wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Бургас 225

УО на ПМДР представи новите възможности по Програма за морско дело и рибарство в Бургас

Бургас стана част от информационната кампания на Управляващия орган (УО) на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г. по разясняването на актуалните към момента мерки за кандидатстване.

Срещата се състоя в Експозиционен център „Флора“, а участие в събитието взеха общински служители, представители на Местни инициативни рибарски групи (МИРГ), бизнеса и широката общественост.

Експертите от Управляващия орган представиха пред присъстващите отворените за кандидатстване: Мярка 2.2 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите“ и Мярка 1.8 „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки“. Бяха направени и разяснения по Мярка 1.3. „Окончателно преустановяване на риболовните дейности“, която предстои да бъде открита.

Събитието предизвика интереса на присъстващите, които зададоха редица въпроси и изразиха своята удовлетвореност от проведената среща.

Информационният ден на УО на Програмата за морско дело и рибарство в Бургас се реализира с подкрепата на Областен информационен център – Бургас.

ОИЦ – Бургас е част от мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове в България, функциониращи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Областен информационен център - Бургас

гр. Бургас, ул. „Трапезица“ 5

тел.: 056/ 826 136

e-mail: oic.burgas@eufunds.bg; oic.burgas@gmail.com

Продължава...

ОИЦ – Бургас на работна среща в Сунгурларе

Експерти на Областен информационен център – Бургас се срещнаха с представители на Община Сунгурларе, местни земеделски производители и кметове от близки населени места. Участниците в събитието бяха запознати с Индикативната…

Продължава...

ОИЦ – Бургас с изнесена приемна в Сунгурларе

На изнесения офис в Сунгурларе се спряха редица граждани, които с интерес разгледаха каталог с добрите европейски практики от областта. Те научиха и за предстоящото председателство на България на Съвета…

Продължава...

ОИЦ – Бургас се срещна с общинската администрация в Айтос

Експерти на Областен информационен център – Бургас се срещнаха с общинската администрация на Айтос. По време на събитието бяха представени предстоящите възможности по Програма за развитие на селските райони за…

Продължава...

ОИЦ – Бургас с изнесена приемна в Айтос

Екипът на Областен информационен център – Бургас посети Айтос. Поводът за срещата бе националната инициатива „ЗАЕДНО за ЕВРОПА“ на Мрежата от 28 ИЦ в България. На изнесения офис се спряха…

Продължава...

Европа в моя регион 2017

В периода от 04 април – 12 май 2017 г. ОИЦ – Бургас ще проведе Дни на отворени врати по проекти с европейско финансиране. Поредицата от информационни събития в Бургаска…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.