wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

В Бургас се проведе семинар на тема „Изграждане на регионални научни центрове”, който е част от подготовката на едноименната процедура по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Събитието събра в зала на Бургаския свободен университет представители на бизнеса, работодателски организации, висши училища, кметове на общини и експерти от Областни информационни центрове от Югоизточен регион.

Управляващият орган на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ инициира общо шест срещи със заинтересованите страни във връзка с подготовката на процедура „Изграждане на регионални научни центрове”, от които петата бе в Бургас. В събитията участват и представители на Управляващия орган на ОП „Иновации и конкурентоспособност“.

Процедурата „Изграждане на регионални научни центрове” ще предостави възможност на научноизследователски организации да кандидатстват през тази година с проекти от регионално значение. Одобрените предложения ще получат безвъзмездно финансиране, но се изисква партньорство между научни организации, регионалния бизнес и местните власти. Целта е подобряване на капацитета за икономическо развитие и осигуряване на по-добри условия за провеждане на приложни изследвания.  Задачата е са да се насърчи взаимодействието между науката и бизнеса в четирите направления на Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС): „Информатика и ИКТ“; „Мехатроника и чисти технологии”; „Индустрия за здравословен живот и биотехнологии”; „Нови технологии в креативната и рекреативните индустрии”.

В края на семинара се проведе обширна дискусия, в която се включиха представители на Бургаски свободен университет и университет „Проф. д-р Асен Златаров“, Община Бургас, Областна управа, ИКТ Клъстер Бургас, Тракийски университет и представители на бизнеса.

ОИЦ – Бургас е част от мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове в България, функциониращи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

Областен информационен център - Бургас

гр. Бургас, ул. „Трапезица“ 5

тел.: 056/ 826 136

e-mail: oic.burgas@eufunds.bg; oic.burgas@gmail.com

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.