wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

В залата на Областен информационен център – Бургас се проведе финалната пресконференция по проект “ORCHIS – изследване, опазване и местообитания на орхидеите в Странджа“. Той се изпълнява в партньорство от Сдружение за опазване Една Природа и Горско стопанство Демиркьой – Турция. Финансирането е по линия на Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ-ИПП България-Турция 2014-2020.

Основната цел на проекта е подобряване на капацитета за опазване на природата, устойчиво използване и управление на общи природни ресурси чрез инициативи за сътрудничество в трансграничния регион. В рамките на 1 година проект ORCHIS реализира съвместни дейности по проучване и опазване на орхидеите в защитената територия на Странджа. В резултат бе създаден специализиран софтуер за подпомагане на определянето на видовете и оценка на техния статус на местообитания.

По проекта са проведени общо 47 дни теренна работа, 28 в българската част и 19 дни в турската част на планината. В резултат на това са установени 32 вида орхидеи, 24 от които и в двете части на Странджа. Картирани са 793 находища с GPS координати и общо 105236 екземпляра орхидеи - в българската част са съответно 649 точки с 94445 екземпляра, а в турската част 144 точки с 10791 екземпляра. Екипите са установили 2 нови вида за планината. В българската част това е месесточервеният дланокоренник (Dactylorhiza incarnata), а за турската страна – призрачната орхидея (Epipogium aphyllum).

Голяма част от информацията е налична на специално създаден уебсайт - https://orchis.onenat.org. В него всеки ще може да намери кратко описание за видовете орхидеи, срещащи се в Странджа на български, турски и английски език. През онлайн платформата също ще може да бъде изпратено конкретно наблюдение на орхидеи като се приложат по избор място, координати, снимки и бележки. След разглеждане на изпратената информация, тя ще бъде препращана автоматично и към всички, получили достъп до софтуера.

Срещата премина при засилен интерес. Присъстващите отправиха редица въпроси към организаторите, а те от своя страна споделиха, че са готови за още ползотворни сътрудничества в бъдеще с цел популяризиране на природното богатство на трансграничния регион.

ОИЦ – Бургас е част от мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове в България, функциониращи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

Областен информационен център - Бургас

гр. Бургас, ул. „Трапезица“ 5

тел.: 056/ 826 136

e-mail: oic.burgas@eufunds.bg; oic.burgas@gmail.com

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.