wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

При засилен интерес премина информационният ден по Втората покана за набиране на проектни предложения по Програмата Интеррег – ИПП за трансгранично сътрудничество България-Турция в Бургас. Събитието се проведе в зала „Компас“ на х-л „България“, като в него взеха участие Областен информационен център – Бургас и над 100 представители на общини, държавни институции, учебни заведения и неправителствени организации от областта.

Общият бюджет на програмата е 29 642 896 евро, като се съфинансира от Европейския съюз чрез Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП II) и от националния бюджет на двете партниращи страни.

На срещата стана ясно, че по Първия прием са финансирани 43 проекта с обща стойност 9 992 285 млн. евро. По Втората покана, която бе обявена на 10 януари тази година, са отделени 15 650 351 млн. евро. През настоящия прием с приоритет ще са проекти, допринасящи за изпълнение на индикаторите на програмата, които все още не са постигнати по първия. Останалите проекти, свързани с индикатори, които вече са били постигнати, ще получат финасиране в случай, че са останали налични средства. Кандидатстването ще се осъществява изцяло по електронен път.

Беше обърнато внимание и на общите правила за кандидатстване, допостимост на кандидатите, парньорите, разходите и дейностите. Основно бе разгледан формулярът за кандидатстване с приложените документи към него, бюджетът и начинът на оценяване на проектните предложения. След всеки модул имаше възможност за задаване на въпроси.

Информационният ден завърши с практическо занятие, в което участниците преминаха през пътя на регистрация, попълване на формуляр за кандидатстване и електронно подаване на проектното предложение в системата.

Пълният пакет документи за кандидатстване е публикуван на следните интернет страници: www.ipacbc-bgtr.euwww.mrrb.government.bgwww.ab.gov.trhttp://cbc.ab.gov.tr/www.eufunds.bg.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 17:00 часа българско време на 11 април 2018 г.

ОИЦ – Бургас е част от мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове в България, функциониращи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

Областен информационен център - Бургас

гр. Бургас, ул. „Трапезица“ 5

тел.: 056/ 826 136

e-mail: oic.burgas@eufunds.bg; oic.burgas@gmail.com

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.