wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Справката за изпълнението на комуникационните планове на програмите за м. октомври 2018 г. можете да изтеглите тук

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.