wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Областен информационен център – Бургас проведе Тематичен ден по Оперативна програма „Околна среда“ 2014 – 2020 г. В него взеха участие над 20 ученика от Бургаски училища.

Денят премина с демонстрационен тур от Регионалното депо за отпадъци „Братово Запад“ до Защитена зона „Бургаско езеро“.

Депото е част от проекта за изграждане на Регионална система за управление на отпадъците в регион Бургас", финансиран от ОП "Околна среда". Общият размер на привлеченото европейско финансиране е 43 млн. лв. Той е подготвен и реализиран от община Бургас в партньорство с общините Средец, Камено, Несебър, Поморие, Айтос, Руен, Карнобат и Сунгурларе. По време на посещението, младежите посетиха сепариращата и компостиращата инсталация, както и площадката за третиране на строителни отпадъци.

След това учениците посетиха Защитена зона „Бургаско езеро“, където имаха възможност да наблюдават редица редки и защитени представители на орнитофауната в района.

Основната цел на събитието беше да запознае младежите с добрите екологични практики от областта.

 

ОИЦ – Бургас е част от мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове в България, функциониращи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Областен информационен център - Бургас

гр. Бургас, ул. „Трапезица“ 5

тел.: 056/ 826 136

e-mail: oic.burgas@eufunds.bg; oic.burgas@gmail.com

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.