wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Над 17 000 потребители от страната ще могат да се възползват новата социална услуга - патронажна грижа, която общините ще предоставят на възрастни хора и лица с увреждания. Общият бюджет на процедурата „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Компонент 2“ е в размер на 47 млн. лева, каза заместник-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова при откриването на информационния ден в Бургас. На събитието присъства и кметът на Община Бургас Димитър Николов.

„Проекти по схемата ще се приемат до края на февруари и се надяваме, че още през пролетта ще започне реализацията на първите одобрени“, каза зам.-министър Зорница Русинова. Средствата са разпределени по общини. Всяка община може да кандидатства с проект, в който целевата група да не бъде по-малко от 50 души. Тези общини, които не могат да подадат проекти самостоятелно, могат да го направят заедно със съседни общини", разясни в рамките на информационния ден зам.-министърът.

Услугата е в отговор на нуждата на много общини да подпомогнат възрастното население. Чрез осигуреното финансиране ще бъдат обгрижени възрастни, самотно живеещи и хора с увреждания над 65 години, които имат нужда от здравни грижи в домашна среда, от лекар или медицинска сестра. Относно кандидатстването, зам.-министърът уточни, че за общините то е изключително опростено и дава възможност за партньорства между съседни администрации. Това ще се налага, тъй като, за да се подаде проект са нужни поне 50 потребители. Идеята е интегрираните услуги да се предоставят не по-малко от 12 месеца, а всяко лице да може да получава здравно-социални услуги до 2 часа на ден.

Събитието в Бургас премина при изключително голям интерес, а залата се оказа тясна за всички, които желаеха да се включат в дискусията по процедурата.

ОИЦ – Бургас е част от мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове в България, функциониращи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Областен информационен център - Бургас

гр. Бургас, ул. „Трапезица“ 5

тел.: 056/ 826 136

e-mail: oic.burgas@eufunds.bg; oic.burgas@gmail.com

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.