wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Бургас 225

ОИЦ - Бургас се срещна с жителите на Камено

На мобилния щанд на ОИЦ в Камено се спряха граждани, които пожелаха да научат повече за еврофинансирането. Част от тях се интересуваха от Програмата за развитие на селските райони, а други задаваха въпроси във връзка с възможностите за намиране на работа и социално подпомагане. Всеки посетител получи информационни материали и каталог с добри европейски практики от областта.

В Камено приключи поредицата от срещи по общини в рамките на кампанията „ЗАЕДНО за ЕВРОПА“ в Бургаско.


ОИЦ – Бургас е част от мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове в България, функциониращи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Областен информационен център - Бургас

гр. Бургас, ул. „Трапезица“ 5

тел.: 056/ 826 136

e-mail: oic.burgas@eufunds.bg; oic.burgas@gmail.com

Продължава...

ОИЦ – Бургас на работна среща в Камено

В Камено се осъществи работна среща с общински представители и земеделски производители. На събитието бяха разяснени възможностите по Програма за развитие на селските райони през 2017 г. Засегната беше и…

Продължава...

ОИЦ – Бургас посети Царево и Малко Търново

Откритите приемни на Областен информационен център - Бургас, посветени на Националната кампания „ЗАЕДНО за ЕВРОПА“ продължиха с посещения в Царево и Малко Търново. Жителите на двата града, проявиха завиден интерес…

Продължава...

Екперти на ОИЦ - Бургас запознаха жителите на Поморие с добрите европейски практики

На мобилния щанд на ОИЦ в Поморие се спряха десетки граждани, които пожелаха да научат повече за еврофинансирането. Жителите на морския град се интересуваха главно от възможностите за обучения, работа…

Продължава...

ОИЦ – Бургас на работна среща в Поморие

В Поморие се осъществи работна среща с читалищни дейци, общински представители и граждани. На събитието бяха разяснени възможностите по Програма за развитие на селските райони през 2017 г. Стана дума…

Продължава...

Бургаски ученици се запознаха с добрите екологични практики

Областен информационен център – Бургас проведе Тематичен ден по Оперативна програма „Околна среда“ 2014 – 2020 г. В него взеха участие над 20 ученика от Бургаски училища. Денят премина с…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.