wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Екипът на Областен информационен център – Добрич, представи предстоящите за отваряне през 2017 г. подмерки от Програмата за развитие на селските райони. На информационното събитие присъстваха над 30 души – земеделски стопани, фирми, граждани и медии.

Акцент бе поставен върху следните атрактивни подмерки, които се очаква да стартират през 2017 г:

  • 4.1.2. „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематичната подпрограма за развитие на малки земеделски стопанства“, която се очаква да стартира през м. август, с общ бюджет 12 500 000 евро.
  • 4.2 „Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти“, с очакван прием през м. септември – октомври, с бюджет 85 млн.евро.
  • 6.1. „Създаване на стопанства на млади фермери“, с очакван прием през м. август, с общ бюджет 41 500 000 евро.
  • 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“, с очакван прием през м. декември, с общ бюджет 50 200 000 евро.

Присъстващите в залата бяха запознати с основните параметри на всяка една от тях, допустими кандидати и проекти за финансиране, дейности и финансови условия.

Някои мерки ще имат за цел предоставяне на подкрепа за земеделските, а други и за неземеделски производители от селските райони. Разгледани бяха важни моменти в хода на подготовка на проектните предложения, както и приоритетите при оценяване на заявленията за подпомагане.

В края на срещата, в индивидуални консултации, екипът на центъра отговори на няколко въпроса относно стандартния производствен обем (СПО) на едно стопанство, възможностите за финансиране на производство на дини и закупуване на селскостопански машини и др. Бяха споделени различни идеи за финансиране на проекти от представители на бизнеса и бяха разяснени  възможностите, които подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ ще предостави пред тях.

DSC 0078 800x533DSC 0078 800x533

DSC 0069 800x533

ОИЦ – Добрич,  е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.