wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

В Камено се осъществи работна среща с общински представители и земеделски производители.

На събитието бяха разяснени възможностите по Програма за развитие на селските райони през 2017 г. Засегната беше и темата за председателството на България на Съвета на ЕС през 2018 г.

Срещата завърши с дискусия, в която участниците задаваха въпроси и споделиха част от знанията и натрупания си опит в работата с европроекти.

ОИЦ – Бургас е част от мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове в България, функциониращи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Областен информационен център - Бургас

гр. Бургас, ул. „Трапезица“ 5

тел.: 056/ 826 136

e-mail: oic.burgas@eufunds.bg; oic.burgas@gmail.com

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.