wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини София 446

ХОРА ОТ СОЦИАЛНО ЖИЛИЩЕ В СОФИЯ НАУЧИХА ЗА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В ПРОЕКТИ ПО ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ

Как могат оперативните програми, финансирани чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, да помогнат за осигуряване на достъп до образование, здравеопазване, заетост и социално приобщаване – това разясниха експерти от Областен информационен център – София на хора от уязвими групи, настанени в социалните жилища в бл. 959, в столичния ж.к „Люлин“. Инициативата се проведе във връзка с проект „Осигуряване на съвременни социални жилища за настаняване на уязвими групи от населението на територията на райони „Люлин” и „Връбница” на Столична община”, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г. В рамките на проекта са изградени 71 социални жилища, от които 45 броя в блок 959 в район „Люлин“ и 26 броя в жилищна сграда в район „Връбница“.
С цел постигане на устойчивост и надграждане на резултатите ще бъдат предприети различни мерки за работа с целевите групи, насочени към осигуряване на достъп до образование, здравеопазване, заетост и социално приобщаване на бъдещите ползватели на социалните жилища, попадащи в обхвата на целевата група по Проекта.
ОИЦ – София се включи активно да консултира безплатно и да работи с представителите на тези целевите групи.
За целта, на 16 юни 2017 г. беше организирана изнесена приемна, която даде старт на серията срещи с настанените в социалните жилища. Експертите на центъра разясниха какви са актуалните възможности за включване в проекти, изпълнявани по оперативните програми, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове и кои са програмите, които могат да помогнат за осигуряване на достъп до образование, здравеопазване, заетост и социално приобщаване. В рамките на събитието, Мадлен Георгиева от ОИЦ – София, проведе индивидуални консултации с част от присъстващите, чиито въпроси бяха насочени към процедурата „Независим живот“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и схемите за подпомагане по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане. Какви са възможностите за рехабилитация на пострадало дете, за работа с дете на 7 години със специални образователни потребности и за психологическо подпомагане по семейни въпроси бяха част от другите запитвания на присъстващите на срещата.
На участниците бяха предоставени подходящи информационни и презентационни материали, с фокус към оперативни програми „Развите на човешките ресурси“, „Наука и образование за интелигентен растеж“ и Oперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, както и координатите на ОИЦ – София, за бъдещо ползотворно взаимодействие.
На 30-и юни експертите от ОИЦ – София ще се срещнат с хората, настанени в социалните жилища, в район „Връбница“.

ОИЦ-София (Договор №BG05SFOP001-4.001-0020-C01, изпълняван от Столична община) е част от мрежата от 28 информационни центъра, функциониращи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Продължава...

ОИЦ-СОФИЯ С ИЗНЕСЕНА ПРИЕМНА В ОБЩИНА СЛИВНИЦА

Екипът на Областeн информационен център-София (ОИЦ-София) проведе изнесена приемна в община Сливница, на която представи актуални и предстоящи процедури по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ). Над…

Продължава...

В ОБЩИНА АНТОН СЕ ИНТЕРЕСУВАТ ОТ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“

Екипът на Областeн информационен център-София (ОИЦ-София) проведе изнесена приемна в община Антон, на която представи актуални и предстоящи процедури по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ). Приемната…

Продължава...

ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН ПО ПРОЕКТ ФИНАНСИРАН ОТ ОПИК ОРГАНИЗИРА "МАУС-ПС" ЕООД

На 21 юни 2017 година от 10.00 часа фирма "МАУС-ПС" ЕООД организира информационен ден, на който ще бъде представено изпълнението на дейностите по проект „Повишаване на производствения капацитет и засилване…

Продължава...

В КОПРИВЩИЦА СЕ ИНТЕРЕСУВАТ ОТ ФИНАНСИРАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИ УСЛУГИ

Екипът на Областeн информационен център София-град и София-област (ОИЦ-София) проведе изнесена приемна в община Копривщица, на която представи актуални и предстоящи процедури по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни…

Продължава...

ЕКИПЪТ НА ОИЦ-СОФИЯ ПОСЕТИ ПИРДОП

Екипът на Областeн информационен център-София (ОИЦ-София) проведе изнесена приемна в община Пирдоп, на която представи актуални и предстоящи процедури по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ). Над…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.