wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Фирма ТАНАТОС ООД, град Добрич стартира проект „Повишаване на енергийната ефективност в ТАНАТОС ООД” по договор за БФП №BG16RFOP002-3.001-0293-C01, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Това обяви на пресконференция пред журналисти и пред екипа на ОИЦ - Добрич управителят на фирмата - Димитър Димитров. Основната цел на проекта е подобряване на енергийната ефективност на ТАНАТОС ООД за постигане на устойчив растеж и конкурентоспособност. Тя ще бъде осъществена чрез постигане на следните специфични цели:

  •  Въвеждане в експлоатация на ново производствено оборудване, необходимо за реализирането  на предвидените мерки в одобрения енергиен одит;
  •  Внедряване на система за енергиен мениджмънт съгласно изискванията на стандарт БДС EN    ISO 50001.

Изпълнението на проекта ще позволи на фирмата да разшири капацитета на съществуващия стопански обект, ще се намалят разходите за производство на единица продукция, ще се развие екологосъобразно производство и ще се подобри енергийната ефективност на фирмата. Годишните спестявания на енергия се очаква да бъдат 1 127 517 kWh/год., а спестените емисии CO2 - 301,047 т.

Проектът стартира на 21.08.2017г. и е с продължителност 15 месеца.

Общата стойност на проектa е 2 138 500 лева, от които 1 274 940,50 лева европейско и 224 989,50 лева национално финансиране. Съфинсирането от страна на фирмата е 638 570 лева.

.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.