wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини София 413

ЖИТЕЛИТЕ НА КОСТЕНЕЦ ОЧАКВАТ ОЩЕ ПРОГРАМИ ЗА БЕЗРАБОТНИ И ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ

Екипът на Областния информационен център-София проведе изнесена приемна в община Костенец, на която представи актуални и предстоящи процедури по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ). Приемната беше посетена от много безработни лица, които търсеха информация за възможностите за започване на работа и за социално включване на свои близки в неравностойно положение. Експертите на ОИЦ представиха отворени и предстящи процедури по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОПРЧР) и насочиха хората къде да търсят информация по европейските програми. Посетителите бяха насърчени да следят операциите по ОПРЧР и бяха окуражени, че тепърва ще бъдат отваряни такива, тъй като сред основните цели на Програмата са осигуряването на предпоставки за създаване на устойчиви работни места за безработни и неактивни лица в различна възраст и за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване.
Откритата приемна в община Костенец е част от информационна кампания на ОИЦ-София, която се провежда във всички общини от Софийска област и има за цел да популяризира актуални и предстоящи процедури по програмите, съфинансирани от ЕСИФ. На 20 юни екипът на ОИЦ-София ще посети община Долна баня.
ОИЦ-София (Договор №BG05SFOP001-4.001-0020-C01, изпълняван от Столична община) е част от мрежата от 28 информационни центъра, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

За допълнителна информация:
Лина Савова
експерт „Комуникация и информация"
Областен информационен център - София
гр. София 1408, бул. „Витоша“ 99
тел.: тел.: 02/44 00 788
e-mail: oic.sofia@eufunds.bg; oic.sofia@gmail.com

Продължава...

ГОЛЯМ ИНТЕРЕС КЪМ ИЗНЕСЕНАТА ПРИЕМНА НА ОИЦ-СОФИЯ В ИХТИМАН

Екипът на Областен информационен център-София проведе изнесена приемна в община Ихтиман, на която представи актуални и предстоящи процедури по програмите, съфинансирани от ЕСИФ. Приемната беше посетена от много хора, като…

Продължава...

ОИЦ-СОФИЯ ИНФОРМИРА ЗА ОТВОРЕНИ ПРОЦЕДУРИ В ЕЛИН ПЕЛИН

Областен информационен център-София проведе изнесена приемна в община Елин Пелин, на която представи актуални и предстоящи процедури по програмите, съфинансирани от ЕСИФ. Приемната беше посетена от множество предприемачи и жители…

Продължава...

ЖИТЕЛИТЕ НА МИРКОВО ОЧАКВАТ ПОВЕЧЕ РАБОТНИ МЕСТА

Екипът на Областния информационен център-София проведе изнесена приемна в община Мирково, на която представи актуални и предстоящи процедури по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ). Приемната беше…

Продължава...

ОИЦ-СОФИЯ ИНФОРМИРА ЖИТЕЛИТЕ НА ОБЩИНА ЧАВДАР ЗА ЕВРОФОНДОВЕТЕ

Екипът на Областен информационен център-София проведе изнесена приемна в община Чавдар, на която представи актуални и предстоящи процедури по програмите, съфинансирани от ЕСИФ. Най-голям интерес посетителите проявиха към Програма за…

Продължава...

ОИЦ-СОФИЯ ПОСЕТИ ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ

Екипът на Областeн информационен център-София проведе изнесена приемна в община, Челопеч, на която представи актуални и предстоящи процедури по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ). Най-голям интерес…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.