wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини София 406

В ПИРДОП СЕ ИНТЕРЕСУВАТ ОТ ЕВРОПРОГРАМИТЕ ЗА ЗАЕТОСТ

Екипът на Областния информационен център-София проведе изнесена приемна в община Пирдоп, на която представи актуални и предстоящи процедури по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ). Най-голям интерес посетителите проявиха към Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОПРЧР) с мерките си, насочени към безработни и към интегриране на маргинализирани групи. Експертите на Областния център разясниха как става кандидатстването от страна на безработните в качеството им на крайни бенефициенти. Хората бяха насърчени да следят операциите по ОПРЧР и бяха окуражени, че тепърва ще бъдат отваряни такива, тъй като една от целите на Програмата е да се осигурят предпоставки за създаване на устойчиви работни места за безработни и неактивни лица в различна възраст. Тази цел ще бъде постигната посредством комбинация от мерки за осигуряване на подходящи обучения, както и предоставяне на разнообразни стимули за работодателите за разкриване на нови работни места. На посетилите приемната земеделски стопани, бяха представени мерките, по които ще се финансират земеделски стопанства и бяха представени допустими дейности.
Откритата приемна в община Пирдоп е част от информационна кампания на ОИЦ-София, която се провежда във всички общини от Софийска област и има за цел да популяризира актуални и предстоящи процедури по програмите, съфинансирани от ЕСИФ. На 8 юни екипът на ОИЦ-София ще посети община Златица.
ОИЦ-София (Договор №BG05SFOP001-4.001-0020-C01, изпълняван от Столична община) е част от мрежата от 28 информационни центъра, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

За допълнителна информация:
Лина Савова
експерт „Комуникация и информация"
Областен информационен център - София
гр. София 1408, бул. „Витоша“ 99
тел.: тел.: 02/44 00 788
e-mail: oic.sofia@eufunds.bg; oic.sofia@gmail.com

Продължава...

ЕКИПЪТ НА ОИЦ-СОФИЯ ПОСЕТИ КОПРИВЩИЦА

Екипът на Областния информационен център-София проведе изнесена приемна в община Копривщица, на която представи актуални и предстоящи процедури по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ). Приемната беше…

Продължава...

ОИЦ-СОФИЯ ИНФОРМИРА ЖИТЕЛИТЕ НА ОБЩИНА АНТОН ЗА ЕВРОПРОГРАМИТЕ

Екипът на Областeн информационен център-София проведе изнесена приемна в община, Антон, на която представи актуални и предстоящи процедури по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ). Най-голям интерес…

Продължава...

ОИЦ-СОФИЯ ПОСЕТИ ОБЩИНА ГОРНА МАЛИНА

Екипът на Областния информационен център-София проведе изнесена приемна в община Горна Малина, на която представи актуални и предстоящи процедури по програмите, съфинансирани от ЕСИФ. Най-голям интерес посетителите проявиха към Програма…

Продължава...

ЖИТЕЛИТЕ НА ЕТРОПОЛЕ – АКТИВНИ ПОЛЗВАТЕЛИ НА УСЛУГИТЕ НА ОИЦ-СОФИЯ

Екипът на Областния информационен център-София проведе изнесена приемна в община Етрополе, която беше посетена от множество граждани. Най-голям интерес те проявиха към мерките, включени в обхвата на Програма за развитие…

Продължава...

ОИЦ-СОФИЯ ИНФОРМИРА ЖИТЕЛИТЕ НА ПРАВЕЦ ЗА ЕВРОФОНДОВЕТЕ

Областен информационен център-София проведе изнесена приемна в община Правец, на която представи актуални и предстоящи процедури по програмите, съфинансирани от ЕСИФ. Най-голям интерес посетителите проявиха към мерките за неземеделски дейности,…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.