wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

НАД ЕДИН МИЛИАРД ЛЕВА ЩЕ БЪДАТ ИНВЕСТИРАНИ ПО ЕВРОПРОЕКТИ ПРЕЗ 2019 Г.

53 процедури за набиране на проектни предложения на стойност близо 1,150 млрд. лева ще бъдат обявени през следващата година по програмите, съфинансирани от ЕСИФ. Това обявиха на пресконференция днес от Областен информационен център – Благоевград. Процедурите, по които ще могат да кандидатстват представители на бизнеса, НПО, общините, образователни и научни организации и институции са заложени в Индикативните годишни работни програми за 2019 година.

        

 Българските предприятия ще могат да кандидатстват за европейско финансиране на проекти по процедури за внедряване на иновации, и  дигитализация по ОП „Иновации и конкурентоспособност“. Средствата по одобрените проекти ще могат да се ползват за закупуване на дълготрайни материални и нематериални активи, разработване и въвеждане на базирани на ИКТ системи и приложения за управление на бизнеса, СМР и други.

 

DSC01937

По ОП „Региони в растеж“ ще продължи изпълнението на Интегрираните планове за градско възстановяване и развитие - процедура с бюджет от 1, 372 млрд. лв. Бенефициенти по тази процедура са 39 общини в цялата страна, сред които Благоевград, Гоце Делчев и Петрич. Допустимите дейности са обновяване на общинска образователна инфраструктура, модернизация на социална инфраструктура, мерки за енергийна ефективност на сгради от общинската и държавната администрации, енергийна ефективност за студентски общежития на държавни ВУЗ и многофамилни жилищни сгради, градска среда, развитие на екологично устойчив градски транспорт. Над 98 млн. лв. са отделени за развитие на туристически атракции, а почти 380,5 млн. лв. са отредени по процедура „Регионални пътища“ с бенефициент АПИ.

Най-много средства по ОП „Околна среда“ са отделени за процедура „Техническа помощ за подпомагане Регионалните органи за управление на мрежата Натура 2000“ – близо 37 млн. лв. Други почти 10 млн. лв. пък ще бъдат отпуснати за подпомагане на националния орган на мрежата.

ОП „Развитие на човешките ресурси“ е заложила в ИГРП 7 процедури за кандидатстване. „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания етап 2“, „Подкрепа за лицата с увреждания - нов прием“ и „Социално включване на лицата с психични разстройства“, са част от тях.

23 млн. лв. от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ са отредени за процедура „Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“. Професионалните гимназии в партньорство с работодатели пък ще могат да кандидатстват с проекти за въвеждане на дуална система на обучение.

Общо 12 процедури ще бъдат отворени за кандидатстване през следващата година по ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“. Безспорно най-значимата от тях и касаеща пряко Югозападна България е лот 3.2 на АМ „Струма“. Това е и процедурата с най-много средства по програмата – над 439 млн. лв. Средствата могат да бъдат ползвани за подготовка и проектиране, СМР, техническа помощ за управление и изпълнение на проекта, публичност, надзор по време на строителството, отчуждителни процедури, археологически проучвания.

Програмата за развитие на селските райони ще отпуска средства по 7 мерки през 2019 г. с общ бюджет от 198,5 млн. лв. 36,5 млн. лв. общо пък ще бъдат отпуснати по 12-те мерки, заложени в ИГРП на Програмата за морско дело и рибарство.

DSC01955

В допълнение на конкретния информационен повод, директорът на дирекция „Европейски проекти и програми“ в община Благоевград и ръководител на проект „Функциониране на Областен информационен център в Община Благоевград“, Мария Грозданова сподели, че към настоящия момент вече е осигурено финансирането на работата на мрежата от ОИЦ за периода 2019-2021 г. и даде висока оценка за дейността на офиса на Областен информационен център – Благоевград през последните три години.

 

 

 

За допълнителна информация:

 

Елена Михова

Областен информационен център - Благоевград

Тел.: 0893 336728

e-mail: oic.blagoevgrad@gmail.com

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.