wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

На 4 и 7 юли Областен информационен център – Добрич проведе изнесени приемни в общините Каварна и Крушари.

Целта на събитията бе популяризирането на актуални и предстоящи процедури по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ).

По време и на двете изнесени приемни експертите от центъра информираха и консултираха проявилите интерес граждани относно възможностите за финансиране на проекти с европейски средства по Оперативните програми.

Конкретно бяха разяснявани актуалната процедура по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ - „Разработване на продуктови и производствени иновации“. По програмата за развитие на селските райони (ПРСР) вниманието бе насочено към предстоящия прием по подмерки:

  • 4.1.2. „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематичната подпрограма за развитие на малки земеделски стопанства“, която се очаква да стартира през м. август
  • 4.2 „Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти“, с очаквам прием през м. септември – октомври.
  • 6.1. „Създаване на стопанства на млади фермери“, с очакван прием през м. август.
  • 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“, с очакван прием през м. декември.

Близо 30 са гражданите, проявили интерес и консултирани по време на изнесените приемни. Голяма част от тях споделиха с екипа на центъра, че очакват стартирането на приема на заявления по подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ и приема по подмярка 7. 2, която дава възможност за развитието на селските общини.

 

pixiz 10 07 2017 08 11 19

 

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.