wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

 

На 19 октомври Областен информационен център – Добрич проведе информационна среща с представители на местната общност – неправителствени организации, предприятия, общински експерти, училища и медии.

Целта на събитията бе популяризиране на актуални и предстоящи процедури по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) до края на 2017 година.

Интерес предизвика предстоящата процедура по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ -            „Насърчаване на предприемачеството“, където нови предприятия в приоритетни сектори и специфични сфери ще получат 90 % финансиране за дейности за реализиране на пазара на предприемаческите си идеи. Представен бе и проектът на Агенцията по заетостта „Родители в заетост“ с цел осигуряване на по-доброто съвместяване на професионалния с личния живот на родителите с малки деца и предоставяне на заетост на безработни лица, чрез осигуряване на възможности за полагане на грижи за отглеждане на децата.

 По Програмата за развитие на селските райони вниманието бе насочено основно към подмерки:

  • 4.1.2. „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематичната подпрограма за развитие на малки земеделски стопанства“, която се очаква да стартира през до края на месец октомври;
  • 6.1. „Създаване на стопанства на млади фермери“, с очакван прием през месец ноември.

В края на срещата, екипът, който разработва стратегията за ВОМР на Местна инициативна рибарска група /МИРГ/ Шабла – Каварна – Балчик представи целите, приоритетите и мерките на стратегията. Обсъждането бе в рамките на Проект BG14MFOP001-4.001-0001-C01 „Подготвителна помощ за стратегия за ВОМР на МИРГ Шабла – Каварна – Балчик“. Присъстващите предложиха в стратегията да има възможности за финансиране на проекти за неправителствените организации и образователните институции.

ОИЦ – Добрич,  е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд.

За допълнителна информация:

Име на служител: Геновева Друмева

Длъжност: управител

Тел./факс: 058 603527

e-mail: oic_dobrich@abv.bg

Дата: 20.10.2017 г, гр. Добрич

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.