wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Бургас 225

Възможности за „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж“ бяха представени в Бургас

Като част от информационната кампания на Управляващия орган на ОП „Развитие на човешките ресурси 2014 - 2020“ в Бургас беше представена процедура: „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж“. Целта на процедурата е подобряване на междурегионалното и транснационалното сътрудничество между партньори от страни – членки на ЕС, чрез въвеждане на социални иновации, като беше обърнато внимание, че социалната иновация трябва да е на ниво – организация, а не на национално ниво.

20 милиона лева е общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата, по която не се изисква съфинансиране от кандидатите и българските партньори, а БФП за един проект е минимум 50 000 и максимум 200 000 лева.

Процедурата е разделена на два компонента: Първият е „Транснационални партньорства за заетост и растеж“ и обхваща територията на целия ЕС, а вторият е „Дунавски партньорства за заетост и растеж“ и по него поне една от дейностите трябва да се изпълнява по поречието на Дунав, в Североизточен, Северен централен и Северозападен райони.

Крайният срок за кандидатстване е 05.04.2017, като проектите могат да се изпълняват до края на 2018 година.

ОИЦ – Бургас е част от мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове в България, функциониращи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Областен информационен център - Бургас

гр. Бургас, ул. „Трапезица“ 5

тел.: 056/ 826 136

e-mail: oic.burgas@eufunds.bgoic.burgas@gmail.com

Продължава...

ОИЦ – Бургас говори за предстоящото Българско председателство на Съвета на ЕС

Областен информационен център  - Бургас проведе среща, по повод предстоящото Българско председателство на Съвета на ЕС през 2018 г. Събитието уважиха представители на читалища, НПО, Общински съвет и местни и…

Продължава...

Еколози научиха повече за НАТУРА 2000

Областен информационен център – Бургас проведе Тематичен ден, посветен на ОП "Околна среда" 2014-2020. В него взеха участие младежи от школата по екология и опазване на околната среда към Центъра…

Продължава...

Висок интерес бе регистриран към електронното отчитане на проекти чрез ИСУН 2020 в Бургас

В зала „Георги Баев“ на Културен център „Морско казино“ се състоя среща-обучение на тема: „ИСУН 2020 – модул за управление на договори и електронно отчитане на проекти“. Инициативата за това…

Продължава...

Експерти от ОИЦ – Бургас се срещнаха със студенти от университет „Проф. д-р Асен Златаров“

Близо петдесет студенти от университет „Проф. д-р Асен Златаров“ научиха повече за Оперативните програми през настоящия програмен период 2014 – 2020. Експертите на ОИЦ запознаха младите хора с основните приоритети,…

Продължава...

Младежи от Бургас отбелязаха седмицата на предприемачеството

Млади бургазлии отбелязаха Световната седмица на предприемачеството. Инициативата за това бе на Областния информационен център в Бургас и Центъра за подкрепа на личностното развитие. Лектор на събитието бе инж. Мирослав…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.