wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини София 456

Информационен ден в Елин Пелин по проект, финансиран от ОПИК

На 11.07.2017г. (вторник) от 10:00 часа фирма „Нобел Интернешънъл“ ЕАД ще проведе информационен ден във връзка с изпълнението на проект „Разширение и модернизация на Нобел Интернешънъл ЕАД чрез закупуване на високопроизводителна линия за емайлиране на бойлери“. Проектът е с продължителност 18 месеца и е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, Процедура BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“.
Информационният ден е отворен за всички медии, клиенти, партньори на компанията, както и всички заинтересовани от темата.
Събитието ще се проведе в заседателната зала на 2-ри етаж в административната сграда на „Нобел Интернешънъл” ЕАД, с адрес гр. Елин Пелин, бул. „Витоша” 48. Можете да заявите вашето участие на тел. 02/421 02 32 до 10.07.2017 г.

Продължава...

ЖИТЕЛИТЕ НА БОЖУРИЩЕ С ИНТЕРЕС КЪМ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ ПО ПРСР

Екипът на Областен информационен център – София (ОИЦ-София) проведе изнесена приемна в община Божурище, на която представи актуални и предстоящи процедури по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове…

Продължава...

ЖИТЕЛИТЕ НА КОСТИНБРОД СЕ ИНТЕРЕСУВАТ ОТ ПОВИШАВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНАТА СИ КВАЛИФИКАЦИЯ

Екипът на Областeн информационен център-София (ОИЦ-София) проведе изнесена приемна в община Костинброд, на която представи актуални и предстоящи процедури по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ). Информация…

Продължава...

ЖИТЕЛИТЕ НА ДРАГОМАН СЕ ИНТЕРЕСУВАТ ОТ ФИНАНСИРАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА

Екипът на Областeн информационен център-София (ОИЦ-София) проведе изнесена приемна в община Драгоман, на която представи актуални и предстоящи процедури по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ). Приемната…

Продължава...

ЕКИПЪТ НА ОИЦ-СОФИЯ ПРОВЕДЕ ИЗНЕСЕНА ПРИЕМНА В ГОДЕЧ

Екипът на Областeн информационен център София-град и София-област (ОИЦ-София) проведе изнесена приемна в община Годеч, на която представи актуални и предстоящи процедури по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни…

Продължава...

И В СВОГЕ - ГОЛЯМ ИНТЕРЕС КЪМ ИЗНЕСЕНАТА ПРИЕМНА НА ОИЦ-СОФИЯ

Екипът на Областeн информационен център-София (ОИЦ-София) проведе изнесена приемна в община Своге, на която представи актуални и предстоящи процедури по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ). Близо…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.