wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Акценти 4

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМУНИКАЦИОННИТЕ ПЛАНОВЕ НА ПРОГРАМИТЕ

Справката за изпълнението на комуникационните планове на програмите за м. октомври 2018 г. можете да изтеглите тук

Продължава...

НАСОКИ ОТНОСНО ПРИКЛЮЧВАНЕТО ЗА ПЕРИОДА 2007 — 2013 Г.

Решение C(2013) 1573 от 30.4.2015 година можете да изтеглите тук. ПРИЛОЖЕНИЕ към Решение C(2013) 1573. можете да изтеглите тук.

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.