wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини София 406

ОИЦ-СОФИЯ ПРЕДСТАВИ ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПРЕД ОБЩИНИТЕ

Екипът на Областен информационен център София-град и София-област (ОИЦ-София) проведе информационна среща, на която представи възможностите за кандидатстване на общините от Софийска област и районите на Столична община през 2017 година по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ). На представителите на местната администрация, експертите Лина Савова и Силвия Ангелова представиха подробно процедурите и мерките по оперативни програми „Наука и образование за интелигентен растеж“, „Околна среда“, „Региони в растеж“, „Развитие на човешките ресурси“ и Програма за развитие на селските райони, по които кандидати могат да са общините. Представено беше кога се очаква де се отвори съответната процедура, за какъв период, какъв е общият размер на безвъзмезна финансова помощ (БФП), има ли минимален и максимален праг за отделните проектни предложения, какви примерни дейности ще получат финансиране по съответните програми. Изнесената информация се базира на приетите Индикативни годишни програми за 2017 г., като възможностите, които се отварят пред общините са много и в различни сфери, стана ясно от презентацията. По програмите ще се подкрепят дейности за: подобряване достъпа до качествено образование (ОПНОИР), пречистване на отпадъчни води, подобряване управлението на отпадъците, превенция и управление на риска от наводнения, подобряване качеството на атмосферния въздух (ОПОС), енергийна ефективност, деинституционализация на социалните услуги за деца и за възрастни и хора с увреждания, развитие на туристически атракции (ОПРР), подкрепящи услуги за хора с увреждания, социално включване на деца и младежи, социалноикономическа интеграция на уязвими групи (ОПРЧР) и пр. По Програма за развитие на селските райони пък, попадащите в обхвата й общини, ще могат да кандидатстват за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура (подмярка 7.2), предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития (8.3), възстановяване на подобни щети (8.4), инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти (8.6).
ОИЦ-София (Договор №BG05SFOP001-4.001-0020-C01, изпълняван от Столична община) е част от мрежата от 28 информационни центъра, функциониращи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Продължава...

ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ, ФИНАНСИРАН ПО ОП „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”

На 14 декември 2016 г. (сряда) от 11:00 часа в град София, ул. „Илия Бешков“ 12, ет. 2, „Унитрейд 2002“ ООД  - бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ №…

Продължава...

В ОИЦ-СОФИЯ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ВСТЪПИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

На 9 декември 2016 г. (петък) от 11:00 ч. в залата на Областен информационен център-София (гр. София, бул. „Витоша“ 99) ще се проведе пресконференция по проект „Техническа помощ за Столична…

Продължава...

ОИЦ-СОФИЯ ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА ЗА БЪЛГАРСКОТО ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО НА СЪВЕТА НА ЕС

Екипът на Областен информационен център София-град и София-област (ОИЦ-София) проведе информационна среща, посветена на българското Председателство на Съвета на ЕС през 2018 г. Участие в събитието взеха множество представители на…

Продължава...

ОИЦ-СОФИЯ ПРЕДСТАВИ СОЦИАЛНОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

Екипът на Областен информационен център София-град и София-област (ОИЦ-София) проведе информационна среща за представяне на процедура „Развитие на социалното предприемачество”. Участие взеха допустимите по процедурата кандидати: работодатели, специализирани предприятия и…

Продължава...

ОИЦ-СОФИЯ ПРЕДСТАВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ НА ЧИТАЛИЩА

Екипът на Областен информационен център София-град и София-област (ОИЦ-София) проведе две последователни информационни срещи на тема: „Европейски възможности за българските читалища“. Експерти от ОИЦ-София представиха на множеството представители на читалища…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.