Печат на тази страница

 

В периода  29 август - 1 септември 2017 г., Областен информационен център - Добрич взе участие в ХХV-то Международно изложение „Селското стопанство и всичко за него”, организирано от Добрички панаир -Добрич”.

Изложението в Добрич е утвърден форум на модерния бизнес в България, център за обсъждане на съвременните предизвикателства и тенденции за развитие на селското стопанство в Европейския съюз. То е единственото по рода си в източната част на страната и е второто по големина в България.

Както всяка година, центърът се включи с открита приемна и информационен щанд, където всички заинтересовани граждани и гости на изложението имаха възможност да получат информация относно актуалните мерки по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 и отворените процедури по Оперативните програми. На посетителите бяха раздадени информационни и рекламни материали. Гостите и изложителите на селскостопанското изложение активно търсеха информация относно възможностите за финансиране на проекти през настоящия програмен период.

Близо 70 земеделски производители, представители на бизнеса и граждани бяха консултирани по време на изнесената приемна. Една голяма част от тях споделиха с екипа на центъра, че очакват стартирането на подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“, друга - приема по подмярка 4.2., която дава възможност за инвестиции в преработка на селскостопански продукти. Много бяха запитванията от млади земеделски стопани за възможности за финансиране на стопанства и земеделски дейности. Голям бе интереса от възможностите, които европейските средства предоставят за закупуване на изложената на панаира селскостопанска техника. Консултираните бяха запознати с основните параметри, допустими дейности и разходи, както и финансови условия.

ОИЦ – Добрич,  е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд.

За допълнителна информация:

Име на служител: Геновева Друмева

Длъжност: управител

Тел./факс: 058 603527

e-mail: oic_dobrich@abv.bg