wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Управителят на Областен информационен център - Бургас представи резултатите от проекта на ОИЦ за периода: 13 декември 2015 г. – 31 декември 2018 г.

На срещата стана ясно, че през последните три години от функционирането на центъра са участвали близо 20 000 души в събития и са потърсили експертна помощ от екипа на ОИЦ. Офисът на улица „Трапезица” №5 са посетили повече от 1200 граждани за консултации, а в събитията, които са организирани от екипа са взели участие над 17000 човека. За периода са проведени 78 срещи в общините на Област Бургас, три национални инициативи, с повече от 5000 участника.

По традиция всяка година се провеждат „Дни на Европа в Бургас“, като броя на участниците и събитията в тях постоянно расте, а самата седмица се радва на все по-голяма популярност. През последните три години ОИЦ -Бургас се включи активно в провеждането на Европейската седмица на мобилността. Кулминацията през тази година бе проведеният за първи път в града Фестивал на бягането, в който се включиха над 400 участника, а зрителите няколко хиляди.

За периода официално са проведени 6 срещи с медиите в Бургас, но тези които следят по-отблизо работа на центъра със сигурност знаят, че те са доста повече. Публикациите за периода са около 1300, което прави средно по около 35 на месец. За едно такова звено, това е добър резултат. През миналата и тази година организирахме събитията, посветени на българското европредседателство преминаха при сериозен интерес от страна на участниците в тях.

През тригодишния период са изготвени 150 радиопредавания по радио „Гласът на Бургас” и 36 месечни информационни бюлетина, съдържащи информация за актуални схеми за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП, информация относно новостите в различните национални и европейски политики и програми, реализирани проекти и добри практики в ЕС.

За популяризиране на проекта и неговите резултати до момента, както и за популяризиране на проектите по оперативните програми на територията на бургаска област, са разпространени печатни материали, които илюстрират напредъка в усвояването на европейски средства.

През новия тригодишен период на работа, Областният информационен център ще продължи да работи за по-доброто информиране на гражданите, относно възможностите, които дава европейското финансиране. Новото време изисква и нови по-големи отговорности, за да могат повече граждани и юридически лица да се възползват от финансирането с европейски средства.

ОИЦ – Бургас е част от мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове в България, функциониращи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Областен информационен център - Бургас

гр. Бургас, ул. „Трапезица“ 5

тел.: 056/ 826 136

e-mail: oic.burgas@eufunds.bg; oic.burgas@gmail.com

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.