wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Над 40 представители на бизнеса, неправителствени и обучителни организации, медии и др. се включиха в информационното събитие на тема „Европейските структурни и инвестиционни фондове и финансови инструменти в помощ на бизнеса“. Целта бе да се представят възможностите за развитие на бизнеса, чрез финансиране по Оперативните програми „Иновации и конкурентоспособност“(ОПИК), „Инициатива за малки и средни предприятия“ 2014-2020 и „Развитие на човешките ресурси“. Срещата бе организирана от Областен информационен център – Добрич в партньорство с Enterprise Europe Network – Добрич, Община град Добрич и Управляващия орган на ОПИК.

Форумът бе открит от арх. Боян Коларов - зам.-кмет "Устройство на територията" – община град Добрич. Г-н Владимир Бобев – началник „Регионален сектор Варна“ към Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" - управляващ орган на ОПИК, подробно разясни допустимите дейности, разходи и бенефициенти по актуалната процедура по ОПИК BG16RFOP002-1.005 „Разработване на продуктови и производствени иновации“. Основната й цел е нарастване на дела на предприятията, които разработват и разпространяват иновации и повишаване на иновационния им капацитет. Оживен интерес предизвикаха представянето на облекчените възможности за кредитиране със средства по „Инициатива за малки и средни предприятия“. Инж. Геновева Друмева – управител на Областен информационен център – Добрич, представи процедурата за подбор на проекти BG05M9OP001-1.023 – “Подкрепа за предприемачество”, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 -2020, която ще даде възможност на лица, желаещи да развиват собствен бизнес (вкл. безработни и работещи), за планиране и стартиране на самостоятелна стопанска дейност и самонаемане чрез предоставяне на комплекс от обучения и услуги. В края на събитието участие взе и Татяна Гичева  – Ръководител на Enterprise Europe Network – Добрич, която представи услугите, които предлага мрежата в помощ на бизнеса.

Информационното събитие премина при голям интерес. Презентациите, предизвикаха дискусия и бяха зададени много въпроси относно критериите и срока за оценка на проектите; имаше запитвания и разяснения за степента на иновативност и вида иновации. Бяха направени и множество индивидуални консултации и неформални срещи в края на събитието.

Областен информационен център - Добрич ще продължи да съдейства и организира информационни събития и приемни, които да са от полза както на бизнеса така и на всички потенциални бенефициенти от област Добрич.

 DSC 1154 800x533DSC 1154 800x533DSC 1154 800x533DSC 1154 800x533DSC 1154 800x533

ОИЦ – Добрич,  е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.