wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

В последната седмица на месец юли, Областен информационен център – Добрич проведе изнесена приемна в община Шабла.

Целта на събитието бе популяризирането на актуални и предстоящи процедури по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ).

По време на изнесенената приемна експертите от центъра информираха и консултираха проявилите интерес местни граждани и общински служители относно възможностите за финансиране на проекти с европейски средства по Оперативните програми.

Конкретно бяха разяснявани актуалната процедура по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ - „Разработване на продуктови и производствени иновации“. По програмата за развитие на селските райони (ПРСР) вниманието бе насочено към предстоящия прием по подмерки:

  • 4.1.2. „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематичната подпрограма за развитие на малки земеделски стопанства“, която се очаква да стартира през м. август
  • 4.2 „Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти“, с очаквам прием през м. септември – октомври.
  • 6.1. „Създаване на стопанства на млади фермери“, с очакван прием през м. август.
  • 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“, с очакван прием през м. декември.

Близо 20 са гражданите, проявили интерес и консултирани по време на изнесената приемна. Пред екипа на центъра, общински служители споделиха, че имат интерес за изграждането на нов социален център в града, както и извършването на ремонтни дейности в детски градини и местната поликлиника. Насочени са усилия и в реализирането на проект за изграждане на плувен басейн.

В същото време, служители на Община Шабла споделиха, че продължават активна си работа по програмите ИНТЕРРЕГ и Програмата за развитие на селските райони за реализиране на бъдещи проекти.

ОИЦ – Добрич  е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

 

DSC 1101 800x533

DSC 1104 800x533

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.