wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини София 413

ПРИ ГОЛЯМ ИНТЕРЕС ПРЕМИНА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА НА ОИЦ-СОФИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

Областен информационен център София-град и София-област (ОИЦ-София) проведе информационна среща за представяне на процедура „Развитие на социалното предприемачество”. Участие в събитието взеха множество работодатели, неправителствени организации, доставчици на социални услуги, обучителни институции и организации.
В рамките на срещата експертът Лина Савова представи условията за кандидатстване по процедурата и показа нагледно как става електронното кандидатстване чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020). Подробностите, касаещи структурирането на бюджета и по-специално на разходите за персонал бяха сред основните питания на участниците. Част от останалите въпроси бяха, например как описанието на дейностите да отговаря на разбивките по бюджетни редове, къде се залагат разходите за информация и комуникация и каква е разликата с дейността, отнасяща се до социалния маркетинг и популяризиране на социалната икономика и социалното предприемачество, кой е обект на оценка в секция „Екип“ и пр.
Процедура „Развитие на социалното предприемачество” се реализира по линия на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и е в размер на 15 милиона лева. Целта на операцията е да се улесни достъпът до заетост и да се осигури подкрепа за социалното включване на уязвими групи чрез създаване на подходящи условия за тяхната професионална интеграция в сферата на социалната икономика. Допустими кандидати по нея са общини, райони на общини, доставчици на социални услуги, социални предприятия, специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания, неправителствени организации, работодатели. Размерът на един проект трябва да е минимум 50 000 и максимум – 391 166 лева, като от кандидатите не се изисква съфинансиране. Срокът за кандидатстване е 03.04.2017 г.
ОИЦ-София (Договор №BG05SFOP001-4.001-0020-C01, изпълняван от Столична община) е част от мрежата от 28 информационни центъра, функциониращи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Продължава...

ПОКАНА ЗА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ, ФИНАНСИРАН ПО ОП „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ”

На 7 март 2017 г. в 11.00 часа на територията на „НАК МАШ 97” ООД (гр. Ботевград, ул. „Индустриална“ 2Б) ще бъде проведена пресконференция по проект „Повишаване на производствения капацитет…

Продължава...

Представяне на проект по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ в София

На 24 февруари от 17.00 часа в офиса на „МОБАЙЛ СИСТЕМС“ ООД ще се проведе информационен ден за представяне на проект „Подобряване на конкурентоспособността и производствения капацитет на МОБАЙЛ СИСТЕМС…

Продължава...

Покана за представяне на проект по ОП "Иновации и конкурентоспособност"

Фирма „Ел Стомана“ ООД има удоволствието да Ви покани на 21 февруари от 13 часа в своя офис на информационен ден за представяне на проект „Внедряване на иновативен процес в…

Продължава...

ПРЕДПРИЯТИЯ СЪС СЕЗОННИ ДЕЙНОСТИ МОГАТ ДА КАНДИДАТСТВАТ ЗА ОБУЧЕНИЯ НА СЛУЖИТЕЛИ

Екипът на Областен информационен център София-град и София-област (ОИЦ-София) проведе информационна среща за представяне на процедура „Гъвкави възможности за заетост и обучения в предприятия с променлив интензитет на дейността”. Процедурата…

Продължава...

ОИЦ-СОФИЯ ПРЕДСТАВИ КАНДИДАТСТВАНЕТО ПО ПРОГРАМА ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ТРАНСНАЦИОНАЛНИ И ДУНАВСКИ ПАРТНЬОРСТВА

Екипът на Областен информационен център София-град и София-област (ОИЦ – София) проведе информационна среща, на която представи процедура „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж”. Участие в информационната среща…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.