Печат на тази страница

Томислав Дончев,
заместник министър-председател по европейските фондове и икономическата политика Тел.(+359 2) 940 20 65 E-mail: minister.eufunds@government.bg

Централно координационно звено

Министерски съвет

Дирекция „Програмиране на средствата от ЕС"

Директор - Добринка Кръстева

Тел.(+359 2) 940 24 24

E-mail: d.krasteva@government.bg Дирекция „Мониторинг на средствата от ЕС"

Директор - Мариана Кордова 
Тел.(+359 2) 940 24 44 

E-mail: m.kordova@government.bg Дирекция „Системи за управление на средствата от ЕС"

Директор - Малина Крумова Тел.(+359 2) 940 25 66

E-mail: m.kroumova@government.bg Сертифициращ орган

Министерство на финансите

Дирекция "Национален фонд"

с.д. директор - Мануела Милошева Тел. (+359 2) 9859 2781; 9859 2790 E-mail: natfund@minfin.bg Одитен орган

Изпълнителна агенция "Одит на средствата от ЕС"

и.д. изпълнителен директор - Людмила Рангелова

Тел. (+359 2) 9859 5201

E-mail: aeuf@minfin.bg 

  Министерство на икономиката

www.mi.government.bg

Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" - Управляващ орган на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на Българската икономика"

www.opcompetitiveness.bg

и.д. Главен директор - Ивелина Пенева
Тел. (+359 2) 9329 220

E-mail: i.peneva@mee.government.bg
  Министерство на регионалното развитие и благоустройството www.mrrb.government.bg

Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие" - управляващ орган на Оперативна програма "Регионално развитие" и.д. Главен директор - Ася Станкова
www.bgregio.eu
Заместник-министър на МРРБ и ръководител на Управляващия орган на ОПРР - Деница Николова
Тел. (+359 2) 940 5439

E-mail: oprd@mrrb.government.bg

  Министерство на труда и социалната политика

www.esf.bg

Главна дирекция „Европейски фондове и международни програми и проекти" - управляващ орган на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"

ef.mlsp.government.bg

и.д. Главен директор - Гергана Колешанска
Тел. (+359 2) 811 96 00
E-mail: efipp@mlsp.government.bg

  Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

www.mtitc.government.bg

Дирекция "Координация на програми и проекти" - управляващ орган на Оперативна програма "Транспорт"

www.optransport.bg

Директор - инж. Галина Василева

Тел. (+359 2) 9409 422; 9409 608

E-mail: optransport@mtitc.government.bg

  Министерство на околната среда и водите

www.moew.government.bg

Главна дирекция „Оперативна програма околната среда" - Управляващ орган на Оперативна програма "Околна среда"

ope.moew.government.bg

Главен директор - Яна Георгиева  

Тел. (+359 2) 940 6116

E-mail: yageorgieva@moew.government.bg
Министерство на финансите

www.minfin.bg

Дирекция „Оперативна програма „Административен капацитет" - управляващ орган на Оперативна програма "Административен капацитет"

http://www.opac.government.bg/

Директор - Моника Димитрова - Бийчър

Тел. (+359 2) 9859 55 00; 9859 55 01

E-mail: m.i.dimitrova@minfin.bg opac@minfin.bg info@opac.government.bg Министерски съвет Дирекция „Добро управление" - управляващ орган на Оперативните програми „Административен капацитет", „Техническа помощ" и „Добро управление" Ирена Първанова - Директор на дирекция „Добро управление" и Ръководител на Управляващия орган на Оперативни програми „Техническа помощ" и „Добро управление"
Тел. (+359 2) 940 3625
E-mail: i.parvanova@government.bg
Ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „Административен капацитет" Александър Йоловски - началник отдел „Програмиране и договаряне" в дирекция „Добро управление"
Тел. (+359 2) 940 2818
E-mail: a.yolovski@government.bg   Министерство на земеделието и храните

www.mzh.government.bg

Дирекция „Развитие на селските райони" - управляващ орган на „Програма за развитие на селските райони"

и.д. директор - Антон Аспарухов

Тел. (+359 2) 9851 1354

E-mail: rdd@mzh.government.bg

  Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури

„Дирекция „Структурни фондове по рибарство" - Управляващ орган на Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство"

http://oprsr.government.bg/ директор Цветанка Палазова  Тел.(+359 2) 8051 695 E-mail: c.palazova@iara.government.bg