wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Откритите приемни на Областен информационен център - Бургас, посветени на Националната кампания „ЗАЕДНО за ЕВРОПА“ продължиха с посещения в Царево и Малко Търново. Жителите на двата града, проявиха завиден интерес към възможностите за европейско финансиране, които предоставят европейските фондове. Те се запознаха от брошурите на центъра с обектите, които са изградени по европейски проекти. Наред с това гражданите изразиха своето безпокойство от факта, че през последните години и в двата града се наблюдава една миграция към големия град и постепенно обезлюдяване на регионите.

Надеждата на хората е в трансграничните програми, програмите „Наука и образование за интелигентен растеж“, „Околна среда“, „Развитие на човешките ресурси“ и „Региони в растеж“, по които усилено се работи в двата града, както и в засиленото развитие на черноморския и планински туризъм. Чрез тях младите хора в двата региона биха могли да намерят своето място и да започнат по-успешно своята професионална реализация.   

ОИЦ – Бургас е част от мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове в България, функциониращи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Областен информационен център - Бургас

гр. Бургас, ул. „Трапезица“ 5

тел.: 056/ 826 136

e-mail: oic.burgas@eufunds.bg; oic.burgas@gmail.com

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.