wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Поредният цикъл с изнесени приемни в 13-те общини на Област Бургас приключи. От 11 до 24 юли 2018 г. бяха посетени градовете Малко Търново, Царево, Приморско, Поморие, Сунгурларе, Карнобат, Айтос, Камено, Средец, с. Руен и морските курорти Черноморец и Равда.

Над 500 посетителя на мобилния щанд на ОИЦ – Бургас получиха информация за актуалните и предстоящите възможности по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ).

Основно, интересът на присъстващите бе насочен към Програмата за развитие на селските райони и различните възможности за финансиране на проектни идеи, които предоставя тя. Друга част от посетителите отправяха въпроси, свързани с подкрепата на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и в частност - възможностите за социално подпомагане.

Жителите и гостите на населените места получиха рекламни и информационни материали, изготвени от екипа на ОИЦ.

Информационните събития в Бургас и останалите общини от областта продължават.

ОИЦ – Бургас е част от мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове в България, функциониращи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Областен информационен център - Бургас

гр. Бургас, ул. „Трапезица“ 5

тел.: 056/ 826 136

e-mail: oic.burgas@eufunds.bg; oic.burgas@gmail.com

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.