ЕООД (гр. София, ул. „Фритьоф Нансен“ 11, ет.5, ап.15) ще се проведе информационен ден за представяне на целите, дейностите и очакваните резултати от проект „Производство и пазарна реализация на иновативен композитен изолационен панел МЕЙКИС от фирма „Мейк-България“ ЕООД“ (договор №BG16RFOP002-1.001-0174-C01). Проектът се реализира в рамките на процедура BG16RFOP002-1.001 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Продължителността на проекта е 18 месеца. Общата му стойност е 1 428 000 лв., а безвъзмездната финансова помощ е 999 600 лв.
Поканени за участие на информационния ден са всички заинтересовани лица.
Повече информация за проекта можете да откриете тук.

Read more...

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – СОФИЯ ОБЯВЯВА ФОТОКОНКУРС НА ТЕМА "НА ЛОВ ЗА ТАБЕЛИ"

Областен информационен център – София обяви фотоконкурс на тема „На лов за табели“. В него могат да участват всички – фотографи, професионалисти или любители, като изпращат снимки на информационни табели…

Read more...

НАЧАЛО НА НАЦИОНАЛНАТА КАМПАНИЯ „ЗАЕДНО ЗА ЕВРОПА“ В СОФИЯ

В Областен информационен център-София (ОИЦ-София) се проведе пресконференция по повод старта на националната кампания на мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове под мотото…

Read more...

В СОФИЯ – ИЗКЛЮЧИТЕЛНО АКТИВНИ В ИНФО СРЕЩА НА ОИЦ ЗА СТАРТИРАЩИ ПРЕДПРИЕМАЧИ

Екипът на Областен информационен център София-град и София-област (ОИЦ-София) проведе информационна среща за представяне на процедура „Подкрепа за предприемачество”. Участие в събитието взеха представители на центрове за развитие на предприемачеството,…

Read more...

ПРИ ГОЛЯМ ИНТЕРЕС ПРЕМИНА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА НА ОИЦ-СОФИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

Областен информационен център София-град и София-област (ОИЦ-София) проведе информационна среща за представяне на процедура „Развитие на социалното предприемачество”. Участие в събитието взеха множество работодатели, неправителствени организации, доставчици на социални услуги,…

Read more...

ПОКАНА ЗА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ, ФИНАНСИРАН ПО ОП „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ”

На 7 март 2017 г. в 11.00 часа на територията на „НАК МАШ 97” ООД (гр. Ботевград, ул. „Индустриална“ 2Б) ще бъде проведена пресконференция по проект „Повишаване на производствения капацитет…

Read more...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.