wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Областен информационен център – Бургас се включи във форум с участието на социалния антрополог доц. д-р Харалан Александров, представители на общинската администрация, водещи местни фирми и заинтересовани страни. Поводът за срещата бе обсъждане на пилотната дейност на Община Бургас, чрез която се цели да бъдат привлечени млади хора с потенциал за развитието на града.

Общата цел на проекта е да се подобри институционалния капацитет и да се насърчи сътрудничеството за справяне с влиянието на транснационалната миграция на младежите. Към момента е направен анализ на съществуващото положение, чрез проучвания и редица интервюта, от които са извлечени изводи и препоръки за продължаващи действия. Стана ясно, че Бургас е от смесен тип – както приема, така и изпраща младежи. За последните няколко години, данните сочат, че в Община Бургас са влезли значителен брой имигранти от страни като Русия, Украйна и Казакстан. А относно състоянието на населението, тенденциите показват трайно намаляване и застаряване, тоест 37% от него е на възраст над 50 год. Именно за това Община Бургас си поставя амбициозната цел за създаване на среда за успешно развитие на предприемачеството, чрез която да задържи и привлече млади хора, заминали в други градове от страната и чужбина. Мерките, които ще бъдат предприети са във връзка с оказване на помощ при разработване на бизнес-планове и генериране на идеи, инициране на срещи между младежите и бизнеса, консултиране посредством социални медии и специални платформи за завърнали се емигранти.

Събитието се проведе в рамките на проект "Подобряване на институционалния капацитет и насърчаване на сътрудничеството за справяне с влиянието на транснационалната миграция на младежите" (YOUMIG) по програма за транснационално сътрудничество "Дунав".

Дискусията ще продължи през следващия месец.

ОИЦ – Бургас е част от мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове в България, функциониращи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

Областен информационен център - Бургас

гр. Бургас, ул. „Трапезица“ 5

тел.: 056/ 826 136

e-mail: oic.burgas@eufunds.bg; oic.burgas@gmail.com

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.