wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини София 446

СЪС СРЕЩА В САМОКОВ ПРИКЛЮЧИ ИНФОРМАЦИОННАТА КАМПАНИЯ НА ОИЦ-СОФИЯ В ОБЛАСТТА

Екипът на Областен информационен център София-град и София-област (ОИЦ-София) проведе информационна среща в община Самоков, на която представи актуални и предстоящи процедури и мерки по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ). Участие в събитието взеха представители на образователни и културни институции, обучителни организации, общината, бизнеса.

Най-голям интерес имаше към отворената в момента процедура „Развитие на социалното предприемачество“ (ОПРЧР), както и към операциите по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“, по които кандидати ще са детски градини и училища. В рамките на срещата беше представено как става електронното кандидатстване през Информационната система за управление и наблюдение на Стурктурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020). На присъстващите бяха представени и проектите на Индикативни годишни работни програми за 2017 г. по програмите, финансирани от ЕСИФ.

Със събитието в Самоков приключи информационната кампания на ОИЦ-София във всички 22 общини от Софийска област за представяне на актуални и предстоящи процедури за кандидатстване по европейските програми. Кампанията започна на 6 октомври в Драгоман. На организираните информационни срещи участие взеха близо 300 представители на местната администрация, училища, детски градини, читалища, бизнес, медии, граждани. Експертите от ОИЦ-София ги запознаха с възможностите за кандидатстване по отворени и предстоящи процедури и мерки по оперативните програми и Програма за развитие на селските райони, популяризираха подхода Водено от общностите местно развитие (ВОМР), отговаряха на множество въпроси и насърчаваха участниците да разписват качествени проектни продължения.

ОИЦ-София (Договор №BG05SFOP001-4.001-0020-C01, изпълняван от Столична община) е част от мрежата от 28 информационни центъра, функциониращи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 

Продължава...

ОИЦ-СОФИЯ С ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА ЗА ЕВРФОНДОВЕТЕ В КОСТЕНЕЦ

Екипът на Областен информационен център София-град и София-област (ОИЦ-София) проведе информационна среща в община Костенец, на която представи актуални и предстоящи процедури и мерки по програмите, съфинансирани от Европейските структурни…

Продължава...

ОИЦ-СОФИЯ ПРЕДСТАВИ СОЦИАЛНОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО В ДОЛНА БАНЯ

Екипът на Областен информационен център София-град и София-област (ОИЦ-София) проведе информационна среща в община Долна баня, на която представи актуални и предстоящи процедури и мерки по програмите, финансирани от Европейските…

Продължава...

ОИЦ-СОФИЯ ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА В ИХТИМАН

Екипът на Областен информационен център София-град и София-област (ОИЦ-София) проведе информационна среща в община Ихтиман, на която представи актуални и предстоящи процедури и мерки по програмите, финансирани от Европейските структурни…

Продължава...

В ЧАВДАР С ИНТЕРЕС КЪМ ЕВРОПЕЙСКИТЕ ПРОГРАМИ

Екипът на Областен информационен център София-град и София-област (ОИЦ-София) проведе информационна среща в община Чавдар, на която представи актуални и предстоящи процедури и мерки по програмите, финансирани от Европейските структурни…

Продължава...

ЕКИПЪТ НА ОИЦ-СОФИЯ ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА В ЧЕЛОПЕЧ

Екипът на Областен информационен център София-град и София-област (ОИЦ-София) проведе информационна среща в община Челопеч, на която представи актуални и предстоящи процедури и мерки по програмите, финансирани от Европейските структурни…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.